Jesteś tutaj: Strona główna / Wspólnoty Mieszkaniowe / Mrągowska 78-88 / Rozlicza kosztów ZW, CW, CO


Mrągowska 78-88

Rozlicza kosztów ZW, CW, CO

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY ZIMNEJ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW, PODGRZANIA WODY ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ „MRĄGOWSKA 78-88” WE WROCŁAWIU

ROZDZIAŁ I
Rozliczenie zużycia wody i odprowadzenia ścieków.
§ 1
Na poczet rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków wnoszone są miesięczne zaliczki wyliczone na podstawie odczytu wodomierzy lub zużycia wody w poprzednim okresie rozliczeniowym.
§ 2
Do celów rozliczeniowych przyjmuje się, że ilość pobranej wody równa jest ilości odprowadzonych ścieków.
§ 3
Rozliczenie kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków przeprowadza się w następujących okresach rozliczeniowych:
- za okres od 1 stycznia do 30 czerwca
- za okres od 1 lipca do 31 grudnia
W przypadku zmiany cen wody i ścieków rozliczenie wykonuje się na ostatni dzień obowiązywania ceny dotychczasowej, w terminie do 15 dnia miesiąca następnego.
§ 4
Koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków rozliczane są na podstawie odczytów wodomierza zbiorczego zainstalowanego na przyłączu sieci wodnej do budynku i aktualnej ceny wody i ścieków, powiększonej o koszt abonamentu.
Koszt wynikający z różnicy odczytów wodomierza zbiorczego i odczytów wodomierzy (podliczników) w lokalach mieszkalnych i lokalach o innym przeznaczeniu rozlicza się proporcjonalnie do zużytej wody wskazanej przez podliczniki. W wypadku braku odczytu wskazań wodomierza w lokalu mieszkalnym lub o innym przeznaczeniu, zużycie wody przyjmuje się jako średnią zużyć w poprzednich okresach rozliczeniowych z ostatniego roku.
§ 5
W przypadku gdy na budynku są odrębne punkty czerpania wody dla celów wspólnych (np. do podlewania zieleni, mycia części wspólnych budynku itp.) zużycie wody, dla punktów czerpania wody nie opomiarowanych, przyjmuje się jako różnicę pomiędzy odczytem licznika głównego i sumą odczytów liczników w lokalach mieszkalnych i lokalach usługowych. Różnicę pomiędzy odczytem liczników głównych i sumą odczytów w lokalach mieszkalnych i lokalach usługowych rozlicza się proporcjonalnie na koszty utrzymania czystości i koszty utrzymania terenów zielonych.
Natomiast w przypadku takiego opomiarowanego punktu czerpalnego, zużycie wody dla celów wspólnych przyjmuje się wg wskazań licznika. Wskazania licznika rozlicza się proporcjonalnie na koszty utrzymania czystości i koszty utrzymania terenów zielonych.
§ 6
Odczyty wskazań wodomierzy dokonywane są przez Zarządcę Budynku lub osoby przez niego upoważnione.
§ 7
Koszty dostawy, montażu, naprawy, wymiany oraz legalizacji wodomierzy finansowane są z funduszu remontowego.
§ 8
W przypadku stwierdzenia niesprawności wodomierza wskazującego pobór wody w lokalu mieszkalnym lub lokalu o innym przeznaczeniu ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia w poprzednich okresach rozliczeniowych z ostatniego roku.
§ 9
Wszystkie przyrządy pomiarowe (wodomierze) zainstalowane przy punktach czerpalnych zimnej i ciepłej wody do lokali mieszkalnych i innych lokali, podlegają okresowej legalizacji bądź wymianie. Okresy ważności legalizacji przyrządów pomiarowych określone są w odrębnych przepisach.
§ 10
1. Reklamacje dotyczące rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków użytkownicy mogą złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zarządcy Budynku w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia.
2. O sposobie załatwienia reklamacji użytkownicy informowani będą pisemnie w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
3. Różnice kosztów powstałe w wyniku uwzględnienia reklamacji, uwzględnione będą przy rozliczeniu kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków danego budynku za kolejny okres rozliczeniowy.
4. W przypadku, gdy suma wpłat zaliczkowych w okresie rozliczeniowym przewyższa koszty poniesione na dostawę wody i odprowadzenie ścieków w tym okresie, to nadwyżka (nadpłata) ta zostanie zaliczona na poczet przyszłych zaliczek w następnym okresie rozliczeniowym.
5. W przypadku, gdy suma wpłat zaliczkowych za okres rozliczeniowy jest mniejsza od rzeczywistych kosztów poniesionych na dostawę wody i odprowadzenie ścieków wynikających z rozliczenia za ten okres, właściciel lokalu zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę w ciągu 14 dni od daty otrzymania rozliczenia.
ROZDZIAŁ II
Rozliczenie kosztów podgrzania wody oraz centralnego ogrzewania.
§ 11
Koszty energii cieplnej (ciepło) rozliczane są w skali całego budynku, w następujących okresach rozliczeniowych:
- za okres od 1 stycznia do 30 czerwca
- za okres od 1 lipca do 31 grudnia .
Jednostką rozliczeniową ciepła zużytego do podgrzania wody do celów użytkowych- C.W. jest m³ zużytej wody ciepłej, natomiast ciepła zużytego do podgrzania pomieszczeń- C.O. jest GJ.
§ 12
Koszt wytworzenia ciepła do podgrzania wody do celów grzewczych (C.O.) i użytkowych (C.W.) wynikający z różnicy odczytów ciepłomierza (licznika) głównego i podliczników (liczników w poszczególnych lokalach) rozlicza się proporcjonalnie do ciepła zużytego wskazanego przez podliczniki.
§ 13
Zaliczka na podgrzanie wody do celów C.O. i C.W. dla mieszkań ustala Zarządca Budynku w oparciu o przewidywane koszty dostawy energii w danym roku, a jednostką przeliczeniową jest m² powierzchni przeliczeniowej lokalu mieszkalnego i lokalu usługowego.
Wysokość zaliczki na podgrzanie wody do celów bytowych (C.W.) może być korygowana w oparciu o faktyczne zużycie wody według ostatniego rozliczenia.
Wysokość zaliczki na podgrzanie wody do celów grzewczych (C.O.) może być korygowana w oparciu o faktyczne zużycie energii według ostatniego rozliczenia kosztów.
Na poczet kosztów wytworzenia ciepła wnoszona jest przez właścicieli lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu, zaliczka.
§ 14
Za powierzchnię ogrzewaną w lokalach mieszkalnych uważa się powierzchnię użytkową zgodną z projektem wykonawczym.
§ 15
Za powierzchnię użytkową lokali usługowych uważa się powierzchnię pomieszczeń, w których zainstalowane są grzejniki centralnego ogrzewania oraz powierzchnię ogrzewaną pośrednio, ciepłem sąsiadujących pomieszczeń wchodzących w skład tego lokalu.
§ 16
Zaliczki na ciepło (C.O. i C.W.) i rozliczanie ciepła powinno składać się jako suma:
- kosztów stałych (bez względu na ilość zużytego ciepła) i
- kosztów zmiennych (zależnych od zużytego ciepła)
Średnią temperaturę pomieszczeń ogrzewanych przyjmuje się jako temperaturę obliczeniową z projektu budowlanego instalacyjnego, która wynosi 19,7º C.
§ 17
Do kosztów stałych zalicza się:
- opłaty abonamentowe za gaz,
- opłaty stałe.
Do kosztów zmiennych zalicza się:
- opłaty zmienne za gaz,
- opłaty za gaz,
- opłaty za ciepło spalania.
Wszystkie powyższe dane określa faktura dostawcy gazu.
§ 18
Do kosztu energii cieplnej nie wlicza się kosztu serwisu kotłowni oraz napraw i obsługi kotłowni gazowej. Koszty te finansowane są z funduszu remontowego.
§ 19
Z kosztów zmiennych, na podstawie odczytów liczników głównych zamontowanych na C.O. i C.W. w kotłowni, proporcjonalnie wylicza się wysokość kosztów podgrzania wody do celów grzewczych (C.O.) i celów użytkowych (C.W.). W przypadku niesprawności liczników głównych bądź też braku możliwości odczytów zużycia ciepła na C.O. i C.W. na budynek z liczników głównych, procentowy udział kosztów podgrzania wody do celów grzewczych (C.O.) i celów użytkowych (C.W.) przyjmuje się w takiej wysokości w jakiej wyliczono w poprzednim okresie rozliczeniowym.
§ 20
W celu rozliczenia kosztów wytworzenia ciepła należy określić:
a) wskaźnik kosztów stałych,
b) wskaźnik kosztów zmiennych:
- dla centralnego ogrzewania (C.O.)
- dla podgrzania wody do celów bytowych (C.W.)
§ 21
Wskaźniki kosztów stałych wylicza się jako iloraz kosztów stałych i powierzchni użytkowych wszystkich lokali mieszkalnych i lokali usługowych w budynku (zł/m² p.u.).
§ 22
Wskaźnik kosztów zmiennych dla centralnego ogrzewania wylicza się jako iloraz kosztów wytworzenia ciepła dla celów grzewczych (C.O.) i sumy odczytów liczników wszystkich lokali mieszkalnych i usługowych budynku (zł/GJ).
§ 23
Wskaźnik kosztów zmiennych dla podgrzania wody do celów bytowych wylicza się jako iloraz kosztów wytworzenia ciepła dla celów bytowych (C.W.) i sumy odczytów podliczników C.W. wszystkich lokali mieszkalnych i lokali usługowych w budynku (zł/m³ wody ciepłej).
§ 24
Obciążenie kosztami wytworzonego ciepła dla poszczególnych lokali mieszkalnych i lokali usługowych wylicza się jako:
a) koszty stałe – to iloczyn wskaźnika kosztów stałych i powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i lokalu usługowego,
b) koszty zmienne:
- dla centralnego ogrzewania (C.O.) – to iloczyn wskaźnika kosztów zmiennych dla C.O. i zużytego ciepła (odczyt z podlicznika ciepła danego lokalu mieszkalnego i lokalu usługowego),
- dla podgrzania wody do celów bytowych (C.W.) – to iloczyn wskaźnika kosztów zmiennych dla podgrzania wody do celów bytowych (C.W.) i zużytej wody ciepłej (według odczytu podlicznika danego lokalu mieszkalnego i lokalu usługowego).
c) ustala się dla wszystkich mieszkań w budynku współczynniki wyrównawcze (korekcyjne) w wysokości „1”.
§ 25
Zerwanie plomby na urządzeniach pomiarowych lub uszkodzenie tych urządzeń powoduje rozliczenie kosztów wytworzenia ciepła dla celów bytowych i grzewczych wg średniej stawki za m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i lokalu usługowego danego budynku powiększonej o 50%.
§ 26
W razie niesprawności podlicznika podłączonego do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu ilość zużytego ciepła (w GJ) i ilość pobranej wody ciepłej ustala się na podstawie średniego zużycia za poprzedzający uszkodzenie okres rozliczeniowy do czasu usunięcia niesprawności.
§ 27
Przyrządy pomiarowe (ciepłomierze), które rejestrują zużycie ciepła w lokalach mieszkalnych i usługowych, podlegają okresowej legalizacji lub wymianie. Okresy ważności legalizacji przyrządów pomiarowych określone są odrębnymi przepisami. Koszty dostawy, montażu, naprawy, wymiany oraz legalizacji przyrządów pomiarowych (ciepłomierza) finansowane są z funduszu remontowego.
§ 28
Zarządca Budynku zobowiązany jest usunąć awarię licznika w terminie 30 dni od daty stwierdzenia awarii przez Zarządcę budynku lub zgłoszenia awarii przez właściciela.
Postanowienia § 26 stosuje się odpowiednio.
§ 29
1. Reklamacje dotyczące rozliczenia kosztów wytworzenia ciepła do celów bytowych (C.W.) i celów grzewczych (C.O.) użytkownicy mogą złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zarządcy Budynku w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia.
2. O sposobie załatwienia reklamacji użytkownicy informowani będą pisemnie w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
3. Różnice kosztów powstałe w wyniku uwzględnienia reklamacji, uwzględnione będą przy rozliczeniu kosztów wytworzenia ciepła (C.O. i C.W.) danego budynku za kolejny okres rozliczeniowy.
4. W przypadku, gdy suma wpłat zaliczkowych w okresie rozliczeniowym przewyższa koszty poniesione na wytworzenie ciepła do celów bytowych (C.W.) i celów grzewczych (C.O.) w tym okresie, to nadwyżka (nadpłata) ta zostanie zaliczona na poczet przyszłych zaliczek w następnym okresie rozliczeniowym.
5. W przypadku, gdy suma wpłat zaliczkowych za okres rozliczeniowy jest mniejsza od rzeczywistych kosztów poniesionych na wytworzenie ciepła do celów bytowych i celów grzewczych wynikających z rozliczenia za ten okres, właściciel lokalu zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę w ciągu 14 dni od daty otrzymania rozliczenia.
§ 30
W przypadkach określonych w § 7, § 8, § 27 niniejszego regulaminu, do czasu podjęcia przez właścicieli prawomocnej uchwały o finansowaniu z funduszu remontowego koszty tam określone będą pokrywane przez właścicieli lokali.
§ 31
Niniejszy REGULAMIN wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Pobierz w formacie PDF
Wróć do poprzedniej strony