Jesteś tutaj: Strona główna / O Nas / Regulamin 4


Regulamin 4

REGULAMIN
określający tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w SBM "Maślice" z siedzibą we Wrocławiu
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony i wprowadzony w życie Uchwałą Rady Nadzorczej SBM Maślice nr 5/2007, z dnia 13 lutego 2007 r.

§ 1

Niniejszy Regulamin określa tryb i zasady przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków członków Spółdzielni kierowanych do jej organów.

§ 2.

Skargi i wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub ustnej, jeżeli są zgłaszane przez zainteresowanych osobiście członkom Zarządu. Skarga lub wniosek, bez względu na formę jego zgłoszenia, powinny zawierać krótkie uzasadnienie faktyczne pozwalające na zorientowanie się w problematyce przedstawionej przez zainteresowanego oraz wskazywać czego, składający wniosek lub skargę, się domaga lub o co wnosi. O ile wniosek lub skarga nie spełni warunku formalnego przedstawionego w zdaniu poprzednim, Zarząd wezwie zainteresowanego do uzupełnienia pisma. Określenie "forma pisemna" nie obejmuje zgłoszenia skargi lub wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej lub transmisji faksowej.

§ 3

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie podlegają rejestracji w dzienniku korespondencji i kierowane są przez członka Zarządu, za pośrednictwem pisemnej dekretacji do rozpatrzenia i załatwienia przez pracownika zajmującego się merytorycznie zagadnieniami, których dotyczy skarga lub wniosek.

§ 4

1. Skargi i wnioski zgłaszane ustnie, o ile dotyczą bieżącej działalności Spółdzielni, a ich załatwienie nie wymaga podejmowania czynności sprawdzających lub badania dokumentów, załatwiane są niezwłocznie, poprzez udzielenie zainteresowanemu odpowiedzi przez pracownika odpowiedzialnego merytorycznie za zagadnienia przedstawione przez zainteresowanego.

2. O ile, w związku ze złożoną w formie ustnej, skargą lub wnioskiem, niezbędne będzie wykonanie przez Spółdzielnię czynności sprawdzających lub badanie dokumentów, zainteresowany ma obowiązek potwierdzić wniesienie skargi ustnej na piśmie, przedstawiając syntetycznie jej osnowę faktyczną oraz wskazać o co wnosi lub czego się domaga. Rejestracja takiej skargi oraz wyznaczenie pracownika do jej załatwienia następuje wg. zasad określonych w §3 Regulaminu.

§ 5

1. Skargi i wnioski skierowane do Zarządu Spółdzielni powinny być rozpatrzone w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach zawiłych, w ciągu 2 miesięcy od dnia ich wniesienia.

2. Jeżeli skarga zostanie przez Zarząd załatwiona odmownie, a wynika ze stosunku członkostwa, wymaga ona pisemnego uzasadnienia i pouczenia zainteresowanego o trybie i terminie do jej zaskarżenia, zgodnie z zasadami określonymi przez Statut SBM MAŚLICE.

3. Pouczenia powinno także wskazywać, o ile Statut ją przewiduje, możliwość skorzystania przez zainteresowanego z postępowania odwoławczego wewnątrzspóldzielczego.

§ 6

1. Skargi i wnioski skierowane bezpośrednio do Rady Nadzorczej Spółdzielni, a dotyczące spraw należących do kompetencji Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej przekazuje - wg. właściwości rzeczowej - do załatwienia przez Zarząd.

2. Skargi na działalność Zarządu Rada Nadzorcza rozpatruje na najbliższym posiedzeniu, po uprzednim wezwaniu Zarządu do przedstawienia pełnej dokumentacji dotyczącej meritum skargi oraz do złożenia niezbędnych wyjaśnień.

3. Do wymogów formalnych skargi lub wniosku skierowanego do Rady Nadzorczej oraz co do terminów ich rozpatrzenia, stosuje się odpowiednio przepisy § 2 i 5 ust. 1.

§ 7

Nadzór i kontrolę nad sposobem przyjmowania i załatwiania przez Zarząd skarg i wniosków wnoszonych przez członków Spółdzielni, sprawuje Rada Nadzorcza.
Wróć do poprzedniej strony