Jesteś tutaj: Strona główna / Wspólnoty Mieszkaniowe / Mrągowska 78-88 / Regulamin porządku domowego


Mrągowska 78-88

Regulamin porządku domowego

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO
nieruchomości przy ul. Mrągowskiej 78-88 we Wrocławiu,
działka nr ewid. 148,
wprowadzony uchwałą
WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ
nr 5 z dnia 14.05.2013 r.

§ 1
Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę mienia, zapewnienie bezpieczeństwa, spokoju oraz zgodnego współżycia mieszkańców.
§ 2
Zarządca nieruchomości oraz właściciele wyodrębnionych lokali winni dbać o utrzymanie porządku i czystości nieruchomości wspólnych (korytarzy, klatek schodowych, przejść garażowych) a także terenu wokół budynku na obszarze objętym działką nr 148, AM-23 obręb Maślice.
§ 3
Właściciel jest obowiązany korzystać z lokalu i nieruchomości wspólnej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w obronie wspólnego dobra.
§ 4
Osoby przebywające na terenie nieruchomości obowiązane są do zachowania ciszy w godzinach nocnych, tj. od godz. 22.00 do 6.00. W godzinach tych w szczególności należy ściszyć odbiorniki radiowe i telewizyjne oraz zaprzestać głośnej gry na instrumentach muzycznych oraz głośnego śpiewu.
§ 5
1. Niedopuszczalne jest zakłócanie ciszy w godzinach dziennych jeśli nie jest podyktowane koniecznością. Za takie zakłócanie ciszy może być uznane zbyt głośne nastawianie np. odbiorników radiowych i telewizyjnych itp.
2. Jeśli w pobliżu znajdują się chorzy – to względy ludzkie wymagają, by sąsiedzi powstrzymywali się od hałasów, które w innych warunkach można by uznać za dopuszczalne.
§ 6
1. Niedopuszczalne jest wykonywanie przez mieszkańców czynności mogących spowodować zanieczyszczenia miejsc służących do wspólnego użytku.
2. Szkody i zniszczenia dokonane w nieruchomości wspólnej przez właścicieli lokali, ich dzieci, gości bądź najemców, będą naprawiane na koszt właścicieli.
3. Nie wolno wyrzucać przez okna jakichkolwiek śmieci, niedopałków papierosów.
§ 7
W częściach wspólnych budynku zabronione jest palenie papierosów lub używanie otwartego ognia.
§ 8
1. Zabronione jest wykonywanie przez mieszkańców nieruchomości wszelkich zmian w elewacji zewnętrznej budynku.
2. Nie jest dozwolone przechowywanie na balkonach, tarasach itp. przedmiotów oszpecających wygląd domu.
3. Skrzynki na rośliny, doniczki itp. umieszczane na balkonach i loggiach powinny być należycie zabezpieczone przed wypadnięciem.
§ 9
Nie jest dopuszczalne umieszczanie przez mieszkańców w miejscach wspólnego użytkowania takich jak korytarze, klatki schodowe, przejścia garażowe – żadnych przedmiotów.
Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za utratę bądź uszkodzenie prywatnych przedmiotów pozostawionych przez właścicieli zarówno w lokalach odrębnych, jak i w częściach wspólnych nieruchomości.
§ 10
1. W lokalach mieszkalnych dozwolone jest posiadanie psów i kotów, o ile ilość tych zwierząt nie wskazuje na prowadzenie hodowli i nie powoduje zagrożenia zdrowia, życia i zakłócenia spokoju mieszkańców.
2. Posiadacze psów i kotów zobowiązani są do przestrzegania przepisów sanitarno – porządkowych. Poza teren lokalu psy wyprowadzane być powinny w kagańcu lub na smyczy.
§ 11
Instalowanie anten jest dozwolone jedynie na balkonach i loggiach przynależnych do mieszkań.
W przypadku uszkodzenia elewacji w czasie instalowania anteny, koszt naprawy obciąża użytkownika.
§ 12
1. Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu.
2. Lokal powinien być użytkowany w sposób zapewniający:
• zachowanie wymogów bezpieczeństwa,
• utrzymanie wymaganego stanu technicznego,
• prawidłowe funkcjonowanie instalacji i urządzeń znajdujących się w tym lokalu.
3. W czasie użytkowania instalacji i urządzeń w lokalu należy:
• zapewnić ich ochronę przed uszkodzeniem,
• wykonywać zabiegi konserwacyjne i naprawy przewidziane instrukcją użytkowania,
• nie wprowadzać do instalacji kanalizacyjnej stałych przedmiotów mogących powodować utratę drożności lub uszkodzenia instalacji,
• likwidować przecieki z instalacji, w zakresie obciążającym właściciela lokalu,
• informować zarządcę budynku o uszkodzeniach instalacji, których naprawa należy do jego obowiązków.
4. W przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa osób lub mienia – zaprzestać użytkowania danej instalacji, podjąć właściwe działania zaradcze i niezwłocznie poinformować właściwe służby o wystąpieniu zagrożenia.
5. Sposób użytkowania instalacji znajdującej się w lokalu powinien być zgodny z założeniami projektu tej instalacji.
6. Wprowadzanie zmiany w instalacji i urządzeniach znajdujących się w lokalu wymaga wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody zarządcy budynku.
7. Naprawa instalacji gazowych i elektrycznych, kanałów spalinowych i wentylacyjnych oraz urządzeń może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne.
8. Nie jest dopuszczalne doszczelnianie okien, uniemożliwiając dopływ powietrza oraz zaklejanie kratek wentylacyjnych w kuchniach, łazienkach i w.c.
§ 13
Przy korzystaniu z komórek i garaży mieszkańcy zobowiązani są przestrzegać przepisy obowiązujące w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
W szczególności niedozwolone jest przechowywanie w komórkach materiałów wybuchowych i łatwopalnych oraz palenie papierosów i używanie otwartego ognia.
§ 14
Drzwi wejściowe do budynków winny być zamykane przez całą dobę.
§ 15
W bezpośredniej bliskości domów nie wolno uruchamiać w celach kontrolnych i naprawczych silników spalinowych.
1. Zabrania się parkowania samochodów ciężarowych, autobusów i przyczep na terenach należących do Wspólnoty.
2. Zabrania się parkowania samochodów na drodze pożarowej oraz przy stacji transformatorowej.
§ 16
1. Nie wolno niszczyć trawników, krzewów i drzew. W szczególności nie wolno dopuścić do niszczenia drzew i krzewów przy wyprowadzaniu psów.
2. Zabrania się sadzenia drzew i wysokich krzewów w bezpośrednim sąsiedztwie budynków.
§ 17
Wszyscy mieszkańcy winni dbać, aby nieodpowiedzialne osoby nie dewastowały budynku i całego wspólnego mienia Wspólnoty.
§ 18
Za nieprzestrzeganie norm zawartych w niniejszym regulaminie przepisy przewidują sankcje prawne:
1) art. 82 Kodeksu Wykroczeń za nieostrożne obchodzenie się z ogniem lub działania sprzeczne z przepisami dotyczącymi zapobiegania i zwalczania pożarów,
2) art. 143 Kodeksu Wykroczeń za utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego,
3) art. 144 § 1 Kodeksu Wykroczeń za zniszczenie roślinności trawników
lub zieleńców,
4) art. 145 Kodeksu Wykroczeń za zanieczyszczanie i zaśmiecanie miejsc publicznych.
Jeżeli właściciel lokalu wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu, albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub z nieruchomości wspólnej uciążliwym, Wspólnota Mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego o egzekucji z nieruchomości (art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali – Dz. U. z 2000 r., Nr 80 poz. 903).

Pobierz w formacie PDF
Wróć do poprzedniej strony