Jesteś tutaj: Strona główna / Wspólnoty Mieszkaniowe / Augustowska 75-79 / Regulamin porządku domowego


Augustowska 75-79

Regulamin porządku domowego

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ
UL. AUGUSTOWSKA 75-79 WE WROCŁAWIU

§ 1
Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę mienia, zapewnienie bezpieczeństwa, spokoju oraz zgodnego współżycia mieszkańców. Przestrzeganie postanowień regulaminu jest obowiązkiem mieszkańców i użytkowników lokali oraz Zarządcy.
§ 2
Każdy lokal powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, określonym w zaświadczeniu o użytkowanie lokalu.

§ 3
1. Zarządca zobowiązany jest wobec mieszkańców Wspólnoty do :
a) zapewnienia należytego stanu technicznego budynku i jego wyposażenia,
b) wyposażenia w zbiorniki do składowania odpadków komunalnych i utrzymanie czystości wokół zbiorników,
c) zapewnienia oświetlenia budynku, korytarzy piwnicznych i pomieszczeń ogólnego użytku,
d) utrzymanie czystości wewnątrz i wokół budynku,
2. Zarządca umieszcza w widocznym miejscu na klatce schodowej tablicę z odpowiednimi informacjami, w tym:
a) adres i numer telefonu Zarządcy,
b) godziny pracy Zarządcy,
c) informacje o telefonach służb miejskich,
d) bieżące informacje i ogłoszenia,
e) regulamin porządku domowego Wspólnoty.
§ 4
W wypadku działań mieszkańców lub innych osób znajdujących się na terenie Wspólnoty zagrażających bezpieczeństwu życia lub zdrowia ludzi albo mienia na tym terenie, przedstawiciele Zarządu Wspólnoty i Zarządcy oraz każdy użytkownik lokalu ma prawo i obowiązek zwrócić uwagę na niewłaściwe zachowanie się tych osób i żądać zaprzestania tych działań.
§ 5
Uwagi o zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu życia lub zdrowia ludzi albo mieniu znajdującemu się na terenie Wspólnoty, należy zgłaszać do Zarządcy lub Zarządu Wspólnoty.
§ 6
Obowiązkiem mieszkańców jest:
1) udzielanie sobie wzajemnej pomocy i nie zakłócanie spokoju sąsiadom,
2) utrzymanie porządku i czystości na klatkach schodowych, w windach, w piwnicach, wózkowniach, rowerowniach, osłonach śmietnikowych oraz terenach przyległych do budynku,
3) utrzymywanie w czystości drzwi wejściowych do lokalu od strony klatki schodowej (korytarza) i usuwanie zanieczyszczeń gromadzących się pod wycieraczkami przy drzwiach do lokali,
4) utrzymywanie zamieszkiwanych przez siebie lokali oraz innych użytkowanych pomieszczeń w należytym stanie technicznym, sanitarnym i przy pełnym przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa użycia gazu palnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym PN oraz przestrzegania zasad przewietrzania lokalu poprzez zwiększanie bądź zmniejszanie przepustowości elementów nawiewnych powietrza zewnętrznego w celu uzyskania właściwej pracy wentylacji grawitacyjnej mieszkania,
5) dbanie o budynek i jego otoczenie oraz chronienie przed zniszczeniem lub dewastacją,
6) udostępnienie lokalu, z którego korzystają w celu:
- zlokalizowania awarii oraz usunięcia jej w przypadku, kiedy wywołuje szkodę lub zagraża bezpośrednio powstaniem szkody,
- dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu,
- ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania,
- przeprowadzenia remontu części wspólnych lub ich modernizacji.
§ 7
1. Niedopuszczalne jest wyrzucanie czegokolwiek przez okna i balkony. Mieszkańcy zobowiązani są dbać o budynek, jego otoczenie, chronić je przed zniszczeniem lub dewastacją oraz zobowiązani są do utrzymywania zamieszkałych przez siebie lokali oraz innych użytkowanych pomieszczeń w należytym stanie technicznym i sanitarnym.
2. Śmieci i odpadki należy wynosić do pojemników do tego przeznaczonych. W wypadku rozsypania lub rozlania czegokolwiek osoba, która to zrobiła, powinna miejsce zabrudzone niezwłocznie posprzątać.
3. Zbędne przedmioty o dużych wymiarach (stare meble, sprzęt gospodarstwa domowego, RTV) należy składać w wyznaczonych do tego przez Zarządcę miejscach i w terminach ustalonych do ich wywozu lub oddawać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
4. W piwnicach i na balkonach niedopuszczalne jest przechowywanie materiałów łatwopalnych. Ponadto niedopuszczalne jest przechowywanie na balkonach przedmiotów szpecących wygląd budynku.
5. Użytkownicy lokali zobowiązani są do usuwania śmieci, a w zimie śniegu i lodu z balkonów i podjazdów do garaży.
6. Zabronione jest używanie otwartego ognia w piwnicach i na klatkach schodowych oraz grillowania na balkonach.
7. Podlewanie kwiatów na balkonach i oknach odbywać się powinno w taki sposób, aby nie ulegała zalaniu elewacja budynku, balkony, jak też okna niższych kondygnacji.
8. Niedopuszczalne jest samowolne instalowanie anten radiowych, telewizyjnych, telefonicznych i internetowych na dachu i kominach, jak również wchodzenie na dach budynku.
9. Prowadzenie hodowli zwierząt w lokalach mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeniach gospodarczych oraz ich otoczeniu jest niedozwolone.
10. W przypadku zanieczyszczenia pomieszczeń wspólnego użytku, klatek schodowych, piwnic, otoczenia budynku przez psy, koty lub inne zwierzęta właściciele tych zwierząt zobowiązani są do niezwłocznego uprzątnięcia nieczystości. Poza teren lokalu psy powinny być wyprowadzane na smyczy, a psy obronne i agresywne w kagańcach.
11. Utrzymanie roślinności na terenie posesji, wymaga szczególnej opieki i ochrony. Dlatego niedopuszczalne jest deptanie i jakiekolwiek niszczenie lub uszkadzanie trawników, drzew i krzewów. Do chodzenia przeznaczone są wyłącznie ciągi piesze i pieszo jezdne.
12. Nie zaleca się zabudowywania oraz okładania szachtów instalacyjnych okładzinami ceramicznymi lub innymi, ponieważ w przypadku awarii instalacji wod.-kan. w szachtach, koszty odtworzenia okładzin szachtu ponosi właściciel lokalu.
13. Montowanie na elewacji agregatów klimatyzacyjnych, rolet zewnętrznych, markiz oraz wszelkich reklam wymaga zgody Wspólnoty.
14. Wywieszanie informacji i reklam na tablicach informacyjnych i wejściach do klatek schodowych wymaga zgody Wspólnoty lub Zarządcy.
15. Zabrania się kolportowania materiałów reklamowych i innych bez uzgodnienia ze Wspólnotą lub Zarządcą. Jedynym dopuszczalnym sposobem dostarczania tych materiałów jest umieszczanie ich w skrzynkach pocztowych lub innych pojemnikach oznaczonych napisem materiały reklamowe.
§ 8
1. Naprawę i przeróbkę instalacji elektrycznej znajdującej się od ZK do licznika mogą przeprowadzać osoby uprawnione przez Wspólnotę lub Zarządcę, natomiast naprawa instalacji od licznika do lokali i w lokalach osoby posiadające uprawnienia do wykonywania tych czynności na zlecenie i koszt użytkownika bądź właściciela danego lokalu.
2. Naprawę i przeróbki na instalacji wod-kan. na odcinku od wodomierza głównego do zaworu odcinającego dopływ wody do mieszkania znajdującego się na podejściu wodnym- wraz z zaworem- oraz od przykanalika do podejścia kanalizacyjnego lokatora – należy do części wspólnej budynku i naprawę mogą przeprowadzać osoby uprawnione przez Wspólnotę lub Zarządcę, natomiast w lokalach osoby posiadające uprawnienia do wykonywania tych czynności na zlecenie i koszt właściciela lokalu.
3. W przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu należy natychmiast zamknąć zawór dopływu gazu przy gazomierzu, po czym niezwłocznie zawiadomić o nieszczelności instalacji gazowej pogotowie gazowe i Zarządcę. Naprawy i przeróbki instalacji gazowej mogą być przeprowadzane tylko przez osoby mające stosowne uprawnienia, na koszt Wspólnoty.
4. O uszkodzeniach zauważonych na terenie Wspólnoty lub o wadliwym funkcjonowaniu instalacji użytkownicy lokali winni niezwłocznie poinformować Zarządcę lub Zarząd Wspólnoty.
5. Naprawy lub przeróbki w lokalach mieszkalnych na instalacji centralnego ogrzewania wiążące się z zamknięciem dopływu wody do grzejników lub też spuszczanie wody ze zładu jest niedopuszczalne przed powiadomieniem Zarządcy. Wszystkie takie naprawy i przeróbki muszą być zgłaszane do Zarządcy. Powyższe prace mogą być wykonywane przez osoby uprawnione przez Zarządcę i na koszt użytkownika lokalu mieszkalnego. Uruchomienie centralnego ogrzewania następuje 01 września każdego roku i wyłączenie 31 maja roku następnego, chyba że z uwagi na warunki atmosferyczne uzasadnione jest włączenie i wyłączenie w innym terminie. Naprawy i przeróbki na instalacji c.o. na odcinku od kotłowni do zaworów odcinających zamontowanych przed rozdzielaczami do każdego lokalu należy do Wspólnoty. Natomiast naprawa instalacji c.o. w lokalu od zaworu odcinającego zamontowanego przed rozdzielaczem należy do właściciela danego lokalu.
§ 9
Balkony i logie, wraz z balustradami, murkami, posadzkami, izolacjami, obróbkami blacharskimi, elementami wykończeniowymi przynależnymi do nich, przylegające do lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot odrębnej własności i służące do wyłącznego użytku jego właściciela, stanowią część składową tego lokalu, a koszty ich utrzymania w należytym stanie technicznym, w tym także ich odtworzenie, obciążają właściciela lokalu mieszkalnego.
§ 10
Zmiana wyposażenia klatek schodowych, funkcjonalności urządzeń obsługujących daną klatkę schodową, przeróbki na instalacji itp. wymaga zgody Wspólnoty. Prace polegające na zmianie wyposażenia klatek schodowych, funkcjonalności urządzeń obsługujących daną klatkę schodową, przeróbkach na instalacji itp., może wykonywać jedynie Zarządca lub firmy i osoby upoważnione przez Wspólnotę.
§ 11
1. W piwnicach i garażach zabrania się:
a) zastawiania korytarzy piwnicznych wszelkimi przedmiotami,
b) przechowywanie rzeczy stanowiących pożywkę dla gryzoni bądź stanowiących zagrożenie życia lub zdrowia mieszkańcom,
c) przechowywania przedmiotów gnijących i rozkładających się.
2. Opuszczający piwnicę winien zgasić światło i zamknąć dokładnie drzwi na klucz.
3. Przy korzystaniu z piwnicy i garaży właściciele lub użytkownicy zobowiązani są przestrzegać przepisy obowiązujące w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
4. Najemcy i właściciele obowiązani są nie zanieczyszczać urządzeń technicznych znajdujących się w piwnicach i garażach (np. wodomierze, zawory wodociągowe, wyciory kominowe itp.). Dostęp do tych urządzeń powinien być udostępniony przez użytkownika lub właściciela osobie upoważnionej przez Wspólnotę lub pracownikom przedsiębiorstw, zakładów wodociągowych, gazowni, elektrycznych itp.
5. W garażach niedopuszczalne jest parkowanie pojazdów z instalacją gazową LPG.
§ 12
1. W pomieszczeniach wózkowni i rowerowni zabrania się:
a) przechowywania rzeczy stanowiących pożywkę dla gryzoni bądź stanowiących zagrożenie życia lub zdrowia mieszkańcom,
b) przechowywania przedmiotów gnijących i rozkładających się
c) przechowywania przedmiotów łatwopalnych.
2. Opuszczający wózkownię i rowerownię winien zgasić światło i zamknąć dokładnie drzwi na klucz.
3. Korzystający z wózkowni i rowerowni zobowiązani są przestrzegać przepisów obowiązujących w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
4. W pomieszczeniach wózkowni i rowerowni można przechowywać wyłącznie wózki dziecięce, rowery, hulajnogi itp. urządzenia służące rekreacji.
§ 13
1. Parkowanie samochodów na terenach Wspólnoty poza obszarem jezdni jest dozwolone jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Zabronione jest parkowanie niezgodnie z przepisami, wzdłuż drogi pożarowej, na trawnikach przy posesjach, na ciągach dla pieszych, blokowanie wjazdów na parkingi, wjazdów do garaży lub na miejscach przysługujących innym osobom. W razie złamania tego zakazu, Zarządca sporządzi dokumentację dowodową fotograficzną i po dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu (w formie pisemnej, z podpisem członka Zarządu Wspólnoty lub Zarządcy, pozostawionego za wycieraczką pojazdu), może nastąpić odholowanie pojazdu, na koszt jego właściciela, na parking strzeżony, przy zachowaniu poniższych zasad ujętych w Regulaminie porządku domowego Wspólnoty.
2. Zabrania się dokonywania hałaśliwych napraw samochodów i motocykli, malowania karoserii, a także mycia pojazdów poza miejscami do tego wyznaczonymi zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.
3. Zarząd Wspólnoty lub Zarządca zobowiązany jest, po ustaleniu właścicieli pojazdów, których stan wskazuje na to, że nie są one używane (wraki), zarówno z tablicami rejestracyjnymi lub bez tablic podejmie następujące zadania:
a) po ustaleniu właściciela pojazdu należy pisemnie wystąpić z wezwaniem o usunięcie pojazdu pod rygorem wywozu na złomowisko i obciążenia kosztami wywozu, informując o prawie odwołania od decyzji do Zarządu Wspólnoty w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania,
b) w wypadku, gdy właściciel pojazdu w wyznaczonym terminie nie usunął pojazdu lub, gdy wykorzystane zostały wszystkie możliwości ustalenia właściciela pojazdu, a pojazd jest zdekompletowany i nie nadaje się do użytku, należy dokonać oględzin pojazdu prze trzyosobowy zespół składający się z przedstawicieli:
- straży miejskiej lub policji,
- Zarządu Wspólnoty,
- Przedstawiciela Zarządcy,
oraz sporządzić protokół z oględzin i zakwalifikowania wraku do wywozu. Następnie Wspólnota zleci specjalistycznej firmie wywózkę pojazdu na złom.
§ 14
1. Właściciele lokali, użytkownicy i osoby przebywające w ich lokalu obowiązani są do zachowywania się na terenie Wspólnoty w sposób nie zakłócający spokoju innym mieszkańcom.
2. Rodzice są obowiązani zwracać uwagę na kulturalne zachowanie się dzieci; za szkody wyrządzone przez dzieci wszelką odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
3. W godz. 22.oo – 6.oo mieszkańców Wspólnoty obowiązuje zachowanie ciszy nocnej, a w szczególności:
a) ściszać odbiorniki radiowe i telewizyjne,
b) zaprzestać głośnej gry na instrumentach i głośnego śpiewu,
c) prowadzenia prac remontowych,
d) odkurzania itp.
4. W dni świąteczne obowiązuje całkowity zakaz wykonywania głośnych prac przez całą dobę.
§ 15
Jeżeli właściciel i użytkownik lokalu lub osoby w nim przebywające wykraczają w sposób rażący lub uporczywy przeciwko zasadom używania lokali i porządku domowego, swoim zachowaniem wywołują uzasadnione zgorszenie u innych mieszkańców lub utrudniają im korzystanie z lokali, Zarządowi Wspólnoty lub Zarządcy przysługuje w stosunku do tych osób zastosowanie sankcji przewidzianych wobec członków Wspólnoty. Ponadto Wspólnota ma prawo żądania odszkodowania za wyrządzone szkody.
§ 16
Przepisy powyższe dotyczą wszystkich najemców i właścicieli lokali mieszkalnych i niemieszkalnych.
§ 17
Niniejszy regulamin został przyjęty przez Właścicieli Lokali w drodze uchwały nr 4 z dnia 15.01.2015r. podjętej większością głosów liczoną według wielkości udziałów.

Pobierz w formacie PDF
Wróć do poprzedniej strony