Mrągowska 78-88

Maślice - zarząd wspólnoty Mrągowska

Lokalizacja inwestycji: Mrągowska 78-88
Typ inwestycji: Lokal mieszkaniowy

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA we Wrocławiu ul. Mrągowska 78-88

54-144 Wrocław, ul. Pilczycka 196D

NIP: 8982202978 REGON: 022082972

tel.: 71 354 84 41


Statut Wspólnoty Mieszkaniowej

Właściciele lokali wyodrębnionych z nieruchomości przy ul. Mrągowskiej 78-88 we Wrocławiu na podstawie przepisów ustawy z 24 czerwca 1994r. o własności lokali ( Dz.U nr 85, poz. 388 z późn. zm.) ustalają co następuje.

I zasady ogólne

§ 1

1. Właściciele lokali wyodrębnionych nieruchomości przy ul. Mrągowskiej 78-88 we Wrocławiu tworzą Wspólnotę Mieszkaniową.
2. Wspólnota będzie nosić nazwę „Wspólnota Mieszkaniowa we Wrocławiu, ul. Mrągowska 78-88”.

§ 2

1. Wspólnota Mieszkaniowa we Wrocławiu ul. Mrągowska 78-88 może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.
2. Sprawami Wspólnoty Mieszkaniowej we Wrocławiu, ul. Mrągowska 78-88 kieruje Zarząd i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między Wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali.

II Prawa właścicieli lokali

§ 3

1. Właściciele lokali mogą w umowie zawartej w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej. Ustalony w tej formie sposób zarządu może być dowolny, nie może jednak pozostawać w sprzeczności z obowiązującym prawem.
2. Właściciele lokali na podstawie uchwały podjętej większością głosów liczoną według wielkości udziałów i zaprotokołowanej przez notariusza mogą zmienić sposób zarządu nieruchomością wspólną ustalony w umowie zawartej w formie aktu notarialnego.
3. Właściciele lokali w drodze uchwały podjętej większością głosów liczoną wg wielkości udziałów wybierają Zarząd składający się wyłącznie z osób fizycznych wybranych spośród nich lub spoza ich grona, aktu notarialnego, o której mowa w ust.1.
4. Właściciele lokali na mocy uchwały podjętej większością głosów liczoną według wielkości udziałów mogą w każdej chwili zawiesić w czynnościach lub odwołać Zarząd albo poszczególnych jego członków.
5. Właściciel lokalu ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem.
6. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów.
7. Wszystkie decyzje przekraczające zakres zwykłego zarządu podejmują właściciele lokali w drodze uchwały przyjętej większością głosów liczoną według wielkości udziałów, a w szczególności dotyczące:
I. ustalenia wynagrodzenia zarządu nieruchomości wspólnej,
II. przyjęcia rocznego planu gospodarczego,
III. ustalenia wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu,
IV. zmiany przeznaczenia części nieruchomości wspólnej,
V. udzielenia zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej, na ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie nadbudowy lub przebudowy i rozporządzenie tym lokalem oraz zmianę wysokości udziałów w następstwie powstania odrębnej własności lokalu nadbudowanego lub przebudowanego,
VI. udzielenia zgody na zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej,
VII. dokonania podziału nieruchomości wspólnej,
VIII. nabycia nieruchomości,
IX. podjęcia decyzji o wytoczeniu powództwa o nakazanie sprzedaży lokalu, jeżeli jego właściciel zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym,
X. ustalenia w wypadkach nie uregulowanych przepisami, części kosztów związanych z eksploatacją urządzeń lub części budynku służących zarówno do użytku poszczególnych właścicieli lokali, jak i do wspólnego użytku właścicieli co najmniej dwóch lokali, które zaliczane będą do kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
XI. udzielenia zgody na podział nieruchomości gruntowej zabudowanej więcej niż jednym budynkiem mieszkalnym i związane z tym zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej oraz ustalenie wysokości udziałów w nowo powstałych, odrębnych nieruchomościach wspólnych,
XII. określenia zakresu i sposobu prowadzenia przez Zarząd ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej,
XIII. połączenia dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną nieruchomość lub podziału lokalu.
8. Każdemu właścicielowi lokalu służy prawo kontroli działalności Zarządu.
9. Każdy właściciel może żądać ustanowienia Zarządcy przymusowego przez Sąd, jeżeli Zarząd zostanie odwołany i nie zostanie powołany lub pomimo powołania nie wypełnia swoich obowiązków albo narusza zasady prawidłowej gospodarki.
10. Właściciel lokalu, w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na Zebraniu Ogółu Właścicieli albo od dnia powiadomienia o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów, może zaskarżyć taką uchwałę do Sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy.
11. Każdy z właścicieli lokali może zwołać zebranie coroczne ogółu właścicieli lokali, gdy Zarząd nie zwoła tego zebrania w pierwszym kwartale każdego roku.
12. Właściciele lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej mogą podjąć decyzję zwołaniu Zebrania Właścicieli Lokali.

III Obowiązki właścicieli lokali

§ 4

1. Właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nie znajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach w stosunku do ich udziałów nieruchomości wspólnej.
2. Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu i jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie.
3. Właściciel lokalu jest obowiązany przestrzegać regulaminu porządku domowego, korzystać z nieruchomości wspólnej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.
4. Na żądanie Zarządu właściciel lokalu jest obowiązany zezwalać na wstęp do lokalu ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.
5. Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca.
6. Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Wspólnoty albo Zarządcy.
7. Należności z tytułu kosztów Zarządu mogą być dochodzone w postępowaniu upominawczym bez względu na ich wysokość.
8. Od zaległości w uiszczaniu opłat na koszty Zarządu Nieruchomością Wspólną będą naliczane odsetki ustawowe.
9. Jeżeli współwłaściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Wspólnota Mieszkaniowa we Wrocławiu ul. Mrągowska 78-88 może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.
10. Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.
11. Za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej odpowiada każdy właściciel lokalu w części odpowiadającej jego udziałowi w tej nieruchomości.

IV Organy Wspólnoty Mieszkaniowej we Wrocławiu, ul. Mrągowska 78-88:

§ 5

Organami Wspólnoty Mieszkaniowej we Wrocławiu, ul. Mrągowska 78-88 są:
1. Zebranie Właścicieli Lokali.
2. Zarząd wybrany przez Właścicieli Lokali.

§ 6

Zebranie Właścicieli Lokali
1. Właściciele lokali uczestniczą w zebraniu osobiście albo poprzez pełnomocników.
Pełnomocnictwo jest ważne, jeżeli jest udzielone na piśmie.
2. Zebranie, którego tematem jest roczne sprawozdanie z działalności Zarządu, odbywa się co najmniej raz w roku, nie później niż w I kwartale każdego roku.
3. Zebrania Właścicieli Lokali mogą być także, w razie potrzeby, zwoływane przez Zarząd.
4. Zebrania Właścicieli Lokali zwoływane są także przez Zarząd na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej.
5. O Zebraniu Właścicieli Zarząd zawiadamia każdego właściciela lokalu na piśmie przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania. W zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad. W wypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli lokali należy wskazać treść tej zmiany.

§ 7

Zarząd – jego uprawnienia i obowiązki.
1. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej we Wrocławiu, ul. Mrągowska 78-88 składa się z trzech członków.
2. Członkiem Zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona.
3. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili na mocy uchwały właścicieli lokali zawieszeni w czynnościach lub odwołani.

§ 8

Uprawnienia Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej we Wrocławiu, ul. Mrągowska 78-88:
1. Kierowanie sprawami Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej we Wrocławiu, ul. Mrągowska 78-88 i reprezentowanie jej na zewnątrz oraz w stosunkach między Wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali należy wyłącznie do uprawnień Zarządu.
2. Oświadczenia woli za Wspólnotę Mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie.
3. Czynności zwykłego zarządu podejmuje Zarząd samodzielnie lub może zlecić na podstawie umowy Zarządcy. Nadzór nad wykonaniem umowy z zarządcą należy do Zarządu.
Czynności zwykłego Zarządu nieruchomością wspólną obejmują:
1/ weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali,
właścicieli lokali,
2/ prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej i nieruchomości
wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
3/ zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
4/ utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali ( w tym dźwigów osobowych ), terenu nieruchomości określonego w § 1 umowy, chodnika przed nieruchomością i innych terenów jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów i postanowień ustaw. Do obowiązków zarządcy należy zawieranie umów związanych z realizacją tego zadania poprzez angażowanie dozorcy lub wybór innej formy działania,
5/ zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci,
6/ zapewnienie usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej np.: anteny zbiorcze, domofon,
7/ wykonywanie bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości wspólnej a w szczególności dokonywanie napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych, umożliwiających użytkownikom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokalu, ciepłej i zimnej wody, gazu, domofonu, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej,
8/ usuwanie awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej na warunkach określonych w § 6 umowy,
9/ opłacenie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez użytkowników poszczególnych lokali,
10/ zawieranie umów o dostawy roboty bądź usługi związanych z realizacją zadań wymaganych w pkt. 3-9 umowy, kontrola prawidłowość wykonania tych umów oraz ich rozwiązywanie w przypadkach gospodarczo uzasadnionych,
11/ przygotowywanie projektów, planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo – finansowego) i korekt tego planu – w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego,
12/ przygotowanie rozliczeń planu gospodarczego i rozliczeń funduszu remontowego,
13/ prowadzenie odpowiedniej księgowości,
14/ sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego najpóźniej na 15 dni przed terminem zebrania sprawozdawczego,
15/ windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości,
16/ rozliczanie z użytkownikami lokali opłat z tytułu kosztów zarządzania nieruchomością wspólną,
17/ windykacja opłat należnych od użytkowników lokali w postępowaniu sądowym.
4. Do podjęcia przez Zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała Właścicieli Lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca Zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej.
5. Na żądanie Zarządu właściciel lokalu jest obowiązany zezwalać na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.
6. Zarząd może żądać rozstrzygnięcia przez Sąd w przypadku braku zgody wymaganej większości właścicieli lokali na podjęcie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu kierując się dobrem nieruchomości wspólnej oraz interesem wszystkich właścicieli.
7. Zarząd może żądać od Właścicieli Lokali okazania dokumentów potwierdzających prawo własności lokali.
8. Zarząd ma prawo otrzymywać wynagrodzenie, którego wysokość określa uchwała Zebrania Właścicieli Lokali.

§ 9

Obowiązki Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej we Wrocławiu, ul. Mrągowska 78-88:
1. Sporządzanie protokołu przejęcia nieruchomości i jej dokumentacji technicznej (budowlanej, powykonawczej i książki obiektu budowlanego) w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej, przechowywanie dokumentacji technicznej budynku.
2. Podjęcie czynności zmierzających do opracowania lub aktualizacji dokumentacji technicznej budynku i rozliczenia kosztów związanych z opracowaniem lub aktualizacją tej dokumentacji.
3. Prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej.
4. Prowadzenie dla nieruchomości wspólnej, określonej przez Wspólnotę Mieszkaniową, ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.
5. Dokonywanie rozliczeń przez rachunek bankowy.
6. Zwoływanie Zebrań Ogółu Właścicieli co najmniej raz w roku, nie później niż w I kwartale każdego roku.
7. Składanie właścicielom lokali rocznych sprawozdań ze swojej działalności.
8. Zwoływanie zebrań na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej.
9. Zawiadomienie każdego właściciela lokalu na piśmie, przynajmniej na tydzień przed terminem, o każdym zebraniu. W zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad.
W wypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli lokali należy wskazać treść tej zmiany.
10. Przygotowanie i przedstawienie właścicielom lokali projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przyległych nieruchomości gruntowych umożliwiających spełnienie wymogów przewidzianych dla działek budowlanych – w przypadku, jeżeli grunt wchodzący w skład nieruchomości wspólnej nie spełnia wymogów przewidzianych dla działki budowlanej, uniemożliwiając prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynku i urządzeń z nim związanych – a przyległe nieruchomości gruntowe należą do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego i nabycie części tych nieruchomości nie spowoduje utraty cech wymaganych dla działki budowlanej dla pozostałej części.
11. Prowadzenie i protokołowanie Zebrań Właścicieli Lokali.
12. Zbieranie głosów indywidualnie od właścicieli lokali w przypadku podejmowania uchwał na tej drodze lub uzupełniania głosów oddanych częściowo na zebraniu.
13. Powiadomienie na piśmie każdego właściciela lokalu o treści uchwały, która została podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie.
14. Wykonywanie uchwał Właścicieli Lokali.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali wraz z późniejszymi zmianami.

§ 11

Statut został przyjęty przez Właścicieli Lokali w drodze uchwały nr 1 z dnia 19.02.2013 r. i obejmuje zmiany wprowadzone do dnia 14.05.2013 r. podjęte większością głosów liczoną według wielkości udziałów.

Pobierz w formacie PDF

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO
nieruchomości przy ul. Mrągowskiej 78-88 we Wrocławiu, działka nr ewid. 148, wprowadzony uchwałą WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ nr 5 z dnia 14.05.2013 r.

§ 1

Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę mienia, zapewnienie bezpieczeństwa, spokoju oraz zgodnego współżycia mieszkańców.

§ 2

Zarządca nieruchomości oraz właściciele wyodrębnionych lokali winni dbać o utrzymanie porządku i czystości nieruchomości wspólnych (korytarzy, klatek schodowych, przejść garażowych) a także terenu wokół budynku na obszarze objętym działką nr 148, AM-23 obręb Maślice.

§ 3

Właściciel jest obowiązany korzystać z lokalu i nieruchomości wspólnej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w obronie wspólnego dobra.

§ 4

Osoby przebywające na terenie nieruchomości obowiązane są do zachowania ciszy w godzinach nocnych, tj. od godz. 22.00 do 6.00. W godzinach tych w szczególności należy ściszyć odbiorniki radiowe i telewizyjne oraz zaprzestać głośnej gry na instrumentach muzycznych oraz głośnego śpiewu.

§ 5

1. Niedopuszczalne jest zakłócanie ciszy w godzinach dziennych jeśli nie jest podyktowane koniecznością. Za takie zakłócanie ciszy może być uznane zbyt głośne nastawianie np. odbiorników radiowych i telewizyjnych itp.
2. Jeśli w pobliżu znajdują się chorzy – to względy ludzkie wymagają, by sąsiedzi powstrzymywali się od hałasów, które w innych warunkach można by uznać za dopuszczalne.

§ 6

1. Niedopuszczalne jest wykonywanie przez mieszkańców czynności mogących spowodować zanieczyszczenia miejsc służących do wspólnego użytku.
2. Szkody i zniszczenia dokonane w nieruchomości wspólnej przez właścicieli lokali, ich dzieci, gości bądź najemców, będą naprawiane na koszt właścicieli.
3. Nie wolno wyrzucać przez okna jakichkolwiek śmieci, niedopałków papierosów.

§ 7

W częściach wspólnych budynku zabronione jest palenie papierosów lub używanie otwartego ognia.

§ 8

1. Zabronione jest wykonywanie przez mieszkańców nieruchomości wszelkich zmian w elewacji zewnętrznej budynku.
2. Nie jest dozwolone przechowywanie na balkonach, tarasach itp. przedmiotów oszpecających wygląd domu.
3. Skrzynki na rośliny, doniczki itp. umieszczane na balkonach i loggiach powinny być należycie zabezpieczone przed wypadnięciem.

§ 9

Nie jest dopuszczalne umieszczanie przez mieszkańców w miejscach wspólnego użytkowania takich jak korytarze, klatki schodowe, przejścia garażowe – żadnych przedmiotów.
Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za utratę bądź uszkodzenie prywatnych przedmiotów pozostawionych przez właścicieli zarówno w lokalach odrębnych, jak i w częściach wspólnych nieruchomości.

§ 10

1. W lokalach mieszkalnych dozwolone jest posiadanie psów i kotów, o ile ilość tych zwierząt nie wskazuje na prowadzenie hodowli i nie powoduje zagrożenia zdrowia, życia i zakłócenia spokoju mieszkańców.
2. Posiadacze psów i kotów zobowiązani są do przestrzegania przepisów sanitarno – porządkowych. Poza teren lokalu psy wyprowadzane być powinny w kagańcu lub na smyczy.

§ 11

Instalowanie anten jest dozwolone jedynie na balkonach i loggiach przynależnych do mieszkań.
W przypadku uszkodzenia elewacji w czasie instalowania anteny, koszt naprawy obciąża użytkownika.

§ 12

1. Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu.
2. Lokal powinien być użytkowany w sposób zapewniający:
• zachowanie wymogów bezpieczeństwa,
• utrzymanie wymaganego stanu technicznego,
• prawidłowe funkcjonowanie instalacji i urządzeń znajdujących się w tym lokalu.
3. W czasie użytkowania instalacji i urządzeń w lokalu należy:
• zapewnić ich ochronę przed uszkodzeniem,
• wykonywać zabiegi konserwacyjne i naprawy przewidziane instrukcją użytkowania,
• nie wprowadzać do instalacji kanalizacyjnej stałych przedmiotów mogących powodować utratę drożności lub uszkodzenia instalacji,
• likwidować przecieki z instalacji, w zakresie obciążającym właściciela lokalu,
• informować zarządcę budynku o uszkodzeniach instalacji, których naprawa należy do jego obowiązków.
4. W przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa osób lub mienia – zaprzestać użytkowania danej instalacji, podjąć właściwe działania zaradcze i niezwłocznie poinformować właściwe służby o wystąpieniu zagrożenia.
5. Sposób użytkowania instalacji znajdującej się w lokalu powinien być zgodny z założeniami projektu tej instalacji.
6. Wprowadzanie zmiany w instalacji i urządzeniach znajdujących się w lokalu wymaga wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody zarządcy budynku.
7. Naprawa instalacji gazowych i elektrycznych, kanałów spalinowych i wentylacyjnych oraz urządzeń może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne.
8. Nie jest dopuszczalne doszczelnianie okien, uniemożliwiając dopływ powietrza oraz zaklejanie kratek wentylacyjnych w kuchniach, łazienkach i w.c.

§ 13

Przy korzystaniu z komórek i garaży mieszkańcy zobowiązani są przestrzegać przepisy obowiązujące w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
W szczególności niedozwolone jest przechowywanie w komórkach materiałów wybuchowych i łatwopalnych oraz palenie papierosów i używanie otwartego ognia.

§ 14

Drzwi wejściowe do budynków winny być zamykane przez całą dobę.

§ 15

W bezpośredniej bliskości domów nie wolno uruchamiać w celach kontrolnych i naprawczych silników spalinowych.
1. Zabrania się parkowania samochodów ciężarowych, autobusów i przyczep na terenach należących do Wspólnoty.
2. Zabrania się parkowania samochodów na drodze pożarowej oraz przy stacji transformatorowej.

§ 16

1. Nie wolno niszczyć trawników, krzewów i drzew. W szczególności nie wolno dopuścić do niszczenia drzew i krzewów przy wyprowadzaniu psów.
2. Zabrania się sadzenia drzew i wysokich krzewów w bezpośrednim sąsiedztwie budynków.

§ 17

Wszyscy mieszkańcy winni dbać, aby nieodpowiedzialne osoby nie dewastowały budynku i całego wspólnego mienia Wspólnoty.

§ 18

Za nieprzestrzeganie norm zawartych w niniejszym regulaminie przepisy przewidują sankcje prawne:
1) art. 82 Kodeksu Wykroczeń za nieostrożne obchodzenie się z ogniem lub działania sprzeczne z przepisami dotyczącymi zapobiegania i zwalczania pożarów,
2) art. 143 Kodeksu Wykroczeń za utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego,
3) art. 144 § 1 Kodeksu Wykroczeń za zniszczenie roślinności trawników
lub zieleńców,
4) art. 145 Kodeksu Wykroczeń za zanieczyszczanie i zaśmiecanie miejsc publicznych.
Jeżeli właściciel lokalu wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu, albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub z nieruchomości wspólnej uciążliwym, Wspólnota Mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego o egzekucji z nieruchomości (art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali – Dz. U. z 2000 r., Nr 80 poz. 903).

Pobierz w formacie PDF

Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/2015.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZĘŚCI WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBACH WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ MRĄGOWSKA 78-88 WE WROCŁAWIU

Rozdział I Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania z części wspólnych nieruchomości znajdujących się w zasobach Wspólnoty Mieszkaniowej Mrągowska 78-88
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Wspólnocie – rozumie się Wspólnotę Mieszkaniową Mrągowska 78-88,
b) Zarządcy – rozumie się firmę lub osobę, której powierzono zarząd nieruchomością wspólną Wspólnoty,
c) nieruchomości – rozumie się nieruchomość w zarządzie Wspólnoty;
d) działka – rozumie się działkę gruntu będącą w zarządzie Wspólnoty,
e) wydzielona część nieruchomości – rozumie się część nieruchomości wspólnej lub wyodrębnionej nieruchomości Wspólnoty udostępnioną członkowi Wspólnoty lub osobie trzeciej w celach gospodarczych albo w celu zaspokojenia innych uzasadnionych potrzeb;
f) mieszkańcach – rozumie się osoby zameldowane oraz osoby zgłoszone do zamieszkania w danej nieruchomości;
g) nieruchomości wspólnej – wszystkie grunty na których stoi budynek oraz urządzenia i elementy budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu;
h) urządzeniach i elementach wspólnych budynku – rozumie się: klatki schodowe, inne wspólne pomieszczenia oraz elementy zewnętrzne budynku, takie jak elewacja, balkony czy dach. W skład części wspólnej nieruchomości wchodzą również wszelkie instalacje i urządzenia w tym: instalację centralnego ogrzewania, wod – kan, kominowa i inne podobne;
i) pożytkach – rozumie się dochody uzyskiwane z najmu, dzierżawy oraz służebności części wspólnej nieruchomości;
j) reklama – rozumie się zawierający informację przekaz mający na celu zwiększenie zbytu produktów lub usług, ewentualnie osiągnięcie innego efektu pożądanego przez reklamodawcę, a także oznakowanie siedziby firmy lub drogi do miejsca działalności.
Rozdział II Zasady korzystania z części wspólnych
1. Zasady ogólne korzystania z części wspólnych nieruchomości.
Mieszkaniec ma prawo korzystania z nieruchomości wspólnej w takim zakresie, w jakim nie narusza to praw innych mieszkańców.
1.1. Korzystanie z części wspólnej nieruchomości wymaga uzyskania pisemnej zgody Zarządu Wspólnoty.
1.2. Korzystanie z części wspólnej nieruchomości Wspólnoty jest płatne lub bezpłatne w zależności od zakresu, celu któremu służy. Unormowania w zakresie płatności i jej wysokości ustalane są indywidualnie.
1.3. Zagospodarowanie części wspólnej nieruchomości Wspólnoty, po uzyskaniu zgody winno być wykonane staraniem oraz na koszt zainteresowanych osób.
1.4. Po zakończeniu korzystania z części wspólnej nieruchomości Wspólnoty, podmiot korzystający jest zobowiązany doprowadzić nieruchomość do stanu poprzedniego.
1.5. W przypadku nie doprowadzenia użytkowanej części wspólnej nieruchomości lub wyodrębnionej nieruchomości Wspólnoty do stanu poprzedniego w określonym czasie, Wspólnota ma prawo wykonać wskazane wyżej czynności we własnym zakresie i obciążyć poprzedniego użytkownika.
1.6. Pożytki z tytułu najmu, dzierżawy oraz służebności części wspólnej nieruchomości Wspólnoty, stanowią odpowiednio przychód Wspólnoty.
1.7. W przypadku wykorzystywania części wspólnej bez zgody Wspólnoty naliczana będzie, od miesiąca w którym stwierdzono fakt wykorzystywania części wspólnej, opłata karna ustalana indywidualnie w zależności od przypadku.
2. Zasady korzystania z zewnętrznej elewacji budynku.
2.1. Możliwe jest umieszczanie na zewnętrznej elewacji: reklam, reklam świetlnych oraz neonów (dotyczy lokali usługowych), klimatyzatorów, elementów i urządzeń systemów alarmowych, kamer itp.
2.2. Członek Wspólnoty korzystający z zewnętrznej elewacji budynku jest zobligowany do dbania o stan techniczny i estetykę zamontowanych na niej elementów.
3. Zasady korzystania z dachów budynku.
3.1. Dostęp na dach budynku posiadają wyłącznie służby Zarządcy oraz osoby lub firmy, które uzyskały stosowną zgodę Zarządcy.
3.2. Montaż na dachu urządzeń do odbioru i nadawania sygnału radiowo-telewizyjnego, internetowego, telefonicznego itp. jest zabroniony.
3.3. Zabrania się wprowadzania wszelkich przewodów (np. TV, Internet, telefon, itp.) do pionów kominowych, rur spustowych itp.
4. Zasady korzystania z terenów gruntowych.
4.1. Tereny gruntowe mogą być wynajmowane lub użyczane na takie cele jak:
a. umieszczanie reklam ( w tym reklam przenośnych),
b. prowadzenie ogródków gastronomicznych,
c. prowadzenia handlu detalicznego i gastronomicznego,
d. wystawianie produktów firmy (sklepu) prowadzącej działalność gospodarczą,
e. zaspokajania innych uzasadnionych potrzeb.
4.2. Osoba korzystająca z nieruchomości gruntowych jest zobowiązana do dbania o należyty stan techniczny i odpowiednią estetykę zamontowanych na niej elementów.
4.3. Osoba korzystająca z nieruchomości gruntowych Wspólnoty w celach wskazanych jak w pkt. 4.1. lit. b, c, d, jest zobligowany do dbania o czystość tych terenów oraz bezpieczeństwo konsumentów.
4.4. Wystawianie swoich produktów przez firmy, sklepy i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą nie powinno utrudniać: przejść osób trzecich i dostępu do urządzeń wspólnych.
4.5. Zasady oddawania do użytkowania terenów pod elementy określone w pkt. 4.1. ustala się indywidualnie zarówno w kwestii podstawy prawnej (umowa, ustanowienie służebności), jak i odpłatności.
5. Zasady korzystania z parkingu
5.1 Parkowanie powinno odbywać się w miejscach do tego wytyczonych, na miejscach prywatnych będących własnością Członków Wspólnoty.
Rozdział III Ograniczenia w korzystaniu z dachów, elewacji wewnętrznej i zewnętrznej budynku, pomieszczeń wspólnych, parkingu oraz terenów gruntowych.
1. Zabrania się mocowania do elewacji zewnętrznej oraz powierzchni dachu wszelkiego rodzaju anten oraz przewodów itp.
2. Zabrania się mocowania do elewacji zewnętrznej innych elementów, które pogarszają estetykę nieruchomości.
3. Zabrania się palenia tytoniu w częściach wspólnych nieruchomości tj. na klatkach schodowych oraz bezpośrednio pod oknami.
4. Zabrania się spożywania alkoholu w częściach wspólnych nieruchomości.
5. Zabrania się składowania w częściach wspólnych nieruchomości przedmiotów utrudniających przejście oraz dostęp do urządzeń wspólnych, przedmiotów łatwopalnych oraz stwarzających zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne.
6. Zabrania się parkowania na miejscach nie przypisanych aktem notarialnym do nieruchomości.
7. Zabrania się parkowania w miejscach do tego nie wytyczonych, szczególnie w miejscach utrudniających bądź uniemożliwiających korzystanie z prywatnego miejsca parkingowego Członków Wspólnoty.
Rozdział IV Zasady ubiegania się, udzielania zgody na użytkowanie części wspólnych nieruchomości znajdujących się w zasobach Wspólnoty.
1. Zasady ubiegania się o zgodę na użytkowanie terenów części wspólnych nieruchomości.
1.1 Podmioty zainteresowane wynajęciem części wspólnych nieruchomości składają wniosek do Zarządu Wspólnoty. Do wniosku dołączają krótką informację o celu wynajęcia części wspólnej. W przypadku gruntu wnioskodawca winien wskazać teren, którym jest zainteresowany oraz dodatkowo w przypadku montażu urządzeń i innych elementów na i w gruncie opis (szkic, rysunek, zdjęcie) tych urządzeń lub elementu oraz ich parametry (wielkość, wagę, itp.).
2. Zasady udzielania zgody na użytkowanie terenów części wspólnych nieruchomości.
2.1 Zgodę na użytkowanie części wspólnych nieruchomości udziela Zarząd Wspólnoty.
Rozdział V Postanowienia końcowe.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Pobierz w formacie PDF

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY ZIMNEJ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW, PODGRZANIA WODY ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ „MRĄGOWSKA 78-88” WE WROCŁAWIU

ROZDZIAŁ I
Rozliczenie zużycia wody i odprowadzenia ścieków.

§ 1

Na poczet rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków wnoszone są miesięczne zaliczki wyliczone na podstawie odczytu wodomierzy lub zużycia wody w poprzednim okresie rozliczeniowym.

§ 2

Do celów rozliczeniowych przyjmuje się, że ilość pobranej wody równa jest ilości odprowadzonych ścieków.

§ 3

Rozliczenie kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków przeprowadza się w następujących okresach rozliczeniowych:
- za okres od 1 stycznia do 30 czerwca
- za okres od 1 lipca do 31 grudnia
W przypadku zmiany cen wody i ścieków rozliczenie wykonuje się na ostatni dzień obowiązywania ceny dotychczasowej, w terminie do 15 dnia miesiąca następnego.

§ 4

Koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków rozliczane są na podstawie odczytów wodomierza zbiorczego zainstalowanego na przyłączu sieci wodnej do budynku i aktualnej ceny wody i ścieków, powiększonej o koszt abonamentu.
Koszt wynikający z różnicy odczytów wodomierza zbiorczego i odczytów wodomierzy (podliczników) w lokalach mieszkalnych i lokalach o innym przeznaczeniu rozlicza się proporcjonalnie do zużytej wody wskazanej przez podliczniki. W wypadku braku odczytu wskazań wodomierza w lokalu mieszkalnym lub o innym przeznaczeniu, zużycie wody przyjmuje się jako średnią zużyć w poprzednich okresach rozliczeniowych z ostatniego roku.

§ 5

W przypadku gdy na budynku są odrębne punkty czerpania wody dla celów wspólnych (np. do podlewania zieleni, mycia części wspólnych budynku itp.) zużycie wody, dla punktów czerpania wody nie opomiarowanych, przyjmuje się jako różnicę pomiędzy odczytem licznika głównego i sumą odczytów liczników w lokalach mieszkalnych i lokalach usługowych. Różnicę pomiędzy odczytem liczników głównych i sumą odczytów w lokalach mieszkalnych i lokalach usługowych rozlicza się proporcjonalnie na koszty utrzymania czystości i koszty utrzymania terenów zielonych.
Natomiast w przypadku takiego opomiarowanego punktu czerpalnego, zużycie wody dla celów wspólnych przyjmuje się wg wskazań licznika. Wskazania licznika rozlicza się proporcjonalnie na koszty utrzymania czystości i koszty utrzymania terenów zielonych.

§ 6

Odczyty wskazań wodomierzy dokonywane są przez Zarządcę Budynku lub osoby przez niego upoważnione.

§ 7

Koszty dostawy, montażu, naprawy, wymiany oraz legalizacji wodomierzy finansowane są z funduszu remontowego.

§ 8

W przypadku stwierdzenia niesprawności wodomierza wskazującego pobór wody w lokalu mieszkalnym lub lokalu o innym przeznaczeniu ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia w poprzednich okresach rozliczeniowych z ostatniego roku.

§ 9

Wszystkie przyrządy pomiarowe (wodomierze) zainstalowane przy punktach czerpalnych zimnej i ciepłej wody do lokali mieszkalnych i innych lokali, podlegają okresowej legalizacji bądź wymianie. Okresy ważności legalizacji przyrządów pomiarowych określone są w odrębnych przepisach.

§ 10

1. Reklamacje dotyczące rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków użytkownicy mogą złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zarządcy Budynku w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia.
2. O sposobie załatwienia reklamacji użytkownicy informowani będą pisemnie w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
3. Różnice kosztów powstałe w wyniku uwzględnienia reklamacji, uwzględnione będą przy rozliczeniu kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków danego budynku za kolejny okres rozliczeniowy.
4. W przypadku, gdy suma wpłat zaliczkowych w okresie rozliczeniowym przewyższa koszty poniesione na dostawę wody i odprowadzenie ścieków w tym okresie, to nadwyżka (nadpłata) ta zostanie zaliczona na poczet przyszłych zaliczek w następnym okresie rozliczeniowym.
5. W przypadku, gdy suma wpłat zaliczkowych za okres rozliczeniowy jest mniejsza od rzeczywistych kosztów poniesionych na dostawę wody i odprowadzenie ścieków wynikających z rozliczenia za ten okres, właściciel lokalu zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę w ciągu 14 dni od daty otrzymania rozliczenia.

ROZDZIAŁ II
Rozliczenie kosztów podgrzania wody oraz centralnego ogrzewania.

§ 11

Koszty energii cieplnej (ciepło) rozliczane są w skali całego budynku, w następujących okresach rozliczeniowych:
- za okres od 1 stycznia do 30 czerwca
- za okres od 1 lipca do 31 grudnia .
Jednostką rozliczeniową ciepła zużytego do podgrzania wody do celów użytkowych- C.W. jest m³ zużytej wody ciepłej, natomiast ciepła zużytego do podgrzania pomieszczeń- C.O. jest GJ.

§ 12

Koszt wytworzenia ciepła do podgrzania wody do celów grzewczych (C.O.) i użytkowych (C.W.) wynikający z różnicy odczytów ciepłomierza (licznika) głównego i podliczników (liczników w poszczególnych lokalach) rozlicza się proporcjonalnie do ciepła zużytego wskazanego przez podliczniki.

§ 13

Zaliczka na podgrzanie wody do celów C.O. i C.W. dla mieszkań ustala Zarządca Budynku w oparciu o przewidywane koszty dostawy energii w danym roku, a jednostką przeliczeniową jest m² powierzchni przeliczeniowej lokalu mieszkalnego i lokalu usługowego.
Wysokość zaliczki na podgrzanie wody do celów bytowych (C.W.) może być korygowana w oparciu o faktyczne zużycie wody według ostatniego rozliczenia.
Wysokość zaliczki na podgrzanie wody do celów grzewczych (C.O.) może być korygowana w oparciu o faktyczne zużycie energii według ostatniego rozliczenia kosztów.
Na poczet kosztów wytworzenia ciepła wnoszona jest przez właścicieli lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu, zaliczka.

§ 14

Za powierzchnię ogrzewaną w lokalach mieszkalnych uważa się powierzchnię użytkową zgodną z projektem wykonawczym.

§ 15

Za powierzchnię użytkową lokali usługowych uważa się powierzchnię pomieszczeń, w których zainstalowane są grzejniki centralnego ogrzewania oraz powierzchnię ogrzewaną pośrednio, ciepłem sąsiadujących pomieszczeń wchodzących w skład tego lokalu.

§ 16

Zaliczki na ciepło (C.O. i C.W.) i rozliczanie ciepła powinno składać się jako suma:
- kosztów stałych (bez względu na ilość zużytego ciepła) i
- kosztów zmiennych (zależnych od zużytego ciepła)
Średnią temperaturę pomieszczeń ogrzewanych przyjmuje się jako temperaturę obliczeniową z projektu budowlanego instalacyjnego, która wynosi 19,7º C.

§ 17

Do kosztów stałych zalicza się:
- opłaty abonamentowe za gaz,
- opłaty stałe.
Do kosztów zmiennych zalicza się:
- opłaty zmienne za gaz,
- opłaty za gaz,
- opłaty za ciepło spalania.
Wszystkie powyższe dane określa faktura dostawcy gazu.

§ 18

Do kosztu energii cieplnej nie wlicza się kosztu serwisu kotłowni oraz napraw i obsługi kotłowni gazowej. Koszty te finansowane są z funduszu remontowego.

§ 19

Z kosztów zmiennych, na podstawie odczytów liczników głównych zamontowanych na C.O. i C.W. w kotłowni, proporcjonalnie wylicza się wysokość kosztów podgrzania wody do celów grzewczych (C.O.) i celów użytkowych (C.W.). W przypadku niesprawności liczników głównych bądź też braku możliwości odczytów zużycia ciepła na C.O. i C.W. na budynek z liczników głównych, procentowy udział kosztów podgrzania wody do celów grzewczych (C.O.) i celów użytkowych (C.W.) przyjmuje się w takiej wysokości w jakiej wyliczono w poprzednim okresie rozliczeniowym.

§ 20

W celu rozliczenia kosztów wytworzenia ciepła należy określić:
a) wskaźnik kosztów stałych,
b) wskaźnik kosztów zmiennych:
- dla centralnego ogrzewania (C.O.)
- dla podgrzania wody do celów bytowych (C.W.)

§ 21

Wskaźniki kosztów stałych wylicza się jako iloraz kosztów stałych i powierzchni użytkowych wszystkich lokali mieszkalnych i lokali usługowych w budynku (zł/m² p.u.).

§ 22

Wskaźnik kosztów zmiennych dla centralnego ogrzewania wylicza się jako iloraz kosztów wytworzenia ciepła dla celów grzewczych (C.O.) i sumy odczytów liczników wszystkich lokali mieszkalnych i usługowych budynku (zł/GJ).

§ 23

Wskaźnik kosztów zmiennych dla podgrzania wody do celów bytowych wylicza się jako iloraz kosztów wytworzenia ciepła dla celów bytowych (C.W.) i sumy odczytów podliczników C.W. wszystkich lokali mieszkalnych i lokali usługowych w budynku (zł/m³ wody ciepłej).

§ 24

Obciążenie kosztami wytworzonego ciepła dla poszczególnych lokali mieszkalnych i lokali usługowych wylicza się jako:
a) koszty stałe – to iloczyn wskaźnika kosztów stałych i powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i lokalu usługowego,
b) koszty zmienne:
- dla centralnego ogrzewania (C.O.) – to iloczyn wskaźnika kosztów zmiennych dla C.O. i zużytego ciepła (odczyt z podlicznika ciepła danego lokalu mieszkalnego i lokalu usługowego),
- dla podgrzania wody do celów bytowych (C.W.) – to iloczyn wskaźnika kosztów zmiennych dla podgrzania wody do celów bytowych (C.W.) i zużytej wody ciepłej (według odczytu podlicznika danego lokalu mieszkalnego i lokalu usługowego).
c) ustala się dla wszystkich mieszkań w budynku współczynniki wyrównawcze (korekcyjne) w wysokości „1”.

§ 25

Zerwanie plomby na urządzeniach pomiarowych lub uszkodzenie tych urządzeń powoduje rozliczenie kosztów wytworzenia ciepła dla celów bytowych i grzewczych wg średniej stawki za m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i lokalu usługowego danego budynku powiększonej o 50%.

§ 26

W razie niesprawności podlicznika podłączonego do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu ilość zużytego ciepła (w GJ) i ilość pobranej wody ciepłej ustala się na podstawie średniego zużycia za poprzedzający uszkodzenie okres rozliczeniowy do czasu usunięcia niesprawności.

§ 27

Przyrządy pomiarowe (ciepłomierze), które rejestrują zużycie ciepła w lokalach mieszkalnych i usługowych, podlegają okresowej legalizacji lub wymianie. Okresy ważności legalizacji przyrządów pomiarowych określone są odrębnymi przepisami. Koszty dostawy, montażu, naprawy, wymiany oraz legalizacji przyrządów pomiarowych (ciepłomierza) finansowane są z funduszu remontowego.

§ 28

Zarządca Budynku zobowiązany jest usunąć awarię licznika w terminie 30 dni od daty stwierdzenia awarii przez Zarządcę budynku lub zgłoszenia awarii przez właściciela.
Postanowienia § 26 stosuje się odpowiednio.

§ 29

1. Reklamacje dotyczące rozliczenia kosztów wytworzenia ciepła do celów bytowych (C.W.) i celów grzewczych (C.O.) użytkownicy mogą złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zarządcy Budynku w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia.
2. O sposobie załatwienia reklamacji użytkownicy informowani będą pisemnie w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
3. Różnice kosztów powstałe w wyniku uwzględnienia reklamacji, uwzględnione będą przy rozliczeniu kosztów wytworzenia ciepła (C.O. i C.W.) danego budynku za kolejny okres rozliczeniowy.
4. W przypadku, gdy suma wpłat zaliczkowych w okresie rozliczeniowym przewyższa koszty poniesione na wytworzenie ciepła do celów bytowych (C.W.) i celów grzewczych (C.O.) w tym okresie, to nadwyżka (nadpłata) ta zostanie zaliczona na poczet przyszłych zaliczek w następnym okresie rozliczeniowym.
5. W przypadku, gdy suma wpłat zaliczkowych za okres rozliczeniowy jest mniejsza od rzeczywistych kosztów poniesionych na wytworzenie ciepła do celów bytowych i celów grzewczych wynikających z rozliczenia za ten okres, właściciel lokalu zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę w ciągu 14 dni od daty otrzymania rozliczenia.

§ 30

W przypadkach określonych w § 7, § 8, § 27 niniejszego regulaminu, do czasu podjęcia przez właścicieli prawomocnej uchwały o finansowaniu z funduszu remontowego koszty tam określone będą pokrywane przez właścicieli lokali.

§ 31

Niniejszy REGULAMIN wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Pobierz w formacie PDF