Jesteś tutaj: Strona główna / O Nas / Regulamin 5


Regulamin 5

REGULAMIN OBRAD RADY NADZORCZEJ SBM "MAŚLICE"
§ 1.
1. Rada Nadzorcza Spółdzielni, zwana dalej "Radą" jest organem statutowym Spółdzielni sprawującym kontrolę i nadzór nad jej działalnością i działa na podstawie przepisów "Prawo Spółdzielcze" z dnia 16.09.1982r., (Dz.U. nr 188, poz. 1848 z 2003 r., z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą, statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.
2. Liczbę członków Rady, skład Rady, tryb przeprowadzania wyborów członków Rady, jej kadencję oraz zakres działania określa statut Spółdzielni.
3. Rada realizuje swoje funkcje statutowe na posiedzeniach, w pracach prezydium Rady i przez wykonywanie czynności kontrolno-nadzorczych.
4. Rada na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje i któremu przewodniczy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia winna ukonstytuować się dokonać wyboru Prezydium, w skład którego wchodzą: Przewodniczący, jego Zastępca i Sekretarz, oraz powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną.
§ 2.
1. Posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący, lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenie Rady powinno być także zwołane na wniosek 2/3 członków Rady, lub na wniosek Zarządu w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
3. Pisemne zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia wraz z porządkiem obrad powinno być przesłane członkom Rady nie później niż na 7 dni przed jego terminem.
4. Posiedzeniem Rady kieruje Przewodniczący lub jego Zastępca, który otwiera posiedzenie, uzgadnia porządek obrad i stwierdza wymaganą obecność członków (quorum) - § 89 ust. 4 statutu Spółdzielni.
5. Członkowie Rady mogą zgłaszać dodatkowe sprawy do porządku obrad. Zgłoszenie powinno być dokonane na piśmie nie później niż na jeden dzień przed terminem posiedzenia. O włączeniu sprawy do porządku obrad lub skreśleniu sprawy z porządku obrad decyduje Rada zwykłą większością głosów przy jego zatwierdzeniu. Uchwały Rady mogą być podejmowane tylko w sprawach ujętych w porządku obrad.
§ 3.
1. Uchwały Rady są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy. W protokole z posiedzenia Rady winno być odnotowane, że Rada jest zdolna do podejmowania uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością 2/3 głosów członków Rady przy 100 % obecności. Głosowania są jawne z wyłączeniem spraw, w których statut Spółdzielni przewiduje głosowanie tajne. Rada może ponadto uchwalić tryb głosowań tajnych na żądanie co najmniej 2/3 członków Rady obecnych na posiedzeniu, w odniesieniu do uchwał podejmowanych na tym posiedzeniu.
2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym:
- członkowie Zarządu,
- pełnomocnicy Zarządu,
- radca prawny,
- inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.
3. Członkowie Rady obowiązani są brać udział osobiście w posiedzeniach i pracach Rady. Członek Rady obowiązany jest swoją nieobecność na posiedzeniu usprawiedliwić, co zostaje odnotowane w protokole z obrad Rady. Rada może wystąpić do Walne Zgromadzenia o odwołanie ze swego grona członka, który nie wywiązuje się ze swoich statutowych obowiązków, lub bez usprawiedliwienia opuścił trzy kolejne posiedzenia.
§ 4.
1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien zawierać:
- kolejny numer (licząc od początku roku kalendarzowego) oraz miejsce i datę posiedzenia,
- imiona i nazwiska członków Rady i innych osób, które brały udział w posiedzeniu. Członkowie Rady podpisują się na liście obecności, która stanowi załącznik do protokółu,
- porządek obrad,
- zwięzłe streszczenie kolejnych spraw objętych porządkiem obrad, przebieg i wypowiedzi w dyskusji, treść podjętych uchwał oraz sposób i wyniki głosowania,
- wnioski członków, które po zgłoszeniu nie zostały uwzględnione, o ile wnioskodawca tego zażąda, oraz ewentualne sprzeciwy członków zgłoszone do protokołu przeciw podjętym uchwałom.
2. Wynikające z podjętych uchwał zalecenia i wnioski skierowane do Zarządu i innych organów Spółdzielni Rada przekazuje na piśmie w terminie 14 dni.
3. Rada rozpatruje poprawki do protokołu na następnym posiedzeniu przed zatwierdzeniem protokołu. Zatwierdzony protokół podpisuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca i Sekretarz Rady, a parafuje protokolant powołany przez Radę.
§ 5.
1. Prezydium organizuje działalność Rady.
2. Do zakresu działania Prezydium należy:
- projektowanie porządku obrad posiedzeń Rady oraz ich miejsca i terminów,
- koordynowanie działalności Rady z działalnością komisji.
§ 6.
1. Rada powołuje w zależności od potrzeb stałe komisje tematyczne i wybiera ich przewodniczącego i zastępcę, którymi mogą być tylko członkowie Rady.
§ 7.
1. Komisje działają na zlecenie Rady i składają Radzie sprawozdania wraz z wnioskami. W sprawach pilnych komisje mogą składać wnioski bezpośrednio Zarządowi Spółdzielni, informując o nich Prezydium Rady.
2. Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany do terminowego rozpatrywania wniosków komisji oraz do informowania wnioskodawców i Rady o sposobie ich załatwienia.
§ 8.
W celu wykonywania swoich zadań Rada może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty, sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni oraz korzystać z lustratorów i biegłych rzeczoznawców.
§ 9.
Wysokość świadczeń związanych z udziałem w pracach statutowych i regulaminowych Rady wypłacanych w formie ryczałtowego wynagrodzenia określają stosowne przepisy statutu Spółdzielni - § 67.
§ 10.
Zgodnie z art. 58 "Prawa Spółdzielczego" członek Rady odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem, lub postanowieniami statutu Spółdzielni, chyba, że nie ponosi winy.
§ 11.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie. Jednocześnie traci moc prawną uchwała Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni nr 8/2006 z dnia 30.05.2006 r.
Wróć do poprzedniej strony