Jesteś tutaj: Strona główna / O Nas / Regulamin


Regulamin

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO
(tekst jednolity)

§ 1

Przestrzeganie postanowień regulaminu jest obowiązkiem organów Spółdzielni oraz jej członków i mieszkańców.

§ 2

Członek Spółdzielni, który posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego lub użytkowego w Spółdzielni, korzysta z tego lokalu na zasadach określonych przepisami ustawy z 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz.U.1995r. nr 54, poz. 288 z późniejszymi zmianami), ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. nr 4, poz. 27 z późniejszymi zmianami), postanowieniami statutu Spółdzielni oraz niniejszego regulaminu.

§ 3

Każdy lokal powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, określonym w zaświadczeniu o użytkowanie lokalu. Zmiana sposobu użytkowania lokalu wymaga zgody co najmniej 51% właścicieli lokali mieszkalnych przedmiotowej klatki schodowej, liczonych większością głosów według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, potwierdzonych przez pracownika Spółdzielni.

§ 4

1. Spółdzielnia zobowiązana jest wobec mieszkańców do :
a) zapewnienia należytego stanu technicznego budynku i jego wyposażenia,
b) wyposażenia w zbiorniki do składowania odpadków komunalnych i utrzymanie czystości wokół zbiorników,
c) zapewnienia oświetlenia budynku, korytarzy piwnicznych i pomieszczeń ogólnego użytku,
d) utrzymanie czystości wokół budynku,

2. Spółdzielnia umieszcza w widocznym miejscu na klatce schodowej każdego budynku tablicę z odpowiednimi informacjami, w tym:
a) adres i numer telefonu Spółdzielni,
b) godziny pracy Spółdzielni,
c) informacje o telefonach służb miejskich,
d) bieżące informacje i ogłoszenia,
e) regulamin porządku domowego.

§ 5

W wypadku działań mieszkańców lub innych osób znajdujących się na terenie Spółdzielni zagrażających bezpieczeństwu życia lub zdrowia ludzi albo mienia na tym terenie, członkowie organów i przedstawiciele Spółdzielni oraz każdy członek Spółdzielni ma prawo i obowiązek zwrócić uwagę na niewłaściwe zachowanie się tych osób i żądać zaprzestania tych działań.

§ 6

Uwagi o zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu życia lub zdrowia ludzi albo mieniu znajdującemu się na terenie Spółdzielni, należy zgłaszać do Spółdzielni.

§ 7

Obowiązkiem mieszkańców jest:
1) udzielanie sobie wzajemnej pomocy i nie zakłócanie spokoju sąsiadom,
2) utrzymanie porządku i czystości na klatkach schodowych, w windach, w piwnicach, wózkowniach, rowerowniach, osłonach śmietnikowych oraz terenach przyległych do budynku,
3) utrzymywanie w czystości drzwi wejściowych do lokalu od strony klatki schodowej (korytarza) i usuwanie zanieczyszczeń gromadzących się pod wycieraczkami przy drzwiach do lokali,
4) utrzymywanie zamieszkiwanych przez siebie lokali oraz innych użytkowanych pomieszczeń w należytym stanie technicznym, sanitarnym i przy pełnym przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa użycia gazu palnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym PN oraz przestrzegania zasad przewietrzania lokalu poprzez zwiększanie bądź zmniejszanie przepustowości elementów nawiewnych powietrza zewnętrznego w celu uzyskania właściwej pracy wentylacji grawitacyjnej mieszkania,
5) dbanie o budynek i jego otoczenie oraz chronienie przed zniszczeniem lub dewastacją,
6) udostępnienie lokalu z którego korzystają w celu:
- zlokalizowania awarii oraz usunięcia jej w przypadku, kiedy wywołuje szkodę lub zagraża bezpośrednio powstaniem szkody,
- dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu,
- ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania.

§ 8

1. Niedopuszczalne jest wyrzucanie czegokolwiek przez okna i balkony. Mieszkańcy zobowiązani są dbać o budynek, jego otoczenie, chronić je przed zniszczeniem lub dewastacją oraz zobowiązani są do utrzymywania zamieszkałych przez siebie lokali oraz innych użytkowanych pomieszczeń w należytym stanie technicznym i sanitarnym.
2. Śmieci i odpadki należy wynosić do pojemników do tego przeznaczonych. W wypadku rozsypania lub rozlania czegokolwiek osoba, która to zrobiła, powinna miejsce zabrudzone niezwłocznie posprzątać.
3. Zbędne przedmioty o dużych wymiarach (stare meble, sprzęt gospodarstwa domowego, RTV) należy składać w wyznaczonych do tego przez Spółdzielnię miejscach i w terminach ustalonych do ich wywozu.
4. W piwnicach i na balkonach niedopuszczalne jest przechowywanie materiałów łatwopalnych. Ponadto niedopuszczalne jest przechowywanie na balkonach przedmiotów szpecących wygląd budynku.
5. Najemcy lub właściciele lokali zobowiązani są do usuwania śmieci, a w zimie śniegu i lodu z balkonów i podjazdów do garaży.
6. Zabronione jest używanie otwartego ognia w piwnicach i na klatkach schodowych oraz grillowania na balkonach.
7 Podlewanie kwiatów na balkonach i oknach odbywać się powinno w taki sposób, aby nie ulegały zalaniu elewacje budynku, balkony, jak też okna niższych kondygnacji.
8. Niedopuszczalne jest samowolne instalowanie anten radiowych i telewizyjnych na dachach, jak również wchodzenie na dach budynku.
9. Prowadzenie hodowli zwierząt w lokalach mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeniach gospodarczych oraz ich otoczeniu jest niedozwolone.
10. W przypadku zanieczyszczenia pomieszczeń wspólnego użytku, klatkach schodowych, piwnicach, otoczenia budynku przez psy, koty lub inne zwierzęta właściciele tych zwierząt zobowiązani są do uprzątnięcia nieczystości. Poza teren lokalu psy powinny być wyprowadzane na smyczy, a psy obronne i agresywne w kagańcach.
11. Osoby, które w lokalu usługowym znajdującym się na parterze budynku prowadzą działalność gospodarczą, mogą umieszczać wymagane prawem oznaczenia tej działalności na zewnętrznych częściach użytkowanego przez siebie lokalu bez zgody Spółdzielni.
12. Utrzymanie roślinności na terenie posesji, wymaga szczególnej opieki i ochrony. Dlatego niedopuszczalne jest deptanie i jakiekolwiek niszczenie lub uszkadzanie trawników i krzewów. Do chodzenia przeznaczone są wyłącznie ciągi piesze.
13. Nie zaleca się zabudowywanie oraz okładanie szachtów instalacyjnych okładzinami ceramicznymi lub innymi, ponieważ w przypadku awarii instalacji wod.-kan. w szachtach, koszty odtworzenia okładzin szachtu ponosi właściciel (najemca) lokalu.
14. Montowanie na elewacji agregatów klimatyzacyjnych, rolet zewnętrznych, markiz oraz wszelkich reklam, w tym także usytuowanych na terenie posesji przyległej do budynku pozostającego w zarządzie SBM ”Maślice” wymaga zgody jej Zarządu.
15. Wywieszanie informacji i reklam na tablicach informacyjnych i wejściach do klatek schodowych wymaga zgody Spółdzielni.
16. Zabrania się kolportowania materiałów reklamowych i innych bez uzgodnienia z Zarządem Spółdzielni. Jedynym dopuszczalnym sposobem dostarczania tych materiałów jest umieszczanie ich w skrzynkach pocztowych lub innych pojemnikach oznaczonych napisem materiały reklamowe.

§ 9

1. Naprawę i przeróbkę instalacji elektrycznej znajdującej się od ZK do licznika należy do Spółdzielni i naprawę mogą przeprowadzać osoby uprawnione przez Spółdzielnię, natomiast naprawa instalacji od licznika do lokali i w lokalach mieszkalnych i usługowych osoby posiadające uprawnienia do wykonywania tych czynności na zlecenie i koszt użytkownika bądź właściciela danego lokalu.
2. Naprawę i przeróbki na instalacji wod-kan. na odcinku od wodomierza głównego do zaworu odcinającego dopływ wody do mieszkania znajdującego się na podejściu wodnym- wraz z zaworem- oraz od przykanalika do podejścia kanalizacyjnego lokatora – należy do Spółdzielni i naprawę mogą przeprowadzać osoby uprawnione przez Spółdzielnię, natomiast w lokalach mieszkalnych osoby posiadające uprawnienia do wykonywania tych czynności na zlecenie i koszt użytkownika, bądź właściciela lokalu.
3. W przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu należy natychmiast zamknąć zawór dopływu gazu przy kuchence lub kurki przy gazomierzu, po czym niezwłocznie zawiadomić o nieszczelności instalacji gazowej pogotowie gazowe i Spółdzielnię. Naprawy i przeróbki instalacji gazowej mogą być przeprowadzane tylko przez osoby mające stosowne uprawnienia; na odcinku od głównego licznika gazu do licznika gazu do mieszkania na koszt Spółdzielni, natomiast instalacja gazowa w mieszkaniu do licznika gazu na koszt najemcy lub właściciela.
4. O uszkodzeniach zauważonych na terenie domu lub o wadliwym funkcjonowaniu instalacji użytkownicy lokali winni niezwłocznie poinformować Spółdzielnię.
5. Naprawy lub przeróbki w lokalach mieszkalnych na instalacji centralnego ogrzewania wiążące się z zamknięciem dopływu wody do grzejników lub też spuszczanie wody ze zładu jest niedopuszczalne przed powiadomieniem Spółdzielni. Wszystkie takie naprawy i przeróbki muszą być zgłaszane w Spółdzielni. Powyższe prace mogą być wykonywane przez osoby uprawnione przez Spółdzielnię i na koszt użytkownika lokalu mieszkalnego. Uruchomienie centralnego ogrzewania następuje 01 września każdego roku i wyłączenie 31 maja roku następnego. Naprawy i przeróbki na instalacji c.o. na odcinku od kotłowni do zaworów odcinających zamontowanych przed rozdzielaczami do każdego lokalu lub w przypadku zamontowanych logoterm do zaworów odcinających zamontowanych przed logotermami należy do Spółdzielni. Natomiast naprawa instalacji c.o. od zaworu odcinającego zamontowanego przed rozdzielaczem lub logotermą w lokalach mieszkalnych i użytkowych należy do użytkowników danego lokalu mieszkalnego lub użytkowego.

§ 10

Zmiana wyposażenia klatek schodowych, funkcjonalności urządzeń obsługujących daną klatkę schodową, przeróbki na instalacji itp. wymaga zgody Zarządu Spółdzielni. Do uzyskania zgody Zarządu Spółdzielni wymagana jest zgoda wszystkich właścicieli lokali w danej klatce schodowej.
W przypadku gdyby zakres zmian i rodzaj funkcji lokali wpływał na funkcjonalność nieruchomości wspólnych lub powodował zmniejszenie komfortu zamieszkiwania i wykraczał poza obrys jednej klatki schodowej, to do uzyskania zgody Zarządu Spółdzielni wymagana jest zgoda co najmniej 51% właścicieli lokali przedmiotowej nieruchomości.
Prace polegające na zmianie wyposażenia klatek schodowych, funkcjonalności urządzeń obsługujących daną klatkę schodową, przeróbkach na instalacji itp., może wykonywać jedynie Spółdzielnia lub firmy i osoby upoważnione przez Spółdzielnię.

§ 11

1. W piwnicach i garażach zabrania się:
a) zastawiania korytarzy piwnicznych wszelkimi przedmiotami,
b) przechowywanie rzeczy stanowiących pożywkę dla gryzoni bądź stanowiących zagrożenie życia lub zdrowia mieszkańcom,
c) przechowywania przedmiotów gnijących i rozkładających się.
2. Opuszczający piwnicę winien zgasić światło i zamknąć dokładnie drzwi.
3. Przy korzystaniu z piwnicy i garaży najemcy lub właściciele są zobowiązani przestrzegać przepisy obowiązujące w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
4. Najemcy i właściciele obowiązani są nie zanieczyszczać urządzeń technicznych znajdujących się w piwnicach i garażach (np. wodomierze, zawory wodociągowe, wyciory kominowe itp.). Dostęp do tych urządzeń powinien być udostępniony przez najemcę lub właściciela osobie upoważnionej przez Spółdzielnię lub pracownikom przedsiębiorstw, zakładów wodociągowych, gazowni, elektrycznych itp.

§ 12

1. W pomieszczeniach wózkowni i rowerowni zabrania się:
a) przechowywania rzeczy stanowiących pożywkę dla gryzoni bądź stanowiących zagrożenie życia lub zdrowia mieszkańcom,
b) przechowywania przedmiotów gnijących i rozkładających się.
2. Opuszczający wózkownię i rowerownię winien zgasić światło i zamknąć dokładnie drzwi.
3. Korzystający z wózkowni i rowerowni są zobowiązani przestrzegać przepisów obowiązujących w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
4. W pomieszczeniach wózkowni i rowerowni można przechowywać wyłącznie wózki dziecięce, rowery, hulajnogi itp. urządzenia służące rekreacji.

§ 13

1. Parkowanie samochodów na terenach wewnątrzosiedlowych poza obszarem jezdni jest dozwolone jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Zabronione jest parkowanie niezgodnie z przepisami, wzdłuż drogi pożarowej, na trawnikach przy posesjach, na ciągach dla pieszych, blokowanie wjazdów na parkingi, wjazdów do garaży lub na miejscach przysługujących innym osobom. W razie złamania tego zakazu, Spółdzielnia sporządzi dokumentację dowodową fotograficzną i po dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu (w formie pisemnej, z podpisem członka Zarządu lub administratora, pozostawionego za wycieraczką pojazdu), może nastąpić odholowanie pojazdu, na koszt jego właściciela, na parking strzeżony, przy zachowaniu poniższych zasad ujętych w Regulaminie porządku domowego SBM „Maślice”.
2. Zabrania się dokonywania hałaśliwych napraw samochodów i motocykli, malowania karoserii, a także mycia pojazdów poza miejscami do tego wyznaczonymi zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.
3. Zarządca nieruchomości lub administrator zobowiązany jest, po ustaleniu właścicieli pojazdów, których stan wskazuje na to, że nie są one używane (wraki), zarówno z tablicami rejestracyjnymi lub bez tablic podejmie następujące zadania:
a) po ustaleniu właściciela pojazdu należy pisemnie wystąpić z wezwaniem o usunięcie pojazdu pod rygorem wywozu na złomowisko i obciążenia kosztami wywozu, informując o prawie odwołania od decyzji do Zarządu Spółdzielni w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania,
b) w wypadku, gdy właściciel pojazdu w wyznaczonym terminie nie usunął pojazdu lub, gdy wykorzystane zostały wszystkie możliwości ustalenia właściciela pojazdu, a pojazd jest z dekompletowany i nie nadaje się do użytku, należy dokonać oględzin pojazdu przez trzyosobowy zespół składający się z przedstawicieli:
- straży miejskiej,
- Rady Nadzorczej SBM „Maślice”,
- pracownika SBM „Maślice”,
oraz sporządzić protokół z oględzin i zakwalifikowania wraku do wywozu. Następnie SBM „Maślice” zleci specjalistycznej firmie wywózkę pojazdu na złom.

§ 14

1. Mieszkańcy i osoby przebywające w ich lokalu obowiązani są do zachowywania się na terenie osiedla i domów w sposób nie zakłócający spokoju innym mieszkańcom.
2. Rodzice są obowiązani zwracać uwagę na kulturalne zachowanie się dzieci; za szkody wyrządzone przez dzieci wszelką odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
3. W godz. 22.oo – 6.oo mieszkańców osiedla obowiązuje zachowanie ciszy nocnej, a w szczególności:
a) ściszać odbiorniki radiowe i telewizyjne,
b) zaprzestać głośnej gry na instrumentach i głośnego śpiewu,
c) prowadzenia prac remontowych,
d) odkurzania itp.
4. W dni świąteczne obowiązuje całkowity zakaz wykonywania głośnych prac przez całą dobę.

§ 15

Jeżeli użytkownik lokalu (osoby w nim zamieszkałe) wykraczają w sposób rażący lub uporczywy przeciwko zasadom używania lokali i porządku domowego, swoim zachowaniem wywołują uzasadnione zgorszenie u innych mieszkańców lub utrudniają im korzystanie z lokali, Spółdzielni przysługuje w stosunku do tych osób zastosowanie sankcji przewidzianych wobec członków Spółdzielni w statucie Spółdzielni. Ponadto Spółdzielnia ma prawo żądania odszkodowania za wyrządzone szkody.

§ 16

Przepisy powyższe dotyczą wszystkich najemców i właścicieli lokali mieszkalnych i usługowych.

§ 17

Niniejszy „Regulamin porządku domowego” anuluje Uchwałę nr 3/2/2007 RN SBM „Maślice” z dnia 13.02.2007, Uchwałę nr 3/12/2008 RN SBM „Maślice” z dnia 30.12.2008, Uchwałę nr 6/1/2011 RN SBM „Maślice” z dnia 25.01.2011, Uchwałę nr 1/5/2011 RN SBM „Maślice” z dnia 24.05.2011, Uchwałę nr 3/3/2012 RN SBM „Maślice” z dnia 20.03.2012.

§ 18

Niniejszy REGULAMIN podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą SBM „Maślice”.
Wróć do poprzedniej strony