O nas

Maślice Centrum Maślic Małych ul. Reszelska 12-16

SBM Maślice – Twój zaufany partner

SBM Maślice to spółdzielnia budowlano-mieszkaniowa z wieloletnią tradycją, jedna z najdłużej działających w Polsce. Od 1981 roku stale pracujemy nad zaufaniem kolejnych pokoleń wrocławian, którzy decydują się zamieszkać na zielonych Maślicach.

Przez niemal 40 lat naszej działalności zbudowaliśmy tutaj już ponad 600 domów jednorodzinnych (szeregowych i bliźniaczych) oraz 720 mieszkań z pełną infrastrukturą techniczną. Mieszkańcom naszych osiedli zapewniamy drogi dojazdowe, chodniki, place zabaw oraz otoczenie zieleni.

Bezpieczeństwo wpisane w cenę

Jesteśmy spółdzielnią, która buduje bez kredytu. Nasze nieruchomości nie są obciążone hipoteką, co znacząco podnosi bezpieczeństwo transakcji. Przenosimy na członków spółdzielni prawo własności do mieszkania oraz działki, a już po 2 miesiącach od wybudowania inwestycji, ustanawiamy na rzecz każdego z członków odrębną własność lokalu, z udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej.

SBM Maślice – budujemy fachowo, terminowo i w wysokim standardzie

Dążymy do tego, aby nasze inwestycje kojarzyły się z bardzo dobrą jakością wykonania, wygodą, rzetelnością oraz fachową i kompetentną obsługą. Jako zarządcy codziennie towarzyszymy mieszkańcom wybudowanych przez nas osiedli, dbając o ich komfort i bezpieczeństwo. Dokładamy wszelkich starań, aby SBM Maślice były synonimem solidności i profesjonalizmu.

Jako sprawdzona spółdzielnia z wieloletnim doświadczeniem zarządzamy zarówno naszymi inwestycjami, jak i nieruchomościami deweloperskimi na Maślicach.

SBM Maślice tworzy zespół ekspertów z bogatym doświadczeniem. Głęboko wierzymy, że nasza praca i starania przynoszą wymierne efekty, czego dowodem są kolejne realizowane przez nas inwestycje oraz powiększające się grono zadowolonych mieszkańców.

Budujemy nowe mieszkania na wrocławskich Maślicach

Zobacz naszą ofertę


Zapraszamy do kontaktu!

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO (tekst jednolity)

§ 1

Przestrzeganie postanowień regulaminu jest obowiązkiem organów Spółdzielni oraz jej członków i mieszkańców.

§ 2

Członek Spółdzielni, który posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego lub użytkowego w Spółdzielni, korzysta z tego lokalu na zasadach określonych przepisami ustawy z 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz.U.1995r. nr 54, poz. 288 z późniejszymi zmianami), ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. nr 4, poz. 27 z późniejszymi zmianami), postanowieniami statutu Spółdzielni oraz niniejszego regulaminu.

§ 3

Każdy lokal powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, określonym w zaświadczeniu o użytkowanie lokalu. Zmiana sposobu użytkowania lokalu wymaga zgody co najmniej 51% właścicieli lokali mieszkalnych przedmiotowej klatki schodowej, liczonych większością głosów według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, potwierdzonych przez pracownika Spółdzielni.

§ 4

1. Spółdzielnia zobowiązana jest wobec mieszkańców do : a) zapewnienia należytego stanu technicznego budynku i jego wyposażenia, b) wyposażenia w zbiorniki do składowania odpadków komunalnych i utrzymanie czystości wokół zbiorników, c) zapewnienia oświetlenia budynku, korytarzy piwnicznych i pomieszczeń ogólnego użytku, d) utrzymanie czystości wokół budynku, 2. Spółdzielnia umieszcza w widocznym miejscu na klatce schodowej każdego budynku tablicę z odpowiednimi informacjami, w tym: a) adres i numer telefonu Spółdzielni, b) godziny pracy Spółdzielni, c) informacje o telefonach służb miejskich, d) bieżące informacje i ogłoszenia, e) regulamin porządku domowego.

§ 5

W wypadku działań mieszkańców lub innych osób znajdujących się na terenie Spółdzielni zagrażających bezpieczeństwu życia lub zdrowia ludzi albo mienia na tym terenie, członkowie organów i przedstawiciele Spółdzielni oraz każdy członek Spółdzielni ma prawo i obowiązek zwrócić uwagę na niewłaściwe zachowanie się tych osób i żądać zaprzestania tych działań.

§ 6

Uwagi o zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu życia lub zdrowia ludzi albo mieniu znajdującemu się na terenie Spółdzielni, należy zgłaszać do Spółdzielni.

§ 7

Obowiązkiem mieszkańców jest: 1) udzielanie sobie wzajemnej pomocy i nie zakłócanie spokoju sąsiadom, 2) utrzymanie porządku i czystości na klatkach schodowych, w windach, w piwnicach, wózkowniach, rowerowniach, osłonach śmietnikowych oraz terenach przyległych do budynku, 3) utrzymywanie w czystości drzwi wejściowych do lokalu od strony klatki schodowej (korytarza) i usuwanie zanieczyszczeń gromadzących się pod wycieraczkami przy drzwiach do lokali, 4) utrzymywanie zamieszkiwanych przez siebie lokali oraz innych użytkowanych pomieszczeń w należytym stanie technicznym, sanitarnym i przy pełnym przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa użycia gazu palnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym PN oraz przestrzegania zasad przewietrzania lokalu poprzez zwiększanie bądź zmniejszanie przepustowości elementów nawiewnych powietrza zewnętrznego w celu uzyskania właściwej pracy wentylacji grawitacyjnej mieszkania, 5) dbanie o budynek i jego otoczenie oraz chronienie przed zniszczeniem lub dewastacją, 6) udostępnienie lokalu z którego korzystają w celu: - zlokalizowania awarii oraz usunięcia jej w przypadku, kiedy wywołuje szkodę lub zagraża bezpośrednio powstaniem szkody, - dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu, - ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania.

§ 8

1. Niedopuszczalne jest wyrzucanie czegokolwiek przez okna i balkony. Mieszkańcy zobowiązani są dbać o budynek, jego otoczenie, chronić je przed zniszczeniem lub dewastacją oraz zobowiązani są do utrzymywania zamieszkałych przez siebie lokali oraz innych użytkowanych pomieszczeń w należytym stanie technicznym i sanitarnym. 2. Śmieci i odpadki należy wynosić do pojemników do tego przeznaczonych. W wypadku rozsypania lub rozlania czegokolwiek osoba, która to zrobiła, powinna miejsce zabrudzone niezwłocznie posprzątać. 3. Zbędne przedmioty o dużych wymiarach (stare meble, sprzęt gospodarstwa domowego, RTV) należy składać w wyznaczonych do tego przez Spółdzielnię miejscach i w terminach ustalonych do ich wywozu. 4. W piwnicach i na balkonach niedopuszczalne jest przechowywanie materiałów łatwopalnych. Ponadto niedopuszczalne jest przechowywanie na balkonach przedmiotów szpecących wygląd budynku. 5. Najemcy lub właściciele lokali zobowiązani są do usuwania śmieci, a w zimie śniegu i lodu z balkonów i podjazdów do garaży. 6. Zabronione jest używanie otwartego ognia w piwnicach i na klatkach schodowych oraz grillowania na balkonach. 7 Podlewanie kwiatów na balkonach i oknach odbywać się powinno w taki sposób, aby nie ulegały zalaniu elewacje budynku, balkony, jak też okna niższych kondygnacji. 8. Niedopuszczalne jest samowolne instalowanie anten radiowych i telewizyjnych na dachach, jak również wchodzenie na dach budynku. 9. Prowadzenie hodowli zwierząt w lokalach mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeniach gospodarczych oraz ich otoczeniu jest niedozwolone. 10. W przypadku zanieczyszczenia pomieszczeń wspólnego użytku, klatkach schodowych, piwnicach, otoczenia budynku przez psy, koty lub inne zwierzęta właściciele tych zwierząt zobowiązani są do uprzątnięcia nieczystości. Poza teren lokalu psy powinny być wyprowadzane na smyczy, a psy obronne i agresywne w kagańcach. 11. Osoby, które w lokalu usługowym znajdującym się na parterze budynku prowadzą działalność gospodarczą, mogą umieszczać wymagane prawem oznaczenia tej działalności na zewnętrznych częściach użytkowanego przez siebie lokalu bez zgody Spółdzielni. 12. Utrzymanie roślinności na terenie posesji, wymaga szczególnej opieki i ochrony. Dlatego niedopuszczalne jest deptanie i jakiekolwiek niszczenie lub uszkadzanie trawników i krzewów. Do chodzenia przeznaczone są wyłącznie ciągi piesze. 13. Nie zaleca się zabudowywanie oraz okładanie szachtów instalacyjnych okładzinami ceramicznymi lub innymi, ponieważ w przypadku awarii instalacji wod.-kan. w szachtach, koszty odtworzenia okładzin szachtu ponosi właściciel (najemca) lokalu. 14. Montowanie na elewacji agregatów klimatyzacyjnych, rolet zewnętrznych, markiz oraz wszelkich reklam, w tym także usytuowanych na terenie posesji przyległej do budynku pozostającego w zarządzie SBM ”Maślice” wymaga zgody jej Zarządu. 15. Wywieszanie informacji i reklam na tablicach informacyjnych i wejściach do klatek schodowych wymaga zgody Spółdzielni. 16. Zabrania się kolportowania materiałów reklamowych i innych bez uzgodnienia z Zarządem Spółdzielni. Jedynym dopuszczalnym sposobem dostarczania tych materiałów jest umieszczanie ich w skrzynkach pocztowych lub innych pojemnikach oznaczonych napisem materiały reklamowe.

§ 9

1. Naprawę i przeróbkę instalacji elektrycznej znajdującej się od ZK do licznika należy do Spółdzielni i naprawę mogą przeprowadzać osoby uprawnione przez Spółdzielnię, natomiast naprawa instalacji od licznika do lokali i w lokalach mieszkalnych i usługowych osoby posiadające uprawnienia do wykonywania tych czynności na zlecenie i koszt użytkownika bądź właściciela danego lokalu. 2. Naprawę i przeróbki na instalacji wod-kan. na odcinku od wodomierza głównego do zaworu odcinającego dopływ wody do mieszkania znajdującego się na podejściu wodnym- wraz z zaworem- oraz od przykanalika do podejścia kanalizacyjnego lokatora – należy do Spółdzielni i naprawę mogą przeprowadzać osoby uprawnione przez Spółdzielnię, natomiast w lokalach mieszkalnych osoby posiadające uprawnienia do wykonywania tych czynności na zlecenie i koszt użytkownika, bądź właściciela lokalu. 3. W przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu należy natychmiast zamknąć zawór dopływu gazu przy kuchence lub kurki przy gazomierzu, po czym niezwłocznie zawiadomić o nieszczelności instalacji gazowej pogotowie gazowe i Spółdzielnię. Naprawy i przeróbki instalacji gazowej mogą być przeprowadzane tylko przez osoby mające stosowne uprawnienia; na odcinku od głównego licznika gazu do licznika gazu do mieszkania na koszt Spółdzielni, natomiast instalacja gazowa w mieszkaniu do licznika gazu na koszt najemcy lub właściciela. 4. O uszkodzeniach zauważonych na terenie domu lub o wadliwym funkcjonowaniu instalacji użytkownicy lokali winni niezwłocznie poinformować Spółdzielnię. 5. Naprawy lub przeróbki w lokalach mieszkalnych na instalacji centralnego ogrzewania wiążące się z zamknięciem dopływu wody do grzejników lub też spuszczanie wody ze zładu jest niedopuszczalne przed powiadomieniem Spółdzielni. Wszystkie takie naprawy i przeróbki muszą być zgłaszane w Spółdzielni. Powyższe prace mogą być wykonywane przez osoby uprawnione przez Spółdzielnię i na koszt użytkownika lokalu mieszkalnego. Uruchomienie centralnego ogrzewania następuje 01 września każdego roku i wyłączenie 31 maja roku następnego. Naprawy i przeróbki na instalacji c.o. na odcinku od kotłowni do zaworów odcinających zamontowanych przed rozdzielaczami do każdego lokalu lub w przypadku zamontowanych logoterm do zaworów odcinających zamontowanych przed logotermami należy do Spółdzielni. Natomiast naprawa instalacji c.o. od zaworu odcinającego zamontowanego przed rozdzielaczem lub logotermą w lokalach mieszkalnych i użytkowych należy do użytkowników danego lokalu mieszkalnego lub użytkowego.

§ 10

Zmiana wyposażenia klatek schodowych, funkcjonalności urządzeń obsługujących daną klatkę schodową, przeróbki na instalacji itp. wymaga zgody Zarządu Spółdzielni. Do uzyskania zgody Zarządu Spółdzielni wymagana jest zgoda wszystkich właścicieli lokali w danej klatce schodowej. W przypadku gdyby zakres zmian i rodzaj funkcji lokali wpływał na funkcjonalność nieruchomości wspólnych lub powodował zmniejszenie komfortu zamieszkiwania i wykraczał poza obrys jednej klatki schodowej, to do uzyskania zgody Zarządu Spółdzielni wymagana jest zgoda co najmniej 51% właścicieli lokali przedmiotowej nieruchomości. Prace polegające na zmianie wyposażenia klatek schodowych, funkcjonalności urządzeń obsługujących daną klatkę schodową, przeróbkach na instalacji itp., może wykonywać jedynie Spółdzielnia lub firmy i osoby upoważnione przez Spółdzielnię.

§ 11

1. W piwnicach i garażach zabrania się: a) zastawiania korytarzy piwnicznych wszelkimi przedmiotami, b) przechowywanie rzeczy stanowiących pożywkę dla gryzoni bądź stanowiących zagrożenie życia lub zdrowia mieszkańcom, c) przechowywania przedmiotów gnijących i rozkładających się. 2. Opuszczający piwnicę winien zgasić światło i zamknąć dokładnie drzwi. 3. Przy korzystaniu z piwnicy i garaży najemcy lub właściciele są zobowiązani przestrzegać przepisy obowiązujące w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 4. Najemcy i właściciele obowiązani są nie zanieczyszczać urządzeń technicznych znajdujących się w piwnicach i garażach (np. wodomierze, zawory wodociągowe, wyciory kominowe itp.). Dostęp do tych urządzeń powinien być udostępniony przez najemcę lub właściciela osobie upoważnionej przez Spółdzielnię lub pracownikom przedsiębiorstw, zakładów wodociągowych, gazowni, elektrycznych itp.

§ 12

1. W pomieszczeniach wózkowni i rowerowni zabrania się: a) przechowywania rzeczy stanowiących pożywkę dla gryzoni bądź stanowiących zagrożenie życia lub zdrowia mieszkańcom, b) przechowywania przedmiotów gnijących i rozkładających się. 2. Opuszczający wózkownię i rowerownię winien zgasić światło i zamknąć dokładnie drzwi. 3. Korzystający z wózkowni i rowerowni są zobowiązani przestrzegać przepisów obowiązujących w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 4. W pomieszczeniach wózkowni i rowerowni można przechowywać wyłącznie wózki dziecięce, rowery, hulajnogi itp. urządzenia służące rekreacji.

§ 13

1. Parkowanie samochodów na terenach wewnątrzosiedlowych poza obszarem jezdni jest dozwolone jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Zabronione jest parkowanie niezgodnie z przepisami, wzdłuż drogi pożarowej, na trawnikach przy posesjach, na ciągach dla pieszych, blokowanie wjazdów na parkingi, wjazdów do garaży lub na miejscach przysługujących innym osobom. W razie złamania tego zakazu, Spółdzielnia sporządzi dokumentację dowodową fotograficzną i po dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu (w formie pisemnej, z podpisem członka Zarządu lub administratora, pozostawionego za wycieraczką pojazdu), może nastąpić odholowanie pojazdu, na koszt jego właściciela, na parking strzeżony, przy zachowaniu poniższych zasad ujętych w Regulaminie porządku domowego SBM „Maślice”. 2. Zabrania się dokonywania hałaśliwych napraw samochodów i motocykli, malowania karoserii, a także mycia pojazdów poza miejscami do tego wyznaczonymi zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. 3. Zarządca nieruchomości lub administrator zobowiązany jest, po ustaleniu właścicieli pojazdów, których stan wskazuje na to, że nie są one używane (wraki), zarówno z tablicami rejestracyjnymi lub bez tablic podejmie następujące zadania: a) po ustaleniu właściciela pojazdu należy pisemnie wystąpić z wezwaniem o usunięcie pojazdu pod rygorem wywozu na złomowisko i obciążenia kosztami wywozu, informując o prawie odwołania od decyzji do Zarządu Spółdzielni w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, b) w wypadku, gdy właściciel pojazdu w wyznaczonym terminie nie usunął pojazdu lub, gdy wykorzystane zostały wszystkie możliwości ustalenia właściciela pojazdu, a pojazd jest z dekompletowany i nie nadaje się do użytku, należy dokonać oględzin pojazdu przez trzyosobowy zespół składający się z przedstawicieli: - straży miejskiej, - Rady Nadzorczej SBM „Maślice”, - pracownika SBM „Maślice”, oraz sporządzić protokół z oględzin i zakwalifikowania wraku do wywozu. Następnie SBM „Maślice” zleci specjalistycznej firmie wywózkę pojazdu na złom.

§ 14

1. Mieszkańcy i osoby przebywające w ich lokalu obowiązani są do zachowywania się na terenie osiedla i domów w sposób nie zakłócający spokoju innym mieszkańcom. 2. Rodzice są obowiązani zwracać uwagę na kulturalne zachowanie się dzieci; za szkody wyrządzone przez dzieci wszelką odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie. 3. W godz. 22.oo – 6.oo mieszkańców osiedla obowiązuje zachowanie ciszy nocnej, a w szczególności: a) ściszać odbiorniki radiowe i telewizyjne, b) zaprzestać głośnej gry na instrumentach i głośnego śpiewu, c) prowadzenia prac remontowych, d) odkurzania itp. 4. W dni świąteczne obowiązuje całkowity zakaz wykonywania głośnych prac przez całą dobę.

§ 15

Jeżeli użytkownik lokalu (osoby w nim zamieszkałe) wykraczają w sposób rażący lub uporczywy przeciwko zasadom używania lokali i porządku domowego, swoim zachowaniem wywołują uzasadnione zgorszenie u innych mieszkańców lub utrudniają im korzystanie z lokali, Spółdzielni przysługuje w stosunku do tych osób zastosowanie sankcji przewidzianych wobec członków Spółdzielni w statucie Spółdzielni. Ponadto Spółdzielnia ma prawo żądania odszkodowania za wyrządzone szkody.

§ 16

Przepisy powyższe dotyczą wszystkich najemców i właścicieli lokali mieszkalnych i usługowych.

§ 17

Niniejszy „Regulamin porządku domowego” anuluje Uchwałę nr 3/2/2007 RN SBM „Maślice” z dnia 13.02.2007, Uchwałę nr 3/12/2008 RN SBM „Maślice” z dnia 30.12.2008, Uchwałę nr 6/1/2011 RN SBM „Maślice” z dnia 25.01.2011, Uchwałę nr 1/5/2011 RN SBM „Maślice” z dnia 24.05.2011, Uchwałę nr 3/3/2012 RN SBM „Maślice” z dnia 20.03.2012.

§ 18

Niniejszy REGULAMIN podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą SBM „Maślice”.

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia SBM „ Maślice ”

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „ Maślice ” obraduje na podstawie przepisów art. 36 – 42 Ustawy Prawo Spółdzielcze, postanowień Statutu SBM „ Maślice ” oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

I. Przepisy ogólne

§ 1

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia SBM „ Maślice ” należą sprawy określone w § 71 jej Statutu.

§ 2

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku, w terminie do końca 30 czerwca, po upływie roku obrachunkowego.

§ 3

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamiani są na piśmie, co najmniej na 21 dni przed jego terminem: - członkowie Spółdzielni; - związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona; - Krajowa Rada Spółdzielcza. 2. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami. 3. Zawiadomienie przekazuje się listami poleconymi lub dostarcza się je wszystkim członkom Spółdzielni za pokwitowaniem odbioru, potwierdzonego także datą tego odbioru. 4. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Spółdzielni tylko osobiście, a osoby prawne przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka będącego osobą prawną. Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik ten nie może być wybierany jako członek Rady Nadzorczej lub Zarządu. 5. Pełnomocnictwo, o którym mowa w punkcie 4, powinno być udzielone – pod rygorem nieważności - na piśmie, z urzędowym potwierdzeniem własnoręczności podpisu członka udzielającego pełnomocnictwa. Pełnomocnik osoby prawnej – członka spółdzielni - wraz z pełnomocnictwem, przedkłada aktualny ( nie późniejszy niż sprzed 3 miesięcy ) wypis z rejestru sądowego obejmującego rubrykę określającą imiennie osoby upoważnione do składania w imieniu tej osoby prawnej oświadczeń woli. 6. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz osoby zaproszone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą. 7. Członek ma prawo do korzystania w czasie obrad Walnego Zgromadzenia, na własny koszt, z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.

§ 4

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady. On też zarządza zgłaszanie kandydatów i wybory do prezydium Walnego Zgromadzenia. Wybór poszczególnych członków prezydium odbywa się oddzielnie. 2. W czasie pierwszego i kolejnych posiedzeń Walnego Zgromadzenia głosy oddane na zgłoszone kandydatury do prezydium Walnego Zgromadzenia oblicza członek Rady Nadzorczej. Wyniki głosowania oznajmia zebranym przewodniczący Rady Nadzorczej. 3. Walne Zgromadzenie wybiera prezydium w składzie: przewodniczący, z-ca przewodniczącego i sekretarz. Wybór prezydium przeprowadza się w głosowaniu jawnym. 4. Przewodnictwo dalszych obrad Walnego Zgromadzenia przejmuje przewodniczący prezydium.

§ 5

1. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym wybiera zwykłą większością głosów, spośród obecnych członków Spółdzielni, następujące komisje: 1/ mandatowo – skrutacyjną, w składzie 3 osób. Do zadań tej komisji należy: - sprawdzenie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników osób prawnych – członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych lub zdolności tej pozbawionych; - sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał; - dokonywanie na zarządzenie przewodniczącego Zgromadzenia, obliczeń wyników głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu, wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania tajnego lub jawnego. 2/ wyborczą, w składzie 3 osób. Do zadań tej komisji należy sporządzenie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej, kandydatów na delegatów na Zjazd Związku Rewizyjnego i delegatów na Kongres Spółdzielczości. 3/ wnioskową, w składzie 3 osób. Do zadań tej komisji należy uporządkowanie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad z podziałem na: - wnioski kwalifikujące się do przyjęcia – wyłącznym kryterium kwalifikującym konkretny wniosek do przyjęcia, jest jego zgodność merytoryczna z zakresem właściwości rzeczowej Walnego Zgromadzenia, a ich realizacja jest zgodna z obowiązującym prawem. W razie wątpliwości co do charakteru danego wniosku komisja wnioskowa przedstawia go pod rozwagę prezydium Walnego Zgromadzenia, które ostatecznie decyduje o tym czy wniosek ten kwalifikuje się do przyjęcia, czy do odrzucenia. O ile wniosek zostanie zakwalifikowany przez prezydium Walnego Zgromadzenia do przyjęcia, komisja przygotowuje projekt uchwały w tym zakresie, zgodnie z § 75 Statutu Spółdzielni, wskazując w niej organ Spółdzielni odpowiedzialny za realizację wniosku, - wnioski kwalifikujące się do odrzucenia i przygotowanie projektu uchwały w tym zakresie, zgodnie z § 75 Statutu Spółdzielni. 4/ inne komisje Walne Zgromadzenie wybiera w miarę potrzeby. 2. Po wyborze komisje ukonstytuowują się, wybierając ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. 3. Komisje sporządzają protokół ze swej działalności, który podpisują przewodniczący i sekretarz. 4. Przewodniczący komisji składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności komisji. 5. Protokóły komisji przekazywane są sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.

§ 6

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w § 3 niniejszego Regulaminu. 2. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni, a jego uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem wynikającym z treści § 75 ust. 5 Statutu Spółdzielni. 3. Po przedstawieniu każdej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłoszeń. Osoby zamierzające zabrać głos w dyskusji wyrażają swój akces do zabrania głosu, poprzez przekazanie sekretarzowi prezydium Zgromadzenia kartki ze swoim imieniem i nazwiskiem. Zgłoszenia te stanowią podstawę do sporządzenia listy mówców. 4. Głosowanie dotyczące wniosków o charakterze formalnym odbywa się jawnie, a decyzje Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku zgłoszenia wniosku formalnego przewodniczący prezydium udziela jednego głosu przemawiającego za wnioskiem oraz jednego przeciw, po czym zarządza głosowanie. 5. W sprawach formalnych przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością, o ile zakwalifikuje zgłoszoną kwestię, jako mającą charakter zagadnienia formalnego. Za wnioski w sprawach formalnych, uważa się wnioski dotyczące, w szczególności: a/ sposobu głosowania; b/ głosowania bez dyskusji; c/ zakończenia dyskusji; d/ zamknięcia listy mówców; e/ podjęcia decyzji o przeprowadzeniu dyskusji nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie; f/ zamknięcia listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej; g/ zarządzenia przerwy na czas nie dłuższy niż 15 minut; 6. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut. 7. Członkom Rady Nadzorczej, Zarządu oraz przedstawicielom Związku Rewizyjnego lub Krajowej Rady Spółdzielczej głos może być udzielony poza kolejnością, przy czym do ich wystąpień nie stosuje się ograniczenia czasowego. 8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę osobie zabierającej głos, jeżeli odbiega od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony na wypowiedź. W przypadku nie zastosowania się mówcy do uwag, przewodniczący Zgromadzenia odbiera mu głos. 9. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.

§ 7

1. Po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, jeśli określona sprawa wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. 2. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący informuje zebranych o wnioskach, które zostały zgłoszone do danego punktu porządku obrad i o kolejności głosowania nad poszczególnymi wnioskami. Wnioski dalej idące są głosowane w pierwszej kolejności. Wnioskiem „ dalej idącym ” jest taki wniosek, którego przegłosowanie przesądza celowość głosowania wniosków pozostałych. Kwalifikacji wniosków dokonuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia. 3. Każda uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenie powinna mieć nadany numer kolejny, datę podjęcia i tytuł określający sprawę, w której uchwała została podjęta. 4. Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie. II. Wybór Rady Nadzorczej

§ 8

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w liczbie 5, spośród członków Spółdzielni. 2. Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 3. Do Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania ze Spółdzielnią stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie. 4. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie , kolejno po sobie następujące, kadencje. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować do Rady Nadzorczej, jeżeli nie pełnili funkcji członka Rady przez dwie kolejne kadencje. 5. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają na piśmie do komisji wyborczej, członkowie Spółdzielni lub pełnomocnicy członków Spółdzielni, w terminie ustalonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia. W zgłoszeniu członek podaje imię i nazwisko kandydata oraz swoje imię i nazwisko. 6. Kandydatami do Rady Nadzorczej nie mogą być osoby, które nie spełniają kryteriów przewidzianych w treści § 66 ust. 6, 7 i 8 oraz § 87 ust. 6 Statutu Spółdzielni. 7. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej, po ogłoszeniu kandydatur składają ustnie, na pytanie przewodniczącego Zgromadzenia, oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na kandydowanie. Kandydaci, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących: - zatrudnienia w Spółdzielni, - prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, - pozostawania w sporze ze Spółdzielnią rozstrzyganym w drodze postępowania wewnątrzspółdzielczego lub postępowania sądowego, - zalegania z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych, - działania na szkodę Spółdzielni lub przeciwko jej interesom, - liczby kadencji pełnionych w Radzie, Członkowie Spółdzielni mogą zadawać kandydatom pytania, 8. Do zgłoszenia kandydatury członka nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu, który w dostateczny sposób usprawiedliwił swoją nieobecność, należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie z urzędową adnotacją potwierdzającą własnoręczność jego podpisu oraz informacje, o których mowa w ust. 6 i 7. 9. Komisja wyborcza sporządza listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Członkowie komisji wyborczej i mandatowo-skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej. 10. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności komisji mandatowo-skrutacyjnej. 11. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje. 12. Głos jest nieważny, jeżeli: a/ zawiera większą liczbę nazwisk, niż ustalona przez komisję wyborczą, b/ karta wyborcza jest przekreślona, c/ zawiera więcej nazwisk nieskreślonych, niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej. 13. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja mandatowo-skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący komisji ogłasza wyniki głosowania. 14. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów przeprowadza się ponowne wybory spośród tych kandydatów. Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów. 15. Liczba osób wybranych do Rady Nadzorczej nie może przekraczać liczby członków Rady określonej w statucie Spółdzielni. 16. Zasady przewidziane powyższymi postanowieniami maja także zastosowanie przy wyborach delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz delegatów na Kongres Spółdzielczości. Zakaz przewidziany w ust. 3 nie obowiązuje. Delegatami mogą być członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.

§ 9

Odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji może nastąpić w głosowaniu tajnym, większością 3/4 głosów członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli stanowią oni 2/3 ogólnej ilości członków Spółdzielni uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu, o ile w porządku obrad podanym członkom do wiadomości według zasad ustalonych w statucie, był punkt dotyczący odwołania członków Rady Nadzorczej. III. Absolutorium dla członków Zarządu

§ 10

1. Głosowanie w sprawie absolutorium odbywa się dla każdego członka Zarządu oddzielnie w sposób jawny. 2. Członek Zarządu, któremu Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium może być odwołany w głosowaniu tajnym; w tym wypadku nie stosuje się przepisu § 75 ust. 1 Statutu, a przepis § 81 Statutu stosuje się odpowiednio. IV. Przepisy końcowe

§ 11

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy. 2. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się, w terminie 14 dni od dnia jego odbycia, protokół który podpisują przewodniczący i sekretarz. 3. Protokóły z obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat.

§ 12

Przerwanie obrad Walnego Zgromadzenia może nastąpić, jeżeli za przerwą zagłosuje 3/4 członków biorących w nim udział, przy czym dokończenie obrad przerwanego Walnego Zgromadzenia nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego przerwania. Nowy termin i miejsce obrad przerwanego Walnego Zgromadzenia jego Przewodniczący podaje do wiadomości uczestniczącym w nim członkom.

§ 13

1. Sprawy związane z obradowaniem Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które nie zostały uregulowane w statucie lub regulaminie, rozstrzyga Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym. O ile charakter regulacji będącej przedmiotem głosowania wymaga podjęcia uchwały, przewodniczący zarządza głosowanie bezpośrednio nad treścią odpowiednio sformułowanej uchwały. 2. W kwestiach porządkowych decyzję podejmuje prezydium Walnego Zgromadzenia.

Regulamin przyjmowania członków, ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Maślice” we Wrocławiu

Regulamin sporządzony został w oparciu o: 1. ustawę z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (z późn. zmianami), 2. ustawę z 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (z późn. zmianami), 3. statut Spółdzielni.

I. PRZYJMOWANIE CZŁONKÓW

§ 1

1. Członkiem Spółdzielni może być każda osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 2. Członkiem Spółdzielni może być osoba prawna.

§ 2

1. Członkostwo Spółdzielni jest dobrowolne i realizuje się poprzez złożenie deklaracji przez przystępującego. Deklaracja powinna być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, opatrzona własnoręcznym podpisem przystępującego, zawierać jego imię i nazwisko oraz dokładny adres dla doręczeń, podpis lub podpisy osób upoważnionych do jej reprezentowania – oraz ilość zadeklarowanych udziałów i stwierdzenie o jaki lokal ubiega się przystępujący. O ile, w czasie obowiązywania członkostwa dane zawarte w deklaracji ulegną zmianie, członek zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić o tym fakcie Spółdzielnię na piśmie. Formalnoprawne skutki zaniedbania tego obowiązku zwłaszcza co do skuteczności doręczeń, obciążają członka Spółdzielni. 2. Organem właściwym do przyjmowania członków jest Zarząd. Przyjęcie członka do Spółdzielni powinno być stwierdzone na jego deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub osób przez Zarząd upoważnionych, z podaniem daty uchwały o przyjęciu. 3. Uchwała o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni powinna być podjęta w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia deklaracji członkowskiej. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia Zarząd zawiadamia zainteresowaną osobę na piśmie, w ciągu dwóch tygodni od dnia jej powzięcia. 4. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków Spółdzielni, zawiadomienie powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie odwołania się do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą w ciągu trzech miesięcy od daty jego wniesienia. 5. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków osób, którym przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przyznają roszczenie przyjęcia do Spółdzielni.

§ 3

1. Członek Spółdzielni obowiązany jest do wniesienia wpisowego oraz zadeklarowanych udziałów 2. Wpisowe wynosi 760,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych). Członek obowiązany jest wpłacić wpisowe w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni. Wpisowe nie podlega zwrotowi Zasadą jest, iż wysokość wpisowego nie może przekraczać wysokości najniższego wynagrodzenia ogłaszanego przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie przepisów kodeksu pracy. 3. Udział wynosi 800,00 zł (słownie: osiemset złotych). Członek jest zobowiązany zadeklarować co najmniej jeden udział i wpłacić go w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni. W przypadku opóźnienia wpłaty udziału, członek obowiązany jest zapłacić Spółdzielni za czas zwłoki odsetki ustawowe.

§ 4

1. Zarząd Spółdzielni prowadzi rejestr członków zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania (w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi – ich nazwę i siedzibę), wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, wysokość wniesionych udziałów, datę przyjęcia w poczet członków, datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania, zmiany tych danych. 2. Członek Spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub Spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr.

II. USTANAWIANIE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

§ 5

1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a Spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej i powinna określać numer lokalu, jego położenie i powierzchnię oraz może określać udział w częściach wspólnych budynku. 2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni. 3. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal do używania, a członek zobowiązuje się do: - wniesienia wkładu budowlanego, - terminowego uiszczania Spółdzielni opłat na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię oraz na pokrycie zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów, zgodnie z postanowieniami statutu Spółdzielni, - używania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem, co nie narusza innych przepisów prawa nadających członkom uprawnienia do używania lokalu dla celów własnej działalności gospodarczej, oraz stosowania się do regulaminu porządku domowego, - udostępnienia swojego lokalu dla wykonania odpowiednich prac osobom upoważnionym do tego przez Spółdzielnię w razie awarii oraz w celu dokonania przeglądu stanu technicznego instalacji wod.-kan. i gaz. lokalu, przeprowadzenia remontu lub modernizacji budynku, - utrzymywania lokalu w należytym stanie technicznym i sanitarnym oraz dokonywania w tym lokalu napraw i zabiegów konserwacyjnych. 4. Umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, domu, garażu sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w terminie do dwóch miesięcy od daty jednoczesnego spełnienia następujących warunków: - uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku, w którym znajduje się lokal, garaż, - protokolarnego przekazania lokalu, - wykonania umownego zakresu rzeczowego domu. 5. Umowa o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zawarta z innym członkiem przed wygaśnięciem prawa do tego lokalu, jest nieważna. 6. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może należeć do kilku osób z tym, że członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba, że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, stosuje się odpowiednio postanowienia § 46 statutu Spółdzielni.

§ 6

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.

§ 7

Członek Spółdzielni zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie, wnosi wkład budowlany w wysokości wkładu wypłaconego osobie uprawnionej oraz zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego tę osobę z tytułu przypadającej na nią części zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.

§ 8

Członek Spółdzielni może lokal lub jego część wynająć lub oddać w bezpłatne używanie. Nie wymaga to zgody Spółdzielni, z wyjątkiem wypadku, gdy jest to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu albo zmianą przeznaczenia lokalu lub jego części. Członek Spółdzielni jest obowiązany do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o wynajęciu lub oddaniu w bezpłatne używanie lokalu lub jego części jeżeli miałoby to wpływ na wysokość opłat, o których mowa w § 5 ust. 3.

§ 9

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu wygasa wskutek ustania członkostwa i innych zdarzeń w wypadkach, terminach i na zasadach określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i statucie Spółdzielni.

§ 10

Postanowienia niniejszego rozdziału stosują się do spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu, w tym do garaży oraz do prawa do miejsc w garażach wielostanowiskowych i domów.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują zapisy statutu Spółdzielni. UCHWAŁA NR 2/12/2008 RADY NADZORCZEJ SBM „MAŚLICE” w sprawie: aneksu do „Regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w SBM „Maślice” we Wrocławiu” – zmiana uchwały RN nr 1/5/2007 z dnia 24.04.2007r.

Regulamin określający tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w SBM "Maślice" z siedzibą we Wrocławiu.

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony i wprowadzony w życie Uchwałą Rady Nadzorczej SBM Maślice nr 5/2007, z dnia 13 lutego 2007 r.

§ 1

Niniejszy Regulamin określa tryb i zasady przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków członków Spółdzielni kierowanych do jej organów.

§ 2

Skargi i wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub ustnej, jeżeli są zgłaszane przez zainteresowanych osobiście członkom Zarządu. Skarga lub wniosek, bez względu na formę jego zgłoszenia, powinny zawierać krótkie uzasadnienie faktyczne pozwalające na zorientowanie się w problematyce przedstawionej przez zainteresowanego oraz wskazywać czego, składający wniosek lub skargę, się domaga lub o co wnosi. O ile wniosek lub skarga nie spełni warunku formalnego przedstawionego w zdaniu poprzednim, Zarząd wezwie zainteresowanego do uzupełnienia pisma. Określenie "forma pisemna" nie obejmuje zgłoszenia skargi lub wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej lub transmisji faksowej.

§ 3

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie podlegają rejestracji w dzienniku korespondencji i kierowane są przez członka Zarządu, za pośrednictwem pisemnej dekretacji do rozpatrzenia i załatwienia przez pracownika zajmującego się merytorycznie zagadnieniami, których dotyczy skarga lub wniosek.

§ 4

1. Skargi i wnioski zgłaszane ustnie, o ile dotyczą bieżącej działalności Spółdzielni, a ich załatwienie nie wymaga podejmowania czynności sprawdzających lub badania dokumentów, załatwiane są niezwłocznie, poprzez udzielenie zainteresowanemu odpowiedzi przez pracownika odpowiedzialnego merytorycznie za zagadnienia przedstawione przez zainteresowanego. 2. O ile, w związku ze złożoną w formie ustnej, skargą lub wnioskiem, niezbędne będzie wykonanie przez Spółdzielnię czynności sprawdzających lub badanie dokumentów, zainteresowany ma obowiązek potwierdzić wniesienie skargi ustnej na piśmie, przedstawiając syntetycznie jej osnowę faktyczną oraz wskazać o co wnosi lub czego się domaga. Rejestracja takiej skargi oraz wyznaczenie pracownika do jej załatwienia następuje wg. zasad określonych w §3 Regulaminu.

§ 5

1. Skargi i wnioski skierowane do Zarządu Spółdzielni powinny być rozpatrzone w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach zawiłych, w ciągu 2 miesięcy od dnia ich wniesienia. 2. Jeżeli skarga zostanie przez Zarząd załatwiona odmownie, a wynika ze stosunku członkostwa, wymaga ona pisemnego uzasadnienia i pouczenia zainteresowanego o trybie i terminie do jej zaskarżenia, zgodnie z zasadami określonymi przez Statut SBM MAŚLICE. 3. Pouczenia powinno także wskazywać, o ile Statut ją przewiduje, możliwość skorzystania przez zainteresowanego z postępowania odwoławczego wewnątrzspóldzielczego.

§ 6

1. Skargi i wnioski skierowane bezpośrednio do Rady Nadzorczej Spółdzielni, a dotyczące spraw należących do kompetencji Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej przekazuje - wg. właściwości rzeczowej - do załatwienia przez Zarząd. 2. Skargi na działalność Zarządu Rada Nadzorcza rozpatruje na najbliższym posiedzeniu, po uprzednim wezwaniu Zarządu do przedstawienia pełnej dokumentacji dotyczącej meritum skargi oraz do złożenia niezbędnych wyjaśnień. 3. Do wymogów formalnych skargi lub wniosku skierowanego do Rady Nadzorczej oraz co do terminów ich rozpatrzenia, stosuje się odpowiednio przepisy § 2 i 5 ust. 1.

§ 7

Nadzór i kontrolę nad sposobem przyjmowania i załatwiania przez Zarząd skarg i wniosków wnoszonych przez członków Spółdzielni, sprawuje Rada Nadzorcza.

REGULAMIN OBRAD RADY NADZORCZEJ SBM "MAŚLICE"

§ 1

1. Rada Nadzorcza Spółdzielni, zwana dalej "Radą" jest organem statutowym Spółdzielni sprawującym kontrolę i nadzór nad jej działalnością i działa na podstawie przepisów "Prawo Spółdzielcze" z dnia 16.09.1982r., (Dz.U. nr 188, poz. 1848 z 2003 r., z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą, statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu. 2. Liczbę członków Rady, skład Rady, tryb przeprowadzania wyborów członków Rady, jej kadencję oraz zakres działania określa statut Spółdzielni. 3. Rada realizuje swoje funkcje statutowe na posiedzeniach, w pracach prezydium Rady i przez wykonywanie czynności kontrolno-nadzorczych. 4. Rada na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje i któremu przewodniczy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia winna ukonstytuować się dokonać wyboru Prezydium, w skład którego wchodzą: Przewodniczący, jego Zastępca i Sekretarz, oraz powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną.

§ 2

1. Posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący, lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, co najmniej raz na kwartał. 2. Posiedzenie Rady powinno być także zwołane na wniosek 2/3 członków Rady, lub na wniosek Zarządu w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. 3. Pisemne zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia wraz z porządkiem obrad powinno być przesłane członkom Rady nie później niż na 7 dni przed jego terminem. 4. Posiedzeniem Rady kieruje Przewodniczący lub jego Zastępca, który otwiera posiedzenie, uzgadnia porządek obrad i stwierdza wymaganą obecność członków (quorum) - § 89 ust. 4 statutu Spółdzielni. 5. Członkowie Rady mogą zgłaszać dodatkowe sprawy do porządku obrad. Zgłoszenie powinno być dokonane na piśmie nie później niż na jeden dzień przed terminem posiedzenia. O włączeniu sprawy do porządku obrad lub skreśleniu sprawy z porządku obrad decyduje Rada zwykłą większością głosów przy jego zatwierdzeniu. Uchwały Rady mogą być podejmowane tylko w sprawach ujętych w porządku obrad.

§ 3

1. Uchwały Rady są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy. W protokole z posiedzenia Rady winno być odnotowane, że Rada jest zdolna do podejmowania uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością 2/3 głosów członków Rady przy 100 % obecności. Głosowania są jawne z wyłączeniem spraw, w których statut Spółdzielni przewiduje głosowanie tajne. Rada może ponadto uchwalić tryb głosowań tajnych na żądanie co najmniej 2/3 członków Rady obecnych na posiedzeniu, w odniesieniu do uchwał podejmowanych na tym posiedzeniu. 2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym: - członkowie Zarządu, - pełnomocnicy Zarządu, - radca prawny, - inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady. 3. Członkowie Rady obowiązani są brać udział osobiście w posiedzeniach i pracach Rady. Członek Rady obowiązany jest swoją nieobecność na posiedzeniu usprawiedliwić, co zostaje odnotowane w protokole z obrad Rady. Rada może wystąpić do Walne Zgromadzenia o odwołanie ze swego grona członka, który nie wywiązuje się ze swoich statutowych obowiązków, lub bez usprawiedliwienia opuścił trzy kolejne posiedzenia.

§ 4

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien zawierać: - kolejny numer (licząc od początku roku kalendarzowego) oraz miejsce i datę posiedzenia, - imiona i nazwiska członków Rady i innych osób, które brały udział w posiedzeniu. Członkowie Rady podpisują się na liście obecności, która stanowi załącznik do protokółu, - porządek obrad, - zwięzłe streszczenie kolejnych spraw objętych porządkiem obrad, przebieg i wypowiedzi w dyskusji, treść podjętych uchwał oraz sposób i wyniki głosowania, - wnioski członków, które po zgłoszeniu nie zostały uwzględnione, o ile wnioskodawca tego zażąda, oraz ewentualne sprzeciwy członków zgłoszone do protokołu przeciw podjętym uchwałom. 2. Wynikające z podjętych uchwał zalecenia i wnioski skierowane do Zarządu i innych organów Spółdzielni Rada przekazuje na piśmie w terminie 14 dni. 3. Rada rozpatruje poprawki do protokołu na następnym posiedzeniu przed zatwierdzeniem protokołu. Zatwierdzony protokół podpisuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca i Sekretarz Rady, a parafuje protokolant powołany przez Radę.

§ 5

1. Prezydium organizuje działalność Rady. 2. Do zakresu działania Prezydium należy: - projektowanie porządku obrad posiedzeń Rady oraz ich miejsca i terminów, - koordynowanie działalności Rady z działalnością komisji.

§ 6

1. Rada powołuje w zależności od potrzeb stałe komisje tematyczne i wybiera ich przewodniczącego i zastępcę, którymi mogą być tylko członkowie Rady.

§ 7

1. Komisje działają na zlecenie Rady i składają Radzie sprawozdania wraz z wnioskami. W sprawach pilnych komisje mogą składać wnioski bezpośrednio Zarządowi Spółdzielni, informując o nich Prezydium Rady. 2. Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany do terminowego rozpatrywania wniosków komisji oraz do informowania wnioskodawców i Rady o sposobie ich załatwienia.

§ 8

W celu wykonywania swoich zadań Rada może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty, sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni oraz korzystać z lustratorów i biegłych rzeczoznawców.

§ 9

Wysokość świadczeń związanych z udziałem w pracach statutowych i regulaminowych Rady wypłacanych w formie ryczałtowego wynagrodzenia określają stosowne przepisy statutu Spółdzielni - § 67.

§ 10

Zgodnie z art. 58 "Prawa Spółdzielczego" członek Rady odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem, lub postanowieniami statutu Spółdzielni, chyba, że nie ponosi winy.

§ 11

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie. Jednocześnie traci moc prawną uchwała Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni nr 8/2006 z dnia 30.05.2006 r.

REGULAMIN funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Maślice” (tekst jednolity) (stan na dzień 11. 07. 2017 r.)

 

§ 1

Spółdzielnia tworzy wyodrębniony fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych na podstawie art. 6 ust. 3, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Odpisy na te fundusze obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi mienie Spółdzielni.

§ 2

1. Fundusz na remonty, o których mowa w § 1, tworzy się na odrębnych nieruchomościach określonych na podstawie art. 42 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z odpisów od lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi, lokali usługowych i garaży przekazanych na własność członkom spółdzielni, którymi administruje SBM „Maślice” na zasadach określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku oraz lokali właścicieli mieszkań i domów, którymi administruje Spółdzielnia. 2. Wysokość stawki odpisu na fundusz remontowy odrębnych nieruchomości ustala Rada Nadzorcza w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej lokalu (mieszkalnego i usługowego wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz garażu).

§ 3

Fundusz na remonty tworzony z odpisów wymienionych w § 2 zwiększa również fundusz wspólny tworzony z: 1) kwot uzyskanych z tytułu obniżenia wynagrodzenia wykonawców w związku z wadami stwierdzonymi przy odbiorze, 2) kwot kar za zwłokę w usuwaniu wad, 3) oprocentowania rachunku bankowego, na którym gromadzone są środki funduszu, 4) odszkodowania zakładów ubezpieczeń za szkody powstałe w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni, 5) kwot uzyskanych ze zbycia środków trwałych zaliczanych do zasobów mieszkaniowych na podstawie Uchwał Walnego Zgromadzenia, 6) przeszacowania zapasów przeznaczonych na remonty, 7) dotacji budżetowych i od innych jednostek na pokrycie kosztów remontów, 8) innych tytułów zwiększeń wg decyzji i uchwał organów statutowych Spółdzielni, 9) innych wpływów i nadwyżek nie obciążających kosztów działalności Spółdzielni, dotacji, dobrowolnych wpłat, itp. Zwiększenie funduszu z tytułów określonych w punkcie 1, 2, 4 mogą być przeznaczone na poszczególne nieruchomości.

§ 4

1. Podstawą do określenia potrzeb remontowych są okresowe i bieżące kontrole nieruchomości oraz zgłoszenia, co najmniej 51 % właścicieli lokali mieszkalnych, usługowych i użytkowych danej nieruchomości, liczonych większością głosów wg wielkości udziałów, potwierdzone przez pracownika Spółdzielni. Okresowe kontrole przeprowadzane są przez osobę mającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w art. 2 „Prawa budowlanego”. Bieżące kontrole przeprowadzane będą na wniosek dyrektora pionu techniczno-eksploatacyjnego przez komisję powołaną przez Zarząd, lub przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. 2. Dane zawarte w protokołach okresowej kontroli nieruchomości, protokołach bieżącej kontroli i wnioskach właścicieli nieruchomości, stanowić będą podstawę do sporządzenia planu na następny rok robót remontowych nieruchomości z podziałem na budynki i infrastrukturę towarzyszącą. Plany robót remontowych w formie uchwał zatwierdza Rada Nadzorcza SBM „Maślice”. Roboty remontowe, które są niezbędne do natychmiastowego wykonania, np. w związku z decyzją organów nadzoru budowlanego lub stwierdzonym zagrożeniem życia, zdrowia mieszkańców, majątku Spółdzielni lub majątku właścicieli lokali nieruchomości, wykonywane są w pierwszej kolejności. Zakres rzeczowy i finansowy nieplanowanych robót przedstawia się na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej celem zatwierdzenia korekty do planu remontów. 3. Wysokość planowanych wydatków na remonty w danym roku nie może przekroczyć stanu posiadanych środków na funduszu remontowym danej nieruchomości. 4. W przypadku konieczności wykonania remontów, które spowodować mogą przekroczenie stanu posiadania środków na funduszu remontowym danej nieruchomości, decyzję o przystąpieniu do realizacji zakresu robót remontowych podejmuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu, po wyrażeniu zgody przez właścicieli lokali liczone większością udziałów w częściach wspólnych. 5. Jeżeli w danej nieruchomości wydatki przekroczą stan posiadanych środków funduszu remontowego (wystąpi ujemny wynik funduszu remontowego), Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu, podejmuje decyzję o zwiększeniu wysokości odpisu na fundusz remontowy. Decyzja taka nie wymaga zgody właścicieli lokali w danej nieruchomości.

§ 5

Niewykorzystane lub przekroczone w ciągu roku środki funduszu remontowego przechodzą na rok następny. Niewykorzystane środki funduszu remontowego nie podlegają wypłacie za wyjątkiem: - przypadków określonych w § 9, - wypłaty wyodrębnionym wspólnotom mieszkaniowym, lub właścicielom lokali znajdujących się w budynku wyodrębnionej wspólnoty. Niewykorzystane środki funduszu remontowego tworzonego z odpisów na ten fundusz w wysokości wpływów na konto Spółdzielni dotyczące danej nieruchomości pomniejszone o naliczone zobowiązania z tytułu podatków mogą podlegać wypłacie (bez odsetek) wyodrębnionej ze Spółdzielni wspólnocie mieszkaniowej, lub właścicielom lokali w wyodrębnionej wspólnocie mieszkaniowej lub właścicielom lokali znajdujących się w budynku wyodrębnionej wspólnoty. Natomiast kwotę wydatków stanowiącą niedobór środków funduszu remontowego tworzonego z odpisów na ten fundusz w wysokości wpływów danej nieruchomości, wyodrębniona ze Spółdzielni wspólnota lub właściciele wyodrębnionej wspólnoty wpłacą na konto funduszu remontowego Spółdzielni.

§ 6

Środki funduszu na remonty przeznaczone są na remonty zasobów w podziale na odrębne nieruchomości i remonty z funduszy wspólnych celowych. Do robót finansowanych z funduszu remontowego zalicza się: 1. Remont przyłączy, elementów przyłączy budynku obejmujące: a) przyłącza wodociągowe, b) przyłącza kanalizacyjne, c) przyłącza kotłowni, d) przyłącza do linii elektrycznej, e) przyłącza do sieci gazowej. 2. Remonty fundamentów łącznie z izolacjami, obejmujące: a) wzmocnienie fundamentów lub ich zabezpieczenie, b) izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne, c) osuszanie fundamentów. 3. Remonty elementów konstrukcyjnych budynku lub ich części, dotyczących: a) elementów konstrukcyjnych stropów, b) elementów konstrukcyjnych ścian nośnych i zewnętrznych, c) elementów konstrukcyjnych i pokrycia dachu, d) ocieplenia stropów i stropodachów, e) kanałów spalinowych i wentylacyjnych, f) pozostałych elementów konstrukcyjnych budynku, jak np. słupów, podciągów, schodów, zadaszeń, izolacji przeciwwodnych i dźwiękochłonnych części wspólnych budynku, nie przynależnych do lokalu mieszkalnego, g) elementów konstrukcyjnych tarasów, balkonów i loggii. 4. Remonty elewacji budynku, obejmujące: a) tynki i okładziny zewnętrzne, b) malowanie elewacji, c) ocieplenie ścian budynku, d) elementy odwodnienia budynku. 5. Wymiana lub remont okien oraz drzwi zewnętrznych i do pomieszczeń wspólnego użytku (klatki schodowe, korytarze piwniczne, pralnie, suszarnie, pomieszczenia techniczne, kotłownie itp.) 6. Przebudowa układu funkcjonalnego budynku, obejmująca: a) sanitariaty, b) wjazdy, podjazdy, zabezpieczenia i wykonanie innych elementów związanych z udostępnieniem i przystosowaniem obiektu oraz pomieszczeń ogólnodostępnych budynku dla osób niepełnosprawnych. 7. Remont lub wymianę instalacji budynku, oraz naprawa lub wymiana wyposażenia armatury i urządzeń dotyczących: a) instalacji sanitarnych, b) instalacji centralnego ogrzewania dla budynków z lokalną kotłownią, c) instalacji elektrycznych, odgromowych i uziemienia, instalacji klimatyzacyjnych, d) instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych, f) przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych, g) instalacji gazowych, h) wymianę, naprawę lub legalizację liczników wody i ciepła, i) wind osobowych i platform dla osób niepełnosprawnych. 8. Remont części wspólnych budynków, w tym malowanie (ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych, piwnic, rowerowni, wózkowni, pomieszczeń gospodarczych, kotłowni, itp.). 9. Remonty ciągów pieszo-jezdnych, jezdni, chodników, parkingów oraz montaż urządzeń poprawiających ich bezpieczeństwo i estetykę. 10. Remont elementów małej architektury i urządzeń placów zabaw oraz elementów służących rekreacji codziennej i utrzymania porządku. 11. Wymiana elementów służących rekreacji codziennej (ławki itp.) i utrzymania porządku (kosze na śmieci). 12. Usuwanie usterek budowlanych w okresie gwarancji i rękojmii. 13. Usuwanie innych zdarzeń losowych, które zostały w całości lub częściowo zrefundowane przez ubezpieczyciela. 14. Usuwanie wad technologicznych. 15. Inne wg decyzji Zarządu lub Rady Nadzorczej.

§ 7

Balkony wraz z elementami składowymi, w szczególności: balustrady, murki, posadzki, izolacje, obróbki blacharskie, elementy wykończeniowe; przylegające do lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot odrębnej własności i służące do wyłącznego użytku jego właściciela, stanowią część składową tego lokalu, a koszty ich utrzymania w należytym stanie, w tym także ich odtworzenie, obciążają właściciela lokalu mieszkalnego. Właściciel lokalu, do którego przynależy balkon odpowiada za wszystkie szkody powstałe w wyniku złego stanu technicznego balkonu przynależnego do jego lokalu. Tarasy i taraso-balkony wraz z elementami składowymi, takimi jak : konstrukcja, izolacje przeciwwodne i termiczne, obróbki blacharskie, jastrych oraz balustrady, murki oporowe, barierki i przegrody między tarasowe, stanowią część wspólną budynku, a koszty ich naprawy, remontu i odtworzenia obciążają fundusz remontowy budynku. Właściciel lokalu, do którego przynależy taras lub taraso-balkon odpowiada za elementy wykończeniowe tj. płytki z fugami, izolację podpłytkową (hydroizolację) oraz uszczelnienia elastyczne (sylikonowe). Koszty napraw i remontów ww. elementów wykończeniowych obciążają właściciela lokalu, do którego przynależy taras lub taraso-balkon.

§ 8

Roboty wymienione w § 6 punkty 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, których wartość danego rodzaju robót nie przekracza kwoty 1200 zł netto (słownie: tysiąc dwieście złotych) mogą być zaliczone na poczet bieżącej działalności eksploatacyjnej jako naprawy bieżące i konserwacje. O powyższym decyduje dyrektor pionu techniczno-eksploatacyjnego.

§ 9

Wypłaty z funduszu remontowego na pokrycie kosztów usuwania usterek budowlanych w okresie gwarancji i rękojmii mogą być dokonywane: • przez komisyjne stwierdzenie usterek na wniosek poszkodowanego, • przez oszacowanie usterek przez uprawnione osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, • jeżeli jest to konieczne podpisanie ugody pomiędzy Zarządem SBM „Maślice”, a wnioskodawcą. Wypłaty z funduszu remontowego mogą być dokonywane również na podstawie innych uchwał Rady Nadzorczej.

§ 10

Za wydatki na remont budynku mieszkalnego uważa się wydatki ponoszone na: 1. Zakup materiałów i urządzeń. 2. Zakup usług obejmujących: a) wykonanie ekspertyzy, opinii, projektu, b) transport materiałów i urządzeń, c) wykonawstwo robót. 3. Najem sprzętu budowlanego. 4. Opłaty administracyjne i inne opłaty wynikające z odrębnych przepisów, w związku z robotami określonymi w § 6 regulaminu.

§ 11

Bieżącą działalność eksploatacyjną Spółdzielni obciążają naprawy i konserwacje nie wymienione w § 6 niniejszego regulaminu, w tym między innymi: • konserwacje anten, domofonów, zieleni, • koszenie trawy, obcinanie krzewów i drzew, • przeglądy budowlane, kominiarskie, • przeglądy instalacji wod-kan, elektrycznej, gazowej, • czyszczenie przewodów kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji wodnych wody zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania, • czyszczenie przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych i dymowych), • inne o charakterze konserwacyjno-eksploatacyjnym oraz roboty wymienione w § 8.

§ 12

1. Wysokość stawek odpisów na fundusz remontowy, naliczany w ramach opłat za używanie lokali, powinna uwzględniać odrębnie dla lokali mieszkalnych i użytkowych na odrębne nieruchomości: 1) wielkość faktycznych potrzeb w zakresie remontów zasobów, w okresie dla którego ustalone będą stawki odpisów, 2) przewidywane wydatki na wymianę środków trwałych zaliczanych do zasobów mieszkaniowych poprzez ich wymianę, 3) stan funduszu na remonty na początku roku. 2. Roczne stawki odpisów, o których mowa w ust.1, są określone w planie finansowo-ekonomicznym na dany rok. Zmiana stawki odpisu w ciągu roku jest zatwierdzana przez właściwy organ Spółdzielni upoważniony do ustalania opłat eksploatacyjnych. 3. Stawki odpisów od lokali służących działalności społeczno-wychowawczej Spółdzielni, lokali zajmowanych na potrzeby własne Spółdzielni, ustalane są analogicznie jak dla lokali mieszkalnych. 4. Minimalne stawki odpisów, o których mowa w ust. 2, nie uwzględniają potrzeb finansowych, związanych z naprawami wewnątrz lokalu wykraczającymi poza zakres napraw obciążających Spółdzielnię wg regulaminu gospodarki zasobami mieszkaniowymi. 5. Stawki odpisów na fundusz remontowy od lokali mieszkalnych mogą być ustalane przez właściwy organ Spółdzielni: 1) jednolicie dla zasobów objętych wspólnym rozliczeniem kosztów eksploatacji, 2) zróżnicowane w zależności od potrzeb dla poszczególnych budynków, zespołów budynków w ramach odrębnych nieruchomości. Decyzję podejmuje Rada Nadzorcza Spółdzielni. 6. O wysokości odpisów na remont lokali mieszkalnych i z nimi związaną infrastrukturą powiadamiani są użytkownicy lokali mieszkalnych i użytkowych w odrębnych pozycjach obciążeń.

§ 13

Fundusze remontowe, dla obiektów nowo wybudowanych tworzy się od 1-go dnia następnego kwartału po miesiącu, w którym budynek został rozliczony.

§ 14

Z funduszu remontowego wspólnego mogą być remontowane lub modernizowane obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe, wychowawcze oraz kulturalno-oświatowe należące do Spółdzielni, siedziba Spółdzielni oraz obiekty służące wszystkim członkom Spółdzielni.

§ 15

Z funduszy na remonty nie finansuje się napraw i remontów w lokalach mieszkalnych i usługowych oraz środków trwałych nie zaliczanych do zasobów mieszkaniowych za wyjątkiem okoliczności określonych w § 9.

§ 16

Nie podlegają finansowaniu środkami funduszu remontowego wady i usterki ujawnione w protokołach z rocznych komisyjnych przeglądów gwarancyjnych. Komisję w skład, której wchodzą przedstawiciele inwestycji i eksploatacji oraz wykonawców powołuje Zastępca Dyrektora Spółdzielni ds. techniczno-eksploatacyjnych i egzekwuje ich usunięcie od wykonawców i na ich koszt.

§ 17

Tekst jednolity „Regulaminu funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Maślice”” został przygotowany w oparciu o treść Uchwał Rady Nadzorczej SBM „Maślice” nr 5/1/2017 z dnia 24.01.2017 r., oraz nr 1/8/2017 z dnia 11.07.2017 r.

UCHWAŁA NR 2 / 5 /2018 RADY NADZORCZEJ SBM „MAŚLICE”

REGULAMIN funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Maślice”

§ 1

Spółdzielnia tworzy wyodrębniony fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych na podstawie art. 6 ust. 3, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z uwzględnieniem zmian z dnia 20 lipca 2017 roku. Odpisy na te fundusze obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

§ 2

1. Remontem jest wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. Fundusz remontowy służy gromadzeniu w dłuższej perspektywie czasowej środków na pokrycie wydatków związanych wyłącznie z wykonaniem tego rodzaju prac, a w szczególności robót, których niewykonanie w odpowiednim czasie może zagrozić stanowi konstrukcji. Fundusz remontowy służy utrzymaniu nieruchomości wspólnej w stanie nie pogorszonym i nie może służyć do finansowania żadnych przedsięwzięć inwestycyjnych, nie mających na celu odtworzenia stanu pierwotnego nieruchomości wspólnej.

2. Finansowanie remontów określonych w § 2 ust. 1 jest realizowane odrębnie dla każdej nieruchomości na podstawie planu gospodarczo-finansowego uchwalonego przez Radę Nadzorczą :

a) naliczanymi w danej nieruchomości odpisami na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych,

b) częścią pożytków i innych przychodów z własnej działalności gospodarczej spółdzielni,

c) kredytami zaciągniętymi na potrzeby danej nieruchomości.

3. Uchwalone przez Radę Nadzorczą plany gospodarczo-finansowe gospodarki środkami funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych powinny zapewnić dla każdej nieruchomości zrównoważenie wpływów i wydatków tego funduszu w skali od 3 do 5 lat lub w skali realizacji jednorodnego przedsięwzięcia remontowego (docieplenie budynków, wymiana instalacji ).

§ 3

Fundusz na finansowanie remontów dla obiektów wymienionych w § 14 regulaminu tzw. fundusz wspólny tworzony jest z:

1) kwot uzyskanych z tytułu obniżenia wynagrodzenia wykonawców w związku z wadami stwierdzonymi przy odbiorze,

2) kwot kar za zwłokę w usuwaniu wad,

3) oprocentowania rachunku bankowego, na którym gromadzone są środki funduszu,

4) odszkodowania zakładów ubezpieczeń za szkody powstałe w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni, 5) kwot uzyskanych ze zbycia środków trwałych zaliczanych do zasobów mieszkaniowych na podstawie Uchwał Walnego Zgromadzenia,

6) innych tytułów zwiększeń wg decyzji i uchwał organów statutowych Spółdzielni,

7) innych wpływów i nadwyżek nie obciążających kosztów działalności Spółdzielni, dotacji, dobrowolnych wpłat, itp.

§ 4

1. Podstawą do określenia potrzeb remontowcy są okresowe i bieżące kontrole nieruchomości.

2. Właściciele lokali mieszkalnych i właściciele lokali użytkowych o ile reprezentują co najmniej 51 % głosów liczonych według udziałów w nieruchomości wspólnej, mogą zgłosić określone potrzeby remontowe dotyczące budynków w których znajdują się ich lokale.

3. Zgłoszenie potrzeb remontowych dokonywane przez właścicieli lokali o którym mowa w ust. 2, wymaga dla swojej skuteczności uwierzytelnienia podpisów właścicieli. Uwierzytelnienie następuje poprzez złożenie podpisów właścicieli na zgłoszeniu w obecności pracownika SBM „Maślice”.

4. Okresowe kontrole przeprowadzane są przez osobę mającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w art. 2 „Prawa budowlanego”.

5. Bieżące kontrole przeprowadzane będą na wniosek dyrektora pionu techniczno-eksploatacyjnego przez komisję powołaną przez Zarząd, lub przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

6. Dane zawarte w protokołach okresowej kontroli nieruchomości, protokołach bieżącej kontroli i wnioskach właścicieli nieruchomości, stanowić będą podstawę do sporządzenia planu na następny rok robót remontowych nieruchomości z podziałem na budynki i infrastrukturę towarzyszącą. Plany robót remontowych w formie uchwał zatwierdza Rada Nadzorcza SBM „Maślice”. Roboty remontowe, które są niezbędne do natychmiastowego wykonania, np. w związku z decyzją organów nadzoru budowlanego lub stwierdzonym zagrożeniem życia, zdrowia mieszkańców, majątku Spółdzielni lub majątku właścicieli lokali nieruchomości, wykonywane są w pierwszej kolejności. Zakres rzeczowy i finansowy nieplanowanych robót przedstawia się na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej celem zatwierdzenia korekty do planu remontów.

7. Wysokość planowanych wydatków na remonty w danym roku nie może przekroczyć stanu posiadanych środków na funduszu remontowym danej nieruchomości.

8. W przypadku konieczności wykonania remontów, które spowodować mogą przekroczenie stanu posiadania środków na funduszu remontowym danej nieruchomości, decyzję o przystąpieniu do realizacji zakresu robót remontowych podejmuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu, po wyrażeniu zgody przez właścicieli lokali liczone większością udziałów w częściach wspólnych.

9. Jeżeli w danej nieruchomości wydatki przekroczą stan posiadanych środków funduszu remontowego (wystąpi ujemny wynik funduszu remontowego), Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu, podejmuje decyzję o zwiększeniu wysokości odpisu na fundusz remontowy. Decyzja taka nie wymaga zgody właścicieli lokali w danej nieruchomości.

10. Plan remontu, zakres i koszt prac remontowych oraz wysokość stawki odpisów na fundusz remontowy przedstawiane są właścicielom lokali w budynku poprzez włożenie informacji do skrzynki listowej na 3 tygodnie przed przedstawieniem projektu uchwały planu remontowego Radzie Nadzorczej Spółdzielni. Plan remontowy części wspólnych, zakres i koszt tych robót oraz wysokość stawki odpisów na fundusz remontowy uważa się za uzgodnione z właścicielami w przypadku braku odpowiedzi w przeciągu 3 tygodni licząc od daty dostarczenia planu remontowego. Po tym terminie zakres rzeczowy, wartość i stawka odpisu zostanie zatwierdzona przez Radę Nadzorczą jako obowiązująca. W przypadku zgłoszenia w przewidzianym terminie, w formie pisemnej do SBM, popartej przez większość właścicieli ( min 51 % udziałów nieruchomości wspólnej określonej zgodnie z § 4 ust. 1) uwag do planu remontów, Spółdzielnia uwzględni je pod warunkiem, że zmieniony zakres remontów nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa nieruchomości oraz nie wpłynie na pogorszenie stanu technicznego pozostałych lokali i są zgodne z § 2 ust.1.

§ 5

Niewykorzystane lub przekroczone w ciągu roku środki funduszu remontowego przechodzą na rok następny. Niewykorzystane środki funduszu remontowego nie podlegają wypłacie za wyjątkiem:

- przypadków określonych w § 9,

- właścicielom lokali znajdujących się w budynku wyodrębnionej wspólnoty na mocy art. 241 i 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zgodnie z postanowieniem statutu.

Natomiast kwotę wydatków stanowiącą niedobór środków funduszu remontowego tworzonego z odpisów na ten fundusz w wysokości wpływów danej nieruchomości, wyodrębniona ze Spółdzielni wspólnota lub właściciele wyodrębnionej wspólnoty wpłacą na konto funduszu remontowego Spółdzielni.

§ 6

Środki funduszu remontowego przeznaczone są na remonty elementów nieruchomości wspólnej. Do robót finansowanych z funduszu remontowego zalicza się:

1. Remont przyłączy, elementów przyłączy budynku obejmujące:

a) przyłącza wodociągowe,

b) przyłącza kanalizacyjne,

c) przyłącza kotłowni,

d) przyłącza do linii elektrycznej,

e) przyłącza do sieci gazowej.

2. Remonty fundamentów łącznie z izolacjami, obejmujące:

a) wzmocnienie fundamentów lub ich zabezpieczenie,

b) izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne,

c) osuszanie fundamentów.

3. Remonty elementów konstrukcyjnych budynku lub ich części, dotyczących:

a) elementów konstrukcyjnych stropów,

b) elementów konstrukcyjnych ścian nośnych i zewnętrznych,

c) elementów konstrukcyjnych i pokrycia dachu,

d) ocieplenia stropów i stropodachów,

e) kanałów spalinowych i wentylacyjnych,

f) pozostałych elementów konstrukcyjnych budynku, jak np. słupów, podciągów, schodów, zadaszeń, izolacji przeciwwodnych i dźwiękochłonnych części wspólnych budynku, nie przynależnych do lokalu mieszkalnego,

g) elementów konstrukcyjnych tarasów, balkonów i loggii wraz z izolacjami przeciwwodnymi i termicznymi, obróbkami blacharskimi i jastrychem.

4. Remonty elewacji budynku, obejmujące:

a) tynki i okładziny zewnętrzne,

b) malowanie elewacji,

c) ocieplenie ścian budynku,

d) elementy odwodnienia budynku,

e) balustrady, przegrody oraz mury oporowe tarasów, balkonów i loggii.

5. Wymiana lub remont okien oraz drzwi zewnętrznych i do pomieszczeń wspólnego użytku (klatki schodowe, korytarze piwniczne, pralnie, suszarnie, pomieszczenia techniczne, kotłownie itp.)

6. Przebudowa układu funkcjonalnego budynku, obejmująca:

a) sanitariaty,

b) wjazdy, podjazdy, zabezpieczenia i wykonanie innych elementów związanych z udostępnieniem i przystosowaniem obiektu oraz pomieszczeń ogólnodostępnych budynku dla osób niepełnosprawnych.

7. Remont lub wymianę instalacji budynku, oraz naprawa lub wymiana wyposażenia armatury i urządzeń dotyczących:

a) instalacji sanitarnych,

b) instalacji centralnego ogrzewania dla budynków z lokalną kotłownią,

c) instalacji elektrycznych, odgromowych i uziemienia, instalacji klimatyzacyjnych,

d) instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych,

e) przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych,

f) instalacji gazowych,

g) wymianę, naprawę lub legalizację liczników wody i ciepła,

h) wind osobowych i platform dla osób niepełnosprawnych.

8. Remont części wspólnych budynków, w tym malowanie (ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych, piwnic, rowerowni, wózkowni, pomieszczeń gospodarczych, kotłowni, itp.).

9. Remonty ciągów pieszo-jezdnych, jezdni, chodników, parkingów oraz montaż urządzeń poprawiających ich bezpieczeństwo i estetykę.

10. Remont elementów małej architektury i urządzeń placów zabaw oraz elementów służących rekreacji codziennej i utrzymania porządku.

11. Wymiana elementów służących rekreacji codziennej (ławki itp.) i utrzymania porządku (kosze na śmieci). 12. Usuwanie usterek budowlanych w okresie gwarancji i rękojmii.

13. Usuwanie innych zdarzeń losowych, które zostały w całości lub częściowo zrefundowane przez ubezpieczyciela.

14. Usuwanie wad technologicznych.

15. Inne wg decyzji Zarządu lub Rady Nadzorczej.

§ 7

Balkony wraz z elementami składowymi, w szczególności: balustrady, murki, posadzki, izolacje, obróbki blacharskie, elementy wykończeniowe; przylegające do lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot odrębnej własności i służące do wyłącznego użytku jego właściciela, stanowią część składową tego lokalu, a koszty ich utrzymania w należytym stanie, w tym także ich odtworzenie, obciążają właściciela lokalu mieszkalnego. Właściciel lokalu, do którego przynależy balkon odpowiada za wszystkie szkody powstałe w wyniku złego stanu technicznego balkonu przynależnego do jego lokalu. Tarasy i taraso-balkony wraz z elementami składowymi, takimi jak : konstrukcja, izolacje przeciwwodne i termiczne, obróbki blacharskie, jastrych oraz balustrady, murki oporowe, barierki i przegrody między tarasowe, stanowią część wspólną budynku, a koszty ich naprawy, remontu i odtworzenia obciążają fundusz remontowy budynku. Właściciel lokalu, do którego przynależy taras lub taraso-balkon odpowiada za elementy wykończeniowe tj. płytki z fugami, izolację podpłytkową (hydroizolację) oraz uszczelnienia elastyczne (sylikonowe). Koszty napraw i remontów ww. elementów wykończeniowych obciążają właściciela lokalu, do którego przynależy taras lub taraso-balkon.

§ 8

Roboty wymienione w § 6 punkty 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, których wartość danego rodzaju robót nie przekracza kwoty 1200 zł netto (słownie: tysiąc dwieście złotych) mogą być zaliczone na poczet bieżącej działalności eksploatacyjnej jako naprawy bieżące i konserwacje. O powyższym decyduje dyrektor pionu techniczno-eksploatacyjnego.

§ 9

Wypłaty z funduszu remontowego na pokrycie kosztów usuwania usterek budowlanych w okresie gwarancji i rękojmii mogą być dokonywane:

• przez komisyjne stwierdzenie usterek na wniosek poszkodowanego,

• przez oszacowanie usterek przez uprawnione osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

• jeżeli jest to konieczne podpisanie ugody pomiędzy Zarządem SBM „Maślice”, a wnioskodawcą.

Wypłaty z funduszu remontowego mogą być dokonywane również na podstawie innych uchwał Rady Nadzorczej.

§ 10

Za wydatki na remont części wspólnych nieruchomości uważa się wydatki ponoszone na:

1. Zakup materiałów i urządzeń.

2. Zakup usług obejmujących:

a) wykonanie ekspertyzy, opinii, projektu,

b) transport materiałów i urządzeń,

c) wykonawstwo robót.

3. Najem sprzętu budowlanego.

4. Opłaty administracyjne i inne opłaty wynikające z odrębnych przepisów, w związku z robotami określonymi w § 6 regulaminu.

§ 11

Bieżącą działalność eksploatacyjną Spółdzielni obciążają naprawy i konserwacje nie wymienione w § 6 niniejszego regulaminu, w tym między innymi:

• konserwacje anten, domofonów, zieleni,

• koszenie trawy, obcinanie krzewów i drzew,

• przeglądy budowlane, kominiarskie,

• przeglądy instalacji wod-kan, elektrycznej, gazowej,

• czyszczenie przewodów kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji wodnych wody zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania,

• czyszczenie przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych i dymowych),

• inne o charakterze konserwacyjno-eksploatacyjnym oraz roboty wymienione w § 8.

§ 12

1. Wysokość stawek odpisów na fundusz remontowy, powinna uwzględniać odrębnie dla każdej nieruchomości:

1) wielkość faktycznych potrzeb w zakresie remontów zasobów, w okresie dla którego ustalone będą stawki odpisów,

2) przewidywane wydatki na wymianę środków trwałych zaliczanych do zasobów mieszkaniowych poprzez ich wymianę,

3) stan funduszu na remonty na początku roku.

2. Roczne stawki odpisów, o których mowa w ust.1, są określone w planie finansowo-gospodarczym na dany rok, uchwalonym przez Radę Nadzorczą. Zmiana stawki odpisu w ciągu roku jest uchwalana przez Radę Nadzorczą.

3. Stawki odpisów od lokali służących działalności społeczno-wychowawczej Spółdzielni, lokali zajmowanych na potrzeby własne Spółdzielni, ustalane są analogicznie jak dla lokali mieszkalnych.

4. Minimalne stawki odpisów, o których mowa w ust. 2, nie uwzględniają potrzeb finansowych, związanych z naprawami wewnątrz lokalu wykraczającymi poza zakres napraw obciążających Spółdzielnię wg regulaminu gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stawki odpisów na fundusz remontowy Ustalane przez Radę Nadzorczą Spółdzielni są zróżnicowane w zależności od potrzeb.

§ 13

Fundusze remontowe, dla obiektów nowo wybudowanych tworzy się od 1-go dnia następnego kwartału po miesiącu, w którym budynek został rozliczony.

§ 14

Z funduszu remontowego wspólnego mogą być remontowane obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe, wychowawcze oraz kulturalno-oświatowe należące do Spółdzielni, siedziba Spółdzielni, lokale stanowiące działalność gospodarczą Spółdzielni oraz obiekty służące wszystkim członkom Spółdzielni.

§ 15

Nie podlegają finansowaniu środkami funduszu remontowego wady i usterki ujawnione w protokołach z rocznych komisyjnych przeglądów gwarancyjnych. Komisję w skład, której wchodzą przedstawiciele inwestycji i eksploatacji oraz wykonawców powołuje Zastępca Dyrektora Spółdzielni ds. techniczno-eksploatacyjnych i egzekwuje ich usunięcie od wykonawców i na ich koszt.

§ 16

Z chwilą wejścia w życie niniejszego tekstu jednolitego „Regulaminu funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Maślice” ” traci moc Uchwała nr 2/9/2017 RN SBM „Maślice” z dnia 08.08.2017 r.

§ 17

Niniejszy regulamin podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

§ 18

Regulamin wchodzi w życie z dniem 29. 05. 2018 r.