WALNE ZGROMADZENIE

Informacja dla Członków Spółdzielni w sprawie przesunięcia terminu Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Maślice” informuje, że z uwagi na ogłoszony na terenie kraju stan epidemii, zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni jest aktualnie niedopuszczalne.

Jak wynika z aktualnie obowiązujących przepisów, Zarząd Spółdzielni będzie mógł zwołać Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w ciągu sześciu tygodni od dnia odwołaniu stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego.

Po unormowaniu się sytuacji Zarząd Spółdzielni zwoła Walne Zgromadzenie, o czym Członkowie Spółdzielni zostaną powiadomieni w sposób i w terminie określonym w statucie Spółdzielni.

Podstawa prawna:
Art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020, poz. 568).