Wspólnoty mieszkaniowe

Maślice - zarząd wspólnoty Augustowska

Oferta na zarządzanie nieruchomością wspólną.

Informacje ogólne
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Maślice” istnieje na rynku od 1981 roku.
Nasza działalność obejmuje w szczególności zarządzanie nieruchomościami własnymi i nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych oraz budowa nowych budynków wielorodzinnych wraz z pełna infrastrukturą techniczną.
Naszym głównym atutem jest profesjonalnie przygotowana do zarządzania nieruchomościami kadra, składająca się z doświadczonych – posiadających licencję państwową zarządców nieruchomości, inżynierów posiadających stosowne branżowe uprawnienia budowlane. Posiadamy doświadczenie niezbędne do podejmowania właściwych czynności dla utrzymania nieruchomości w stanie nie pogorszonym, zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz racjonalizowania kosztów. Dział księgowości Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej posiada księgowych specjalizujących się w obsłudze zasobów mieszkalnych, usługowych i biurowych. Wszyscy nasi pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach celu zapewnienie właściwej eksploatacji nieruchomości wspólnych oraz racjonalizowania kosztów.
Nasze wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami oraz wyspecjalizowana kadra gwarantują wysoki poziom świadczonych przez nas usług.
Aktualnie zarządzamy zasobami, w których znajduje się :
761 mieszkań z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni użytkowej 43 476 m²,
39 lokali usługowych o powierzchni 2 449 m²
164 garaży o powierzchni 2 877 m².
Wszystkie budynki znajdują się na osiedlach Maślice - Pilczyce. Siedziba Spółdzielni przy ulicy Pilczyckiej 196D zlokalizowana jest w niedużej odległości od zarządzanych przez nas budynków co pozwala na prowadzenie obsługi mieszkańców i użytkowników lokali w sposób szybki i sprawny.
Spółdzielnia jako podmiot profesjonalny posiada powołanego Inspektora Ochrony Danych i każda Wspólnota Mieszkaniowa jest objęta jego opieką.

Zakres czynności jakie oferujemy do wykonania
W ramach obowiązków polegających na zarządzaniu i administrowaniu nieruchomością wspólną oferujemy następujące czynności :
1. Obsługa bieżąca nieruchomości:
- Przejmowanie nieruchomości wraz z ich dokumentacją techniczną, prawną i finansową.
- Uzyskiwanie imieniem mocodawcy numeru REGON i NIP.
- Zakładanie i obsługa rachunku bankowego mocodawcy.
- Weryfikowanie stanu faktycznego i prawnego nieruchomości.
- Analiza ofert dotyczących dostaw, robót i usług związanych z utrzymaniem nieruchomości.
- Prowadzenie ewidencji lokali, właścicieli lokali i najemców.
- Opłacanie podatków i innych opłat publicznych dotyczących nieruchomości.
- Opłacanie rachunków dotyczących nieruchomości.
- Wskazanie najkorzystniejszej (nie oznacza najtańszej) dla mocodawcy oferty ubezpieczenia budynku oraz zawarcie w jego imieniu umowy ubezpieczenia.
- Odczyt liczników wody i ciepła na potrzeby rozliczeń zaliczek od poszczególnych właścicieli lokali.
- Przygotowywanie i obsługa zebrań wspólnoty.
- Przygotowanie uchwał właścicieli lokali niezbędnych do realizacji przyjętego planu gospodarczego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy ustawy Prawo Budowlane.
- Przechowywanie dokumentów dotyczących nieruchomości oraz związanej z jej użytkowaniem.
- Wydawanie zaświadczeń oraz wypełnianie wniosków dotyczących zasobów lokalowych dla celów uzyskania dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej.

2. Obsługa techniczna - utrzymanie nieruchomości:
- Zlecanie i nadzorowanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości oraz urządzeń zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
- Sporządzanie zestawień potrzeb remontowych i konserwacyjnych wynikających z corocznych przeglądów technicznych nieruchomości.
- Opracowywanie planów remontowych nieruchomości.
- Przygotowanie treści uchwał właścicieli lokali na roboty remontowo-modernizacyjne zgodnie z określonymi w przepisach prawa procedurami.
- Zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, robót bądź usług związanych z pracami konserwacyjnymi, remontowymi bądź inwestycyjnymi.
- Kontrola stanu technicznego nieruchomości – roczna oraz pięcioletnia.

3. Obsługa rachunkowo-księgowa:
- Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Przygotowanie projektów planów gospodarczych.
- Przygotowanie naliczeń finansowych, fakturowanie.
- Przygotowanie rozliczeń planów gospodarczych.
- Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
- Przygotowywanie okresowych informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz o przychodach.
- Rozliczanie okresowe oraz roczne z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów, funduszu remontowego.
- Zgłaszanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu opłat mieszkaniowych i pożytków oraz innych przychodów z nieruchomości.
- Przechowywanie i utrzymywanie źródłowych dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Obsługa związana z bankiem i pocztą.

4. Obsługa prawna:
- Windykacja należności oraz innych pożytków z nieruchomości oraz zaliczek od właścicieli.
- Współpraca z renomowaną Kancelarią Adwokacką.
- Opieka Inspektora Ochrony Danych.

5. Obsługa w zakresie utrzymania porządku, konserwacji i eksploatacja :
- Organizowanie niezbędnych prac konserwacyjnych.
- Organizowanie oraz weryfikacja utrzymania porządku na terenie nieruchomości budynkowej i gruntowej, terenie zielonym i terenach przylegających do nieruchomości.
- Organizowanie bieżących drobnych napraw konserwatorskich.
- Analiza przychodów i kosztów utrzymania budynku.
- Weryfikacja faktur za dostarczone media i wykonane roboty lub usługi.
- Weryfikacja dostaw energii elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków, gazu i wywozu odpadów.
- Organizowanie legalizacji urządzeń pomiarowych.
- Ustalanie zaliczek na media i opłaty eksploatacyjne.

Ponadto oferujemy pomoc przy opracowaniu regulaminów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania Wspólnoty, takich jak :
- Statut Wspólnoty,
- Regulamin porządku domowego,
- Regulamin rozliczania zaliczek za zużycie wody zimnej, wody ciepłej i odprowadzenia ścieków,
- Regulamin rozliczania zaliczek za centralne ogrzewanie,
- Regulamin korzystania z części wspólnych,
- Regulamin zebrań wspólnoty,
- Polityka Ochrony Danych Osobowych, itp.

Wszystkie realizowane przez nas czynności związane z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomości będą wykonywane zgodnie z:
- ustawą o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r. (Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388, z późniejszymi zmianami),
- ustawą z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z późniejszymi zmianami),
- ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741, z późniejszymi zmianami),
- ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591, z późniejszymi zmianami),
- ustawą prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348, z późniejszymi zmianami),
- ustawą prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229, z późniejszymi zmianami),
- przepisami ustawy - kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z późniejszymi zmianami),
- rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO,
oraz innymi przepisami i rozporządzeniami obowiązującymi w procesie zarządzana nieruchomościami.

 

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Maślice” posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za wszelkie szkody związane z prowadzoną działalnością w zakresie zarządzania nieruchomościami w Towarzystwie Ubezpieczeniowym UNIQA S.A., zarówno to obowiązkowe opiewające na wartość 50 000 euro oraz dobrowolne z sumą gwarancyjną w wysokości 1 000 000 zł.

Zapraszamy do kontaktu z Działem:

Eksploatacja i Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi
tel. +48 71 354 84 40
gzm@maslice.pl