Kontakt

Maślice Wrocław ul. Pilczycka 196 - 198 realizacja 2004 r.

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Maślice"
ul. Pilczycka 196D, 54-144 Wrocław

NIP 896-000-39-35
REGON 000940915

e-mail: maslice@maslice.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych (imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail) przez administratora danych - Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową "MAŚLICE" z siedzibą we Wrocławiu. adres: 54-144 ul. Pilczycka 196d numer KRS 0000094744 w celu podjęcia działań na moje żądanie, w celu przeprowadzenia procesu komunikacji, udzieleniu informacji, aż do upływu terminów przedawnienia i dochodzenia roszczeń.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "MAŚLICE" z siedzibą we Wrocławiu, adres: 54-144 ul. Pilczycka 196d nr tel. 71-354-14-66 email: maslice@maslice.pl.
  2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Spółdzielni to: nr tel. 71-354-15-35, email: iod@maslice.pl.
  3. Dane przetwarzane są w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą.
  4. Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny.
  5. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do upływu terminów przedawnienia i dochodzenia roszczeń.
  6. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
  7. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


SEKRETARIAT
tel. +48 71 354 14 66
faks +48 71 354 19 11
sekretariat@maslice.pl

KSIĘGOWOŚĆ

tel. 71 354 84 47
ksiegowosc@maslice.pl

MARKETING
Nowe mieszkania
tel. +48 71 354 15 35
marketing@maslice.pl

INWESTYCJE

tel. +48 71 354 84 44
inwestycje@maslice.pl

Eksploatacja i Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi
tel. +48 71 354 84 41
gzm@maslice.pl

GODZINY PRACY DZIAŁU MARKETINGU

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 9:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 7:00-18:00
Piątek 8:00-16:00

GODZINY PRACY POZOSTAŁYCH DZIAŁÓW

Poniedziałek 7:00-15:00
Wtorek 9:00-17:00
Środa 7:00-15:00
Czwartek 7:00-15:00
Piątek 7:00-15:00