Jesteś tutaj: Strona główna / O Nas / Regulamin 2


Regulamin 2

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia SBM „ Maślice ”

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „ Maślice ” obraduje na podstawie przepisów art. 36 – 42 Ustawy Prawo Spółdzielcze, postanowień Statutu SBM „ Maślice ” oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

I. Przepisy ogólne

§ 1
Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia SBM „ Maślice ” należą sprawy określone w § 71 jej Statutu.

§ 2
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku, w terminie do końca 30 czerwca, po upływie roku obrachunkowego.

§ 3
1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamiani są na piśmie, co najmniej na 21 dni przed jego terminem:
- członkowie Spółdzielni;
- związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona;
- Krajowa Rada Spółdzielcza.

2. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.

3. Zawiadomienie przekazuje się listami poleconymi lub dostarcza się je wszystkim członkom Spółdzielni za pokwitowaniem odbioru, potwierdzonego także datą tego odbioru.

4. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Spółdzielni tylko osobiście, a osoby prawne przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka będącego osobą prawną. Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik ten nie może być wybierany jako członek Rady Nadzorczej lub Zarządu.

5. Pełnomocnictwo, o którym mowa w punkcie 4, powinno być udzielone – pod rygorem nieważności - na piśmie, z urzędowym potwierdzeniem własnoręczności podpisu członka udzielającego pełnomocnictwa. Pełnomocnik osoby prawnej – członka spółdzielni - wraz z pełnomocnictwem, przedkłada aktualny ( nie późniejszy niż sprzed 3 miesięcy ) wypis z rejestru sądowego obejmującego rubrykę określającą imiennie osoby upoważnione do składania w imieniu tej osoby prawnej oświadczeń woli.

6. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz osoby zaproszone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.

7. Członek ma prawo do korzystania w czasie obrad Walnego Zgromadzenia, na własny koszt, z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.

§ 4
1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady. On też zarządza zgłaszanie kandydatów i wybory do prezydium Walnego Zgromadzenia. Wybór poszczególnych członków prezydium odbywa się oddzielnie.

2. W czasie pierwszego i kolejnych posiedzeń Walnego Zgromadzenia głosy oddane na zgłoszone kandydatury do prezydium Walnego Zgromadzenia oblicza członek Rady Nadzorczej. Wyniki głosowania oznajmia zebranym przewodniczący Rady Nadzorczej.

3. Walne Zgromadzenie wybiera prezydium w składzie: przewodniczący, z-ca przewodniczącego i sekretarz. Wybór prezydium przeprowadza się w głosowaniu jawnym.

4. Przewodnictwo dalszych obrad Walnego Zgromadzenia przejmuje przewodniczący prezydium.

§ 5
1. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym wybiera zwykłą większością głosów, spośród obecnych członków Spółdzielni, następujące komisje:

1/ mandatowo – skrutacyjną, w składzie 3 osób.
Do zadań tej komisji należy:
- sprawdzenie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników osób prawnych – członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych lub zdolności tej pozbawionych;
- sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał;
- dokonywanie na zarządzenie przewodniczącego Zgromadzenia, obliczeń wyników głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu, wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania tajnego lub jawnego.

2/ wyborczą, w składzie 3 osób.
Do zadań tej komisji należy sporządzenie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej, kandydatów na delegatów na Zjazd Związku Rewizyjnego i delegatów na Kongres Spółdzielczości.

3/ wnioskową, w składzie 3 osób.
Do zadań tej komisji należy uporządkowanie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad z podziałem na:
- wnioski kwalifikujące się do przyjęcia – wyłącznym kryterium kwalifikującym konkretny wniosek do przyjęcia, jest jego zgodność merytoryczna z zakresem właściwości rzeczowej Walnego Zgromadzenia, a ich realizacja jest zgodna z obowiązującym prawem. W razie wątpliwości co do charakteru danego wniosku komisja wnioskowa przedstawia go pod rozwagę prezydium Walnego Zgromadzenia, które ostatecznie decyduje o tym czy wniosek ten kwalifikuje się do przyjęcia, czy do odrzucenia. O ile wniosek zostanie zakwalifikowany przez prezydium Walnego Zgromadzenia do przyjęcia, komisja przygotowuje projekt uchwały w tym zakresie, zgodnie z § 75 Statutu Spółdzielni, wskazując w niej organ Spółdzielni odpowiedzialny za realizację wniosku,
- wnioski kwalifikujące się do odrzucenia i przygotowanie projektu uchwały w tym zakresie, zgodnie z § 75 Statutu Spółdzielni.

4/ inne komisje Walne Zgromadzenie wybiera w miarę potrzeby.

2. Po wyborze komisje ukonstytuowują się, wybierając ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

3. Komisje sporządzają protokół ze swej działalności, który podpisują przewodniczący i sekretarz.

4. Przewodniczący komisji składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności komisji.

5. Protokóły komisji przekazywane są sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.

§ 6
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w § 3 niniejszego Regulaminu.

2. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni, a jego uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem wynikającym z treści § 75 ust. 5 Statutu Spółdzielni.

3. Po przedstawieniu każdej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłoszeń. Osoby zamierzające zabrać głos w dyskusji wyrażają swój akces do zabrania głosu, poprzez przekazanie sekretarzowi prezydium Zgromadzenia kartki ze swoim imieniem i nazwiskiem. Zgłoszenia te stanowią podstawę do sporządzenia listy mówców.

4. Głosowanie dotyczące wniosków o charakterze formalnym odbywa się jawnie, a decyzje Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku zgłoszenia wniosku formalnego przewodniczący prezydium udziela jednego głosu przemawiającego za wnioskiem oraz jednego przeciw, po czym zarządza głosowanie.

5. W sprawach formalnych przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością, o ile zakwalifikuje zgłoszoną kwestię, jako mającą charakter zagadnienia formalnego. Za wnioski w sprawach formalnych, uważa się wnioski dotyczące, w szczególności:

a/ sposobu głosowania;

b/ głosowania bez dyskusji;

c/ zakończenia dyskusji;

d/ zamknięcia listy mówców;

e/ podjęcia decyzji o przeprowadzeniu dyskusji nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie;

f/ zamknięcia listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej;

g/ zarządzenia przerwy na czas nie dłuższy niż 15 minut;

6. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut.

7. Członkom Rady Nadzorczej, Zarządu oraz przedstawicielom Związku Rewizyjnego lub Krajowej Rady Spółdzielczej głos może być udzielony poza kolejnością, przy czym do ich wystąpień nie stosuje się ograniczenia czasowego.

8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę osobie zabierającej głos, jeżeli odbiega od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony na wypowiedź. W przypadku nie zastosowania się mówcy do uwag, przewodniczący Zgromadzenia odbiera mu głos.

9. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.

§ 7
1. Po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, jeśli określona sprawa wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

2. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący informuje zebranych o wnioskach, które zostały zgłoszone do danego punktu porządku obrad i o kolejności głosowania nad poszczególnymi wnioskami. Wnioski dalej idące są głosowane w pierwszej kolejności. Wnioskiem „ dalej idącym ” jest taki wniosek, którego przegłosowanie przesądza celowość głosowania wniosków pozostałych. Kwalifikacji wniosków dokonuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

3. Każda uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenie powinna mieć nadany numer kolejny, datę podjęcia i tytuł określający sprawę, w której uchwała została podjęta.

4. Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

II. Wybór Rady Nadzorczej

§ 8
1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w liczbie 5, spośród członków Spółdzielni.

2. Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

3. Do Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania ze Spółdzielnią stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie.

4. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie , kolejno po sobie następujące, kadencje. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować do Rady Nadzorczej, jeżeli nie pełnili funkcji członka Rady przez dwie kolejne kadencje.

5. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają na piśmie do komisji wyborczej, członkowie Spółdzielni lub pełnomocnicy członków Spółdzielni, w terminie ustalonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia. W zgłoszeniu członek podaje imię i nazwisko kandydata oraz swoje imię i nazwisko.

6. Kandydatami do Rady Nadzorczej nie mogą być osoby, które nie spełniają kryteriów przewidzianych w treści § 66 ust. 6, 7 i 8 oraz § 87 ust. 6 Statutu Spółdzielni.

7. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej, po ogłoszeniu kandydatur składają ustnie, na pytanie przewodniczącego Zgromadzenia, oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na kandydowanie. Kandydaci, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących:
- zatrudnienia w Spółdzielni,
- prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,
- pozostawania w sporze ze Spółdzielnią rozstrzyganym w drodze postępowania wewnątrzspółdzielczego lub postępowania sądowego,
- zalegania z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych,
- działania na szkodę Spółdzielni lub przeciwko jej interesom,
- liczby kadencji pełnionych w Radzie,
Członkowie Spółdzielni mogą zadawać kandydatom pytania,

8. Do zgłoszenia kandydatury członka nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu, który w dostateczny sposób usprawiedliwił swoją nieobecność, należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie z urzędową adnotacją potwierdzającą własnoręczność jego podpisu oraz informacje, o których mowa w ust. 6 i 7.

9. Komisja wyborcza sporządza listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
Członkowie komisji wyborczej i mandatowo-skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej.

10. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności komisji mandatowo-skrutacyjnej.

11. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.

12. Głos jest nieważny, jeżeli:

a/ zawiera większą liczbę nazwisk, niż ustalona przez komisję wyborczą,

b/ karta wyborcza jest przekreślona,

c/ zawiera więcej nazwisk nieskreślonych, niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej.

13. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja mandatowo-skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący komisji ogłasza wyniki głosowania.

14. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów przeprowadza się ponowne wybory spośród tych kandydatów.
Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów.

15. Liczba osób wybranych do Rady Nadzorczej nie może przekraczać liczby członków Rady określonej w statucie Spółdzielni.

16. Zasady przewidziane powyższymi postanowieniami maja także zastosowanie przy wyborach delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz delegatów na Kongres Spółdzielczości. Zakaz przewidziany w ust. 3 nie obowiązuje. Delegatami mogą być członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.

§ 9
Odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji może nastąpić w głosowaniu tajnym, większością 3/4 głosów członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli stanowią oni 2/3 ogólnej ilości członków Spółdzielni uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu, o ile w porządku obrad podanym członkom do wiadomości według zasad ustalonych w statucie, był punkt dotyczący odwołania członków Rady Nadzorczej.

III. Absolutorium dla członków Zarządu

§ 10
1. Głosowanie w sprawie absolutorium odbywa się dla każdego członka Zarządu oddzielnie w sposób jawny.

2. Członek Zarządu, któremu Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium może być odwołany w głosowaniu tajnym; w tym wypadku nie stosuje się przepisu § 75 ust. 1 Statutu, a przepis § 81 Statutu stosuje się odpowiednio.

IV. Przepisy końcowe

§ 11
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.

2. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się, w terminie 14 dni od dnia jego odbycia, protokół który podpisują przewodniczący i sekretarz.

3. Protokóły z obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat.

§ 12
Przerwanie obrad Walnego Zgromadzenia może nastąpić, jeżeli za przerwą zagłosuje 3/4 członków biorących w nim udział, przy czym dokończenie obrad przerwanego Walnego Zgromadzenia nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego przerwania. Nowy termin i miejsce obrad przerwanego Walnego Zgromadzenia jego Przewodniczący podaje do wiadomości uczestniczącym w nim członkom.

§ 13
1. Sprawy związane z obradowaniem Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które nie zostały uregulowane w statucie lub regulaminie, rozstrzyga Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym. O ile charakter regulacji będącej przedmiotem głosowania wymaga podjęcia uchwały, przewodniczący zarządza głosowanie bezpośrednio nad treścią odpowiednio sformułowanej uchwały.

2. W kwestiach porządkowych decyzję podejmuje prezydium Walnego Zgromadzenia.
Wróć do poprzedniej strony