Jesteś tutaj: Strona główna / O Nas / Regulamin 3


Regulamin 3

R E G U L A M I N
przyjmowania członków,
ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Maślice” we Wrocławiu

Regulamin sporządzony został w oparciu o:
1. ustawę z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (z późn. zmianami),
2. ustawę z 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (z późn. zmianami),
3. statut Spółdzielni.

I. PRZYJMOWANIE CZŁONKÓW

§ 1

1. Członkiem Spółdzielni może być każda osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
2. Członkiem Spółdzielni może być osoba prawna.

§ 2

1. Członkostwo Spółdzielni jest dobrowolne i realizuje się poprzez złożenie deklaracji przez przystępującego. Deklaracja powinna być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, opatrzona własnoręcznym podpisem przystępującego, zawierać jego imię i nazwisko oraz dokładny adres dla doręczeń, podpis lub podpisy osób upoważnionych do jej reprezentowania – oraz ilość zadeklarowanych udziałów i stwierdzenie o jaki lokal ubiega się przystępujący. O ile, w czasie obowiązywania członkostwa dane zawarte w deklaracji ulegną zmianie, członek zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić o tym fakcie Spółdzielnię na piśmie. Formalnoprawne skutki zaniedbania tego obowiązku zwłaszcza co do skuteczności doręczeń, obciążają członka Spółdzielni.

2. Organem właściwym do przyjmowania członków jest Zarząd. Przyjęcie członka do Spółdzielni powinno być stwierdzone na jego deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub osób przez Zarząd upoważnionych, z podaniem daty uchwały o przyjęciu.

3. Uchwała o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni powinna być podjęta w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia deklaracji członkowskiej. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia Zarząd zawiadamia zainteresowaną osobę na piśmie, w ciągu dwóch tygodni od dnia jej powzięcia.

4. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków Spółdzielni, zawiadomienie powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie odwołania się do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą w ciągu trzech miesięcy od daty jego wniesienia.

5. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków osób, którym przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przyznają roszczenie przyjęcia do Spółdzielni.

§ 3

1. Członek Spółdzielni obowiązany jest do wniesienia wpisowego oraz zadeklarowanych udziałów

2. Wpisowe wynosi 760,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych). Członek obowiązany jest wpłacić wpisowe w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni. Wpisowe nie podlega zwrotowi Zasadą jest, iż wysokość wpisowego nie może przekraczać wysokości najniższego wynagrodzenia ogłaszanego przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie przepisów kodeksu pracy.

3. Udział wynosi 800,00 zł (słownie: osiemset złotych). Członek jest zobowiązany zadeklarować co najmniej jeden udział i wpłacić go w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni. W przypadku opóźnienia wpłaty udziału, członek obowiązany jest zapłacić Spółdzielni za czas zwłoki odsetki ustawowe.

§ 4

1. Zarząd Spółdzielni prowadzi rejestr członków zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania (w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi – ich nazwę i siedzibę), wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, wysokość wniesionych udziałów, datę przyjęcia w poczet członków, datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania, zmiany tych danych.

2. Członek Spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub Spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr.

II. USTANAWIANIE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

§ 5

1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a Spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej i powinna określać numer lokalu, jego położenie i powierzchnię oraz może określać udział w częściach wspólnych budynku.

2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni.

3. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal do używania, a członek zobowiązuje się do:
- wniesienia wkładu budowlanego,
- terminowego uiszczania Spółdzielni opłat na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię oraz na pokrycie zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów, zgodnie z postanowieniami statutu Spółdzielni,
- używania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem, co nie narusza innych przepisów prawa nadających członkom uprawnienia do używania lokalu dla celów własnej działalności gospodarczej, oraz stosowania się do regulaminu porządku domowego,
- udostępnienia swojego lokalu dla wykonania odpowiednich prac osobom upoważnionym do tego przez Spółdzielnię w razie awarii oraz w celu dokonania przeglądu stanu technicznego instalacji wod.-kan. i gaz. lokalu, przeprowadzenia remontu lub modernizacji budynku,
- utrzymywania lokalu w należytym stanie technicznym i sanitarnym oraz dokonywania w tym lokalu napraw i zabiegów konserwacyjnych.

4. Umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, domu, garażu sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w terminie do dwóch miesięcy od daty jednoczesnego spełnienia następujących warunków:
- uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku, w którym znajduje się lokal, garaż,
- protokolarnego przekazania lokalu,
- wykonania umownego zakresu rzeczowego domu.

5. Umowa o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zawarta z innym członkiem przed wygaśnięciem prawa do tego lokalu, jest nieważna.

6. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może należeć do kilku osób z tym, że członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba, że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, stosuje się odpowiednio postanowienia § 46 statutu Spółdzielni.

§ 6

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.

§ 7

Członek Spółdzielni zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie, wnosi wkład budowlany w wysokości wkładu wypłaconego osobie uprawnionej oraz zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego tę osobę z tytułu przypadającej na nią części zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.

§ 8

Członek Spółdzielni może lokal lub jego część wynająć lub oddać w bezpłatne używanie. Nie wymaga to zgody Spółdzielni, z wyjątkiem wypadku, gdy jest to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu albo zmianą przeznaczenia lokalu lub jego części. Członek Spółdzielni jest obowiązany do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o wynajęciu lub oddaniu w bezpłatne używanie lokalu lub jego części jeżeli miałoby to wpływ na wysokość opłat, o których mowa w § 5 ust. 3.

§ 9

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu wygasa wskutek ustania członkostwa i innych zdarzeń w wypadkach, terminach i na zasadach określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i statucie Spółdzielni.

§ 10

Postanowienia niniejszego rozdziału stosują się do spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu, w tym do garaży oraz do prawa do miejsc w garażach wielostanowiskowych i domów.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują zapisy statutu Spółdzielni.
UCHWAŁA NR 2/12/2008 RADY NADZORCZEJ SBM „MAŚLICE” w sprawie: aneksu do „Regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w SBM „Maślice” we Wrocławiu” – zmiana uchwały RN nr 1/5/2007 z dnia 24.04.2007r.
Wróć do poprzedniej strony