Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „MAŚLICE”

ogłasza przetarg ofert dla przedsięwzięcia polegającego na:

na remontach częściowych elewacji i wykonaniu pozostałych robót ogólnobudowlanych dla budynków wielorodzinnych zlokalizowanych we Wrocławiu przy ulicach: Gosławickiej 1-9, Gosławickiej 11-17, Paniowickiej 1-9, Paniowickiej 11-23, Pilczyckiej 200-202, Pilczyckiej 196-198, Augustowskiej 70-72/Reszelskiej 1-7, Augustowskiej 81/Pasłęckiej 14-15, Augustowskiej 74-78, Augustowskiej 80-86, Augustowskiej 83-87, Mrągowskiej 78-88, Tolkmickiej 2-16 zarządzanych przez Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „Maślice”.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest pobranie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Materiały przetargowe można otrzymać w Dziale Techniczno -Inwestycyjnym Spółdzielni

inwestycje@maslice.pl, tel. 71-354-09-84, 71-354-84-48 lub w wersji elektronicznej droga mailową.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 15.06.2021 r. do godz. 14.00
w sekretariacie SBM „Maślice” z siedzibą przy ul. Pilczyckiej 196d, 54-144 Wrocław.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 18-06-2021 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zdjęcie z FREEPIK