Przetarg ofert na remonty

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „MAŚLICE”

ogłasza przetarg ofert dla przedsięwzięcia polegającego na:

remontach częściowych elewacji budynków wielorodzinnych zlokalizowanych we Wrocławiu przy ulicach:

Gosławickiej 1-9, Gosławickiej 11-17, Pilczyckiej 200-202, Pilczyckiej 196-198, Paniowickiej 11-23 wraz z robotami towarzyszącymi.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest pobranie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Materiały przetargowe można otrzymać w Dziale Techniczno -Inwestycyjnym Spółdzielni

tel. 71-354-09-84, 71-354-84-48.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 14.10.2019 r. do godz. 14.00
w sekretariacie SBM „Maślice” z siedzibą przy ul. Pilczyckiej 196d, 54-144 Wrocław.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 18-10-2019 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

zdjęcie z Freepik