Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „MAŚLICE”

ogłasza przetarg ofert na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wojnowicach, gmina Czernica w rejonie ulicy Zielonej, działki o numerach: 86/5; 86/6; 86/7; 86/8 AM-1 Wojnowice.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest pobranie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Materiały przetargowe można otrzymać w Dziale Techniczno -Inwestycyjnym Spółdzielni

inwestycje@maslice.pl, tel. 71-354-09-84, 71-354-84-48 lub w wersji elektronicznej droga mailową.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 29-03-2021 do godz. 14:00
w sekretariacie SBM „Maślice” z siedzibą przy ul. Pilczyckiej 196d, 54-144 Wrocław.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 02-04-2021 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zdjęcie z FREEPIK utworzone przez jannoon028