Jesteś tutaj: Strona główna / Wspólnoty Mieszkaniowe / Mrągowska 78-88 / Korzystania z części wspólnych


Mrągowska 78-88

Korzystania z części wspólnych

Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/2015.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZĘŚCI WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBACH WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ MRĄGOWSKA 78-88 WE WROCŁAWIU

Rozdział I Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania z części wspólnych nieruchomości znajdujących się w zasobach Wspólnoty Mieszkaniowej Mrągowska 78-88
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Wspólnocie – rozumie się Wspólnotę Mieszkaniową Mrągowska 78-88,
b) Zarządcy – rozumie się firmę lub osobę, której powierzono zarząd nieruchomością wspólną Wspólnoty,
c) nieruchomości – rozumie się nieruchomość w zarządzie Wspólnoty;
d) działka – rozumie się działkę gruntu będącą w zarządzie Wspólnoty,
e) wydzielona część nieruchomości – rozumie się część nieruchomości wspólnej lub wyodrębnionej nieruchomości Wspólnoty udostępnioną członkowi Wspólnoty lub osobie trzeciej w celach gospodarczych albo w celu zaspokojenia innych uzasadnionych potrzeb;
f) mieszkańcach – rozumie się osoby zameldowane oraz osoby zgłoszone do zamieszkania w danej nieruchomości;
g) nieruchomości wspólnej – wszystkie grunty na których stoi budynek oraz urządzenia i elementy budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu;
h) urządzeniach i elementach wspólnych budynku – rozumie się: klatki schodowe, inne wspólne pomieszczenia oraz elementy zewnętrzne budynku, takie jak elewacja, balkony czy dach. W skład części wspólnej nieruchomości wchodzą również wszelkie instalacje i urządzenia w tym: instalację centralnego ogrzewania, wod – kan, kominowa i inne podobne;
i) pożytkach – rozumie się dochody uzyskiwane z najmu, dzierżawy oraz służebności części wspólnej nieruchomości;
j) reklama – rozumie się zawierający informację przekaz mający na celu zwiększenie zbytu produktów lub usług, ewentualnie osiągnięcie innego efektu pożądanego przez reklamodawcę, a także oznakowanie siedziby firmy lub drogi do miejsca działalności.
Rozdział II Zasady korzystania z części wspólnych
1. Zasady ogólne korzystania z części wspólnych nieruchomości.
Mieszkaniec ma prawo korzystania z nieruchomości wspólnej w takim zakresie, w jakim nie narusza to praw innych mieszkańców.
1.1. Korzystanie z części wspólnej nieruchomości wymaga uzyskania pisemnej zgody Zarządu Wspólnoty.
1.2. Korzystanie z części wspólnej nieruchomości Wspólnoty jest płatne lub bezpłatne w zależności od zakresu, celu któremu służy. Unormowania w zakresie płatności i jej wysokości ustalane są indywidualnie.
1.3. Zagospodarowanie części wspólnej nieruchomości Wspólnoty, po uzyskaniu zgody winno być wykonane staraniem oraz na koszt zainteresowanych osób.
1.4. Po zakończeniu korzystania z części wspólnej nieruchomości Wspólnoty, podmiot korzystający jest zobowiązany doprowadzić nieruchomość do stanu poprzedniego.
1.5. W przypadku nie doprowadzenia użytkowanej części wspólnej nieruchomości lub wyodrębnionej nieruchomości Wspólnoty do stanu poprzedniego w określonym czasie, Wspólnota ma prawo wykonać wskazane wyżej czynności we własnym zakresie i obciążyć poprzedniego użytkownika.
1.6. Pożytki z tytułu najmu, dzierżawy oraz służebności części wspólnej nieruchomości Wspólnoty, stanowią odpowiednio przychód Wspólnoty.
1.7. W przypadku wykorzystywania części wspólnej bez zgody Wspólnoty naliczana będzie, od miesiąca w którym stwierdzono fakt wykorzystywania części wspólnej, opłata karna ustalana indywidualnie w zależności od przypadku.
2. Zasady korzystania z zewnętrznej elewacji budynku.
2.1. Możliwe jest umieszczanie na zewnętrznej elewacji: reklam, reklam świetlnych oraz neonów (dotyczy lokali usługowych), klimatyzatorów, elementów i urządzeń systemów alarmowych, kamer itp.
2.2. Członek Wspólnoty korzystający z zewnętrznej elewacji budynku jest zobligowany do dbania o stan techniczny i estetykę zamontowanych na niej elementów.
3. Zasady korzystania z dachów budynku.
3.1. Dostęp na dach budynku posiadają wyłącznie służby Zarządcy oraz osoby lub firmy, które uzyskały stosowną zgodę Zarządcy.
3.2. Montaż na dachu urządzeń do odbioru i nadawania sygnału radiowo-telewizyjnego, internetowego, telefonicznego itp. jest zabroniony.
3.3. Zabrania się wprowadzania wszelkich przewodów (np. TV, Internet, telefon, itp.) do pionów kominowych, rur spustowych itp.
4. Zasady korzystania z terenów gruntowych.
4.1. Tereny gruntowe mogą być wynajmowane lub użyczane na takie cele jak:
a. umieszczanie reklam ( w tym reklam przenośnych),
b. prowadzenie ogródków gastronomicznych,
c. prowadzenia handlu detalicznego i gastronomicznego,
d. wystawianie produktów firmy (sklepu) prowadzącej działalność gospodarczą,
e. zaspokajania innych uzasadnionych potrzeb.
4.2. Osoba korzystająca z nieruchomości gruntowych jest zobowiązana do dbania o należyty stan techniczny i odpowiednią estetykę zamontowanych na niej elementów.
4.3. Osoba korzystająca z nieruchomości gruntowych Wspólnoty w celach wskazanych jak w pkt. 4.1. lit. b, c, d, jest zobligowany do dbania o czystość tych terenów oraz bezpieczeństwo konsumentów.
4.4. Wystawianie swoich produktów przez firmy, sklepy i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą nie powinno utrudniać: przejść osób trzecich i dostępu do urządzeń wspólnych.
4.5. Zasady oddawania do użytkowania terenów pod elementy określone w pkt. 4.1. ustala się indywidualnie zarówno w kwestii podstawy prawnej (umowa, ustanowienie służebności), jak i odpłatności.
5. Zasady korzystania z parkingu
5.1 Parkowanie powinno odbywać się w miejscach do tego wytyczonych, na miejscach prywatnych będących własnością Członków Wspólnoty.
Rozdział III Ograniczenia w korzystaniu z dachów, elewacji wewnętrznej i zewnętrznej budynku, pomieszczeń wspólnych, parkingu oraz terenów gruntowych.
1. Zabrania się mocowania do elewacji zewnętrznej oraz powierzchni dachu wszelkiego rodzaju anten oraz przewodów itp.
2. Zabrania się mocowania do elewacji zewnętrznej innych elementów, które pogarszają estetykę nieruchomości.
3. Zabrania się palenia tytoniu w częściach wspólnych nieruchomości tj. na klatkach schodowych oraz bezpośrednio pod oknami.
4. Zabrania się spożywania alkoholu w częściach wspólnych nieruchomości.
5. Zabrania się składowania w częściach wspólnych nieruchomości przedmiotów utrudniających przejście oraz dostęp do urządzeń wspólnych, przedmiotów łatwopalnych oraz stwarzających zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne.
6. Zabrania się parkowania na miejscach nie przypisanych aktem notarialnym do nieruchomości.
7. Zabrania się parkowania w miejscach do tego nie wytyczonych, szczególnie w miejscach utrudniających bądź uniemożliwiających korzystanie z prywatnego miejsca parkingowego Członków Wspólnoty.
Rozdział IV Zasady ubiegania się, udzielania zgody na użytkowanie części wspólnych nieruchomości znajdujących się w zasobach Wspólnoty.
1. Zasady ubiegania się o zgodę na użytkowanie terenów części wspólnych nieruchomości.
1.1 Podmioty zainteresowane wynajęciem części wspólnych nieruchomości składają wniosek do Zarządu Wspólnoty. Do wniosku dołączają krótką informację o celu wynajęcia części wspólnej. W przypadku gruntu wnioskodawca winien wskazać teren, którym jest zainteresowany oraz dodatkowo w przypadku montażu urządzeń i innych elementów na i w gruncie opis (szkic, rysunek, zdjęcie) tych urządzeń lub elementu oraz ich parametry (wielkość, wagę, itp.).
2. Zasady udzielania zgody na użytkowanie terenów części wspólnych nieruchomości.
2.1 Zgodę na użytkowanie części wspólnych nieruchomości udziela Zarząd Wspólnoty.
Rozdział V Postanowienia końcowe.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Pobierz w formacie PDF
Wróć do poprzedniej strony