O nas

SBM Maślice – Twój zaufany partner

SBM Maślice to spółdzielnia budowlano-mieszkaniowa z wieloletnią tradycją, jedna z najdłużej działających w Polsce. Od 1981 roku stale pracujemy nad zaufaniem kolejnych pokoleń wrocławian, którzy decydują się zamieszkać na zielonych Maślicach.

Przez ponad 40 lat naszej działalności zbudowaliśmy tutaj już ponad 600 domów jednorodzinnych (szeregowych i bliźniaczych) oraz ponad 740 mieszkań z pełną infrastrukturą techniczną. Mieszkańcom naszych osiedli zapewniamy drogi dojazdowe, chodniki, place zabaw oraz otoczenie zieleni.

Bezpieczeństwo wpisane w cenę

Jesteśmy spółdzielnią, która buduje bez kredytu. Nasze nieruchomości nie są obciążone hipoteką, co znacząco podnosi bezpieczeństwo transakcji. Przenosimy na członków spółdzielni prawo własności do mieszkania oraz działki, a już po 2 miesiącach od wybudowania inwestycji, ustanawiamy na rzecz każdego z członków odrębną własność lokalu, z udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej.

SBM Maślice – budujemy fachowo, terminowo i w wysokim standardzie

Dążymy do tego, aby nasze inwestycje kojarzyły się z bardzo dobrą jakością wykonania, wygodą, rzetelnością oraz fachową i kompetentną obsługą. Jako zarządcy codziennie towarzyszymy mieszkańcom wybudowanych przez nas osiedli, dbając o ich komfort i bezpieczeństwo. Dokładamy wszelkich starań, aby SBM Maślice były synonimem solidności i profesjonalizmu.

Jako sprawdzona spółdzielnia z wieloletnim doświadczeniem zarządzamy zarówno naszymi inwestycjami, jak i nieruchomościami deweloperskimi na Maślicach.

SBM Maślice tworzy zespół ekspertów z bogatym doświadczeniem. Głęboko wierzymy, że nasza praca i starania przynoszą wymierne efekty, czego dowodem są kolejne realizowane przez nas inwestycje oraz powiększające się grono zadowolonych mieszkańców.

Budujemy nowe domy i mieszkania.

Zobacz naszą ofertę


Zapraszamy do kontaktu!

Załącznik do Uchwały Nr 1/8/2023 Rady Nadzorczej SBM „MAŚLICE”

REGULAMIN   PORZĄDKU   DOMOWEGO

§ 1

Przestrzeganie postanowień Regulaminu jest obowiązkiem organów Spółdzielni Budowlano–Mieszkaniowej „Maślice” (nazywanej w dalszej części Regulaminu „Spółdzielnią”) oraz jej członków i mieszkańców.

§ 2

Członek Spółdzielni, właściciel, użytkownik lub najemca, który posiada tytuł prawny   do zajmowanego lokalu mieszkalnego lub użytkowego w Spółdzielni, korzysta z tego lokalu na zasadach określonych przepisami ustawy z 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze, ustawy z 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, postanowieniami Statutu Spółdzielni oraz niniejszego Regulaminu.

§ 3

Każdy lokal powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, określonym w zaświadczeniu o użytkowaniu lokalu. Zgoda Spółdzielni na zmianę sposobu użytkowania lokalu wymaga zgody co najmniej 51 % właścicieli lokali mieszkalnych, liczonych większością głosów według wielkości udziałów w danej nieruchomości wspólnej, potwierdzonych przez upoważnionego do wykonania tej czynności pracownika Spółdzielni.

§ 4

Spółdzielnia zobowiązana jest wobec mieszkańców do:
a)    zapewnienia należytego stanu technicznego budynku i jego wyposażenia,

b)    wyposażenia nieruchomości w miejsca i pojemniki do segregacji odpadów komunalnych i utrzymania czystości wokół pojemników, zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia,

c)    zapewnienia oświetlenia budynku, korytarzy piwnicznych i pomieszczeń ogólnego użytku,

d)    utrzymania czystości wokół budynku.

Spółdzielnia umieszcza w widocznym miejscu na klatce schodowej każdego budynku tablicę z odpowiednimi informacjami, w tym:
a)    adres i numer telefonu Spółdzielni,

b)    godziny pracy Spółdzielni,

c)    informacje o telefonach służb miejskich oraz serwisów technicznych,

d)    bieżące informacje i ogłoszenia,

e)    regulamin porządku domowego.

§ 5

W wypadku działań mieszkańców lub innych osób znajdujących się na terenie Spółdzielni zagrażających bezpieczeństwu życia lub zdrowia ludzi albo mienia na tym terenie, członkowie organów i przedstawiciele Spółdzielni oraz każdy członek Spółdzielni, mieszkaniec i użytkownik lokalu ma prawo i obowiązek zwrócić uwagę na niewłaściwe zachowanie się tych osób i żądać zaprzestania takich działań, a także niezwłocznie zawiadomić Spółdzielnię oraz odpowiednie służby o zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu życia lub zdrowia ludzi albo mieniu znajdującemu się na terenie Spółdzielni.

Przez „teren Spółdzielni” rozumie się wszystkie powierzchnie wewnętrzne stanowiące części wspólne budynków mieszkalnych oraz powierzchnie zewnętrzne stanowiące otoczenie budynków mieszkalnych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury zarządzane przez Spółdzielnię.

§ 6

Obowiązkiem właścicieli lokali i mieszkańców jest:

1)    udzielanie sobie wzajemnej pomocy i niezakłócanie spokoju sąsiadom,

2)    utrzymanie porządku i czystości na klatkach schodowych, w windach, w piwnicach, w wózkowniach i rowerowniach, w garażach wielostanowiskowych, w osłonach śmietnikowych oraz na terenach przyległych do budynku,

3)    utrzymywanie w czystości drzwi wejściowych do lokali od strony klatki schodowej (korytarza) i usuwanie zanieczyszczeń gromadzących się pod wycieraczkami przy drzwiach do lokali,

4)    utrzymywanie zamieszkiwanych przez siebie lokali oraz innych użytkowanych pomieszczeń w należytym stanie technicznym, sanitarnym i przy pełnym przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa użycia gazu palnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przestrzegania zasad przewietrzania lokali poprzez zwiększanie bądź zmniejszanie przepustowości elementów nawiewnych powietrza zewnętrznego w celu uzyskania właściwej  pracy wentylacji grawitacyjnej mieszkań,

5)    dbanie o budynek i jego otoczenie oraz chronienie ich przed zniszczeniem lub dewastacją,

6)    udostępnianie lokali z których korzystają w celu:

- zlokalizowania awarii oraz usunięcia jej w przypadku, kiedy wywołuje szkodę lub stanowi zagrożenie bezpośredniego wywołania szkody,

- dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokali, dla ustalenia potrzeby oraz zakresu wykonania niezbędnych prac np. remontowych, naprawczych, zabezpieczających lub innych.

- wymiany legalizacyjnej urządzeń pomiarowych takich jak ciepłomierze, wodomierze, w terminach wyznaczonych przez Spółdzielnię, przy czym w przypadku nie udostępnienia lokalu w wyznaczonych terminach właściciel lokalu będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów ich wymiany, w szczególności ponownego dojazdu wykonawcy,

7)  przechowywanie rzeczy, w zależności od ich rodzaju i przeznaczenia, w  miejscach

do tego wyznaczonych (wózkownie, rowerownie, itp.).

§ 7

Niedopuszczalne jest wyrzucanie czegokolwiek przez okna i balkony. Właściciele lokali i mieszkańcy zobowiązani są dbać o budynek, jego otoczenie oraz chronić je przed zniszczeniem lub dewastacją.
Śmieci i odpady komunalne należy segregować na odpowiednie frakcje zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia i wynosić je do odpowiednich pojemników do tego przeznaczonych.               W wypadku rozsypania lub rozlania czegokolwiek osoba, która to zrobiła, powinna miejsce zabrudzone niezwłocznie posprzątać.
Zbędne przedmioty o dużych wymiarach oraz elektrośmieci takie, jak np.: stare meble, sprzęt gospodarstwa domowego, urządzenia RTV itp., należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przekazać firmie uprawnionej do ich odbioru lub dostarczyć do odpowiedniego pojemnika zlokalizowanego na stałe lub okresowo na osiedlu. Niedopuszczalne jest pozostawianie powyższych odpadów w osłonie śmietnikowej lub wrzucanie ich do pojemników na  segregowane odpady komunalne.
W garażach wielostanowiskowych, garażach wbudowanych, piwnicach, na balkonach i tarasach niedopuszczalne jest przechowywanie materiałów łatwopalnych. Ponadto niedopuszczalne jest przechowywanie na balkonach i tarasach przedmiotów szpecących wygląd budynku.
Właściciele lokali, ich użytkownicy lub najemcy zobowiązani są do usuwania śmieci, a w zimie śniegu i lodu z balkonów, tarasów i podjazdów do garaży.
Zabronione jest używanie otwartego ognia w windach, wózkowniach i rowerowniach, garażach wielostanowiskowych, garażach wbudowanych, piwnicach i na klatkach schodowych oraz używania grilli gazowych i opalanych paliwem stałym (węgiel, drewno) na balkonach i ogródkach przydomowych zlokalizowanych bezpośrednio przy budynku wielorodzinnym. Dopuszcza się używania grilli elektrycznych na ogródkach przydomowych zlokalizowanych bezpośrednio przy budynkach wielorodzinnych, jednak wyłącznie w taki sposób, aby dym oraz zapach potraw z grilla niedostawały się do innych lokali w budynku.
Zabronione jest palenie papierosów i e-papierosów na balkonie, na klatkach schodowych, w komórkach lokatorskich, w wózkowniach i rowerowniach, w piwnicach oraz garażach.
Podlewanie kwiatów na balkonach, tarasach i parapetach okiennych odbywać się powinno w taki sposób, aby nie ulegały zalaniu elewacje budynku, balkony i tarasy, jak też okna i inne zewnętrzne części budynku wykorzystywane przez mieszkańców niższych kondygnacji.
Niedopuszczalne jest samowolne instalowanie anten radiowych i telewizyjnych na elewacji budynków, częściach wspólnych oraz dachach i kominach, jak również wchodzenie na dachy budynków.
Prowadzenie hodowli zwierząt w lokalach mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeniach gospodarczych oraz ich otoczeniu jest niedozwolone.
Niedozwolone jest również posiadanie zwierząt umieszczonych na liście zwierząt niebezpiecznych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi (m.in. jadowitych pająków, węży, skorpionów, małp). Zakaz ten nie dotyczy posiadania psa, kota lub innego zwierzęcia, chyba że posiadanie takiego zwierzęcia stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa innych mieszkańców – posiadanie psa rasy niebezpiecznej (np. pitbulla, teriera, rottweilera) wymaga uzyskania zgody odpowiedniego organu samorządu (prezydenta miasta).
W przypadku zanieczyszczenia pomieszczeń wspólnego użytku, klatek schodowych, piwnic, otoczenia budynku przez psy, koty lub inne zwierzęta, właściciele tych zwierząt zobowiązani są do niezwłocznego uprzątnięcia nieczystości. Poza teren lokalu psy powinny być wyprowadzane na smyczy, a psy obronne i agresywne w kagańcach.
Osoby, które w lokalu usługowym znajdującym się na parterze budynku prowadzą działalność gospodarczą, mogą umieszczać wymagane prawem oznaczenia tej działalności na zewnętrznych częściach użytkowanego przez siebie lokalu bez zgody Spółdzielni. Ekspozycja na innych częściach zewnętrznych wymaga uzyskania zgody Spółdzielni.
Utrzymanie roślinności na terenie posesji, wymaga szczególnej opieki i ochrony. Niedopuszczalne jest deptanie, jeżdżenie, parkowanie pojazdów i jakiekolwiek niszczenie lub uszkadzanie trawników oraz drzew i krzewów. Do chodzenia przeznaczone są wyłącznie ciągi piesze i pieszo-jezdne. Sadzenie drzew, krzewów i innych roślin na terenach zielonych bez zgody Zarządu Spółdzielni jest niedopuszczalne, w takich przypadkach Spółdzielnia jest uprawniona do niezwłocznego usunięcia roślin posadzonych bez zgody Zarządu Spółdzielni.
Nie zaleca się zabudowywania oraz okładania szachtów instalacyjnych okładzinami ceramicznymi lub innymi. Właściciel lub inna uprawniona do użytkowania lokalu osoba, która zignoruje to zalecenie, dokona takiej zabudowy na własne ryzyko, ponieważ w przypadku awarii instalacji wod.-kan. usytuowanej w szachtach powstanie konieczność jej zdemontowania, a demontaż ten spowoduje jej zniszczenie. Koszty jej odtworzenia ponosić będzie wyłącznie właściciel (użytkownik, najemca) lokalu, bez prawa uzyskania odszkodowania lub jakiejkolwiek rekompensaty z tego tytułu.
Montowanie na elewacji agregatów klimatyzacyjnych, rolet zewnętrznych, markiz oraz wszelkich reklam, w tym także usytuowanych na terenie posesji przyległej do budynku pozostającego w zarządzie SBM „Maślice” wymaga uzyskania zgody jej Zarządu. Niedopuszczalne jest montowanie urządzeń na dachu budynku oraz do jego elementów konstrukcyjnych, a także do kominów wentylacyjnych i spalinowych budynku.
Wywieszanie informacji i reklam na tablicach informacyjnych i wejściach do klatek schodowych wymaga uzyskania zgody Spółdzielni.
Zabrania się kolportowania materiałów reklamowych i innych bez uzgodnienia takiego zamiaru z Zarządem Spółdzielni. Jedynym dopuszczalnym – nie wymagającym uprzedniego uzgodnienia z Zarządem Spółdzielni - sposobem dostarczania tych materiałów jest umieszczanie ich w skrzynkach pocztowych lub innych pojemnikach oznaczonych napisem „Materiały reklamowe”.
Pobieranie energii elektrycznej i wody z instalacji znajdujących się na częściach wspólnych budynków, w tym między innymi na klatkach schodowych, w wózkowniach i rowerowniach, korytarzach piwnicznych, garażach wielostanowiskowych, kotłowniach, hydroforniach oraz pomieszczeniach socjalnych, bez zgody Spółdzielni jest zabronione. W pomieszczeniach komórek i piwnic lokatorskich dozwolone jest pobieranie energii elektrycznej wyłącznie na potrzeby zamontowanego tam oświetlenia.
Zabrania się przechowywania i składowania jakichkolwiek przedmiotów, w tym mebli, kartonów, kwiatów, skrzyń, materiałów budowlanych itp., w obrębie części wspólnych budynków w szczególności, na korytarzach piwnicznych, w wózkowniach i rowerowniach oraz na drogach ewakuacyjnych i przejściach, a także na terenach zewnętrznych i zielonych. W przypadku stwierdzenia przez Spółdzielnię występowania tego typu przedmiotów w miejscach wyszczególnionych w zdaniu poprzednim zostaną one uznane za porzucone i niezwłocznie uprzątnięte, tj. usunięte – wyrzucone, bez konieczności ustalenia i powiadomienia o tym fakcie osób, które te przedmioty pozostawiły.
W przypadku remontów materiały pozostawione na klatce powinny być niezwłocznie usunięte, a właściciele lokalu zobowiązani są uprzątnąć powstałe zabrudzenia z części wspólnych.

§ 8

Naprawa i przeróbka instalacji elektrycznej w jej przebiegu od złącza kablowego do licznika należy do Spółdzielni. Naprawę taką mogą przeprowadzać wyłącznie osoby uprawnione przez Spółdzielnię. Naprawa instalacji od licznika do lokali oraz w lokalach mieszkalnych i usługowych może być wykonywana przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania takich czynności, na zlecenie i koszt właściciela lub użytkownika danych lokali. W przypadku konieczności ingerencji – przy wykonywaniu takich prac - w części wspólne budynku, należy ich zakres i termin ich wykonania uzgodnić uprzednio ze Spółdzielnią.
Naprawa i przeróbki na instalacji wodno-kanalizacyjnej na odcinku od wodomierza głównego do zaworu odcinającego dopływ wody do mieszkania znajdującego się na podejściu wodnym - wraz z zaworem przed licznikiem oraz od przykanalika do podejścia kanalizacyjnego lokali – należy do Spółdzielni, a naprawę taką mogą przeprowadzać wyłącznie osoby uprawnione przez Spółdzielnię, natomiast w lokalach mieszkalnych osoby posiadające stosowne uprawnienia do wykonywania tych czynności, na zlecenie i koszt  właściciela lub użytkownika danego lokalu.
W przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu w obrębie lokali należy natychmiast zamknąć zawór dopływu gazu przy kuchence lub kurki przy gazomierzu, po czym niezwłocznie zawiadomić o nieszczelności instalacji gazowej pogotowie gazowe i Spółdzielnię. Naprawy i przeróbki instalacji gazowej mogą być przeprowadzane tylko przez osoby mające stosowne uprawnienia; na odcinku od głównego zaworu gazu do licznika gazu do mieszkań na koszt Spółdzielni, natomiast instalacja gazowa od licznika gazu do lokali i urządzeń w lokalu, na zlecenie i koszt  właścicieli lub użytkowników tych lokali.
O uszkodzeniach zauważonych na terenie budynku lub o wadliwym funkcjonowaniu jakiejkolwiek instalacji właściciele i użytkownicy lokali winni niezwłocznie poinformować Spółdzielnię.
Naprawy lub przeróbki w lokalach mieszkalnych na instalacji centralnego ogrzewania od zaworu odcinającego przy ciepłomierzu, wiążące się z zamknięciem dopływu wody do grzejników lub też spuszczaniem wody ze zładu, są niedopuszczalne przed powiadomieniem Spółdzielni. Wszystkie takie naprawy i przeróbki muszą być zgłaszane do Spółdzielni. Powyższe prace mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby uprawnione przez Spółdzielnię i na koszt właścicieli lub użytkowników lokali mieszkalnych lub użytkowych.
Uruchomienie centralnego ogrzewania następuje 1 października każdego roku, a wyłączenie 31 maja roku następnego. W przypadku, gdy we wrześniu, zgodnie z komunikatem meteorologicznym ogłoszonym na stronie internetowej: https://www.accuweather.com, temperatura powietrza, przez co najmniej trzy dni z rzędu spada poniżej 10º C, centralne ogrzewanie może zostać uruchomione we wcześniejszym terminie. W przypadku, gdy w maju, zgodnie z komunikatem meteorologicznym ogłoszonym na stronie internetowej: https://www.accuweather.com, temperatura powietrza przez co najmniej trzy dni z rzędu jest wyższa niż 10º C, centralne ogrzewanie może zostać wyłączone we wcześniejszym terminie.
Naprawy i przeróbki na instalacji c.o. na odcinku od kotłowni do zaworów odcinających zamontowanych przed licznikami c.o. do każdego lokalu lub w przypadku zamontowanych logoterm do zaworów odcinających zamontowanych przed logotermami należą do wyłącznej kompetencji Spółdzielni. Natomiast naprawa instalacji c.o. od zaworu odcinającego zamontowanego przed licznikiem c.o. lub logotermą w lokalach mieszkalnych i użytkowych należy do właścicieli lub użytkowników danego lokalu mieszkalnego lub użytkowego.

§ 9

Zmiana wyposażenia klatek schodowych, funkcjonalności urządzeń obsługujących daną klatkę schodową, przeróbka na instalacjach usytuowanych na klatkach, itp., wymaga wyrażenia zgody Zarządu Spółdzielni. Warunkiem koniecznym do wyrażenia zgody przez Zarząd Spółdzielni jest uprzednie uzyskanie zgody wszystkich właścicieli lokali w danej klatce schodowej.
W przypadku gdyby zakres zmian i rodzaj funkcji lokali wpływał na funkcjonalność nieruchomości wspólnych lub powodował zmniejszenie komfortu zamieszkiwania i wykraczał poza obrys jednej klatki schodowej lub dotyczył terenów zewnętrznych, takich jak drogi wewnętrzne, parkingi, place zabaw, zieleń osiedlowa itp., to do uzyskania zgody Zarządu Spółdzielni wymagana jest zgoda co najmniej 51 % właścicieli lokali przedmiotowej nieruchomości lub zgoda 51 % współwłaścicieli terenów zewnętrznych.
Prace polegające na zmianie wyposażenia klatek schodowych, funkcjonalności urządzeń obsługujących daną klatkę schodową, przeróbkach na instalacji itp., może wykonywać jedynie Spółdzielnia lub firmy i osoby upoważnione przez Spółdzielnię.
W przypadku zmiany wyposażenia wjazdów i parkingów przez montaż bram, furtek lub szlabanów do uzyskania zgody Zarządu Spółdzielni na taką zmianę wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli i użytkowników danego terenu.

§ 10

W piwnicach, w garażach wielostanowiskowych, w garażach wbudowanych, na balkonach i tarasach zabrania się:
a) zastawiania korytarzy piwnicznych wszelkimi przedmiotami,

b) przechowywania rzeczy stanowiących pożywkę dla gryzoni bądź stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia mieszkańców,

c) przechowywania przedmiotów gnijących, rozkładających się lub wydających nieprzyjemne zapachy,

d) także materiałów łatwopalnych, kanistrów z benzyną, pełnych butli gazowych, itp.,

e) wjeżdżania i parkowania pojazdów wyposażonych w instalację gazową i zasilanych gazem LPG.

Opuszczający piwnicę lub garaż wielostanowiskowy winien zgasić światło i zamknąć dokładnie drzwi w celu uniemożliwienia dostępu do tych pomieszczeń osobom nieuprawnionym.
Przy korzystaniu z piwnicy i garaży wielostanowiskowych właściciele lub użytkownicy lokali są zobowiązani przestrzegać przepisy obowiązujące w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Właściciele lub użytkownicy lokali obowiązani są nie zanieczyszczać urządzeń technicznych znajdujących się w piwnicach, wózkowniach i rowerowniach oraz garażach wielostanowiskowych (takich jak np. wodomierze, zawory wodociągowe, wyciory kominowe, szafy elektryczne itp.). Dostęp do tych urządzeń powinien być udostępniony przez właścicieli lub użytkowników lokali osobie upoważnionej przez Spółdzielnię lub pracownikom przedsiębiorstw, zakładów wodociągowych, gazowni, elektrycznych, itp.

§ 11

W pomieszczeniach wózkowni i rowerowni zabrania się:
a) przechowywania rzeczy stanowiących pożywkę dla gryzoni bądź stanowiących zagrożenie życia lub zdrowia mieszkańców,

b) przechowywania przedmiotów gnijących, rozkładających się lub wydających nieprzyjemne zapachy,

c) przechowywania przedmiotów gabarytowych i urządzeń elektrycznych,

d) przechowywania przedmiotów łatwopalnych.

Opuszczający wózkownię i rowerownię winni zgasić światło i zamknąć dokładnie drzwi w celu uniemożliwienia dostępu do tych pomieszczeń osobom nieuprawnionym.
Korzystający z wózkowni i rowerowni są zobowiązani przestrzegać przepisów obowiązujących w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
W pomieszczeniach wózkowni i rowerowni można przechowywać wyłącznie wózki dziecięce, rowery, hulajnogi, itp. urządzenia służące rekreacji. W przypadku stwierdzenia przez Spółdzielnię przechowywania w pomieszczeniach wózkowni i rowerowni przedmiotów niedozwolonych mogą zostaną one uznane za porzucone - odpady i niezwłocznie uprzątnięte tj. usunięte – wyrzucone, bez konieczności ustalenia i powiadomienia o tym fakcie osób, które te przedmioty pozostawiły.

§ 12

1.    Parkowanie samochodów na terenach wewnątrzosiedlowych, poza obszarem jezdni, jest dozwolone jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Zabronione jest parkowanie niezgodnie z przepisami, tj. wzdłuż drogi pożarowej, na trawnikach przy posesjach, na ciągach dla pieszych, blokowanie wjazdów na parkingi, wjazdów do garaży lub na miejscach przysługujących innym osobom. W razie złamania tego zakazu, Spółdzielnia sporządzi dowodową dokumentację fotograficzną i po dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu (w formie pisemnej, z podpisem członka Zarządu lub administratora) pozostawionym za wycieraczką pojazdu, nastąpi odholowanie pojazdu, na koszt jego właściciela, na parking strzeżony. Właściciel i/lub użytkownik pojazdu będzie także zobowiązany uiścić zapłatę za cały okres przebywania jego pojazdu na parkingu strzeżonym.

2.    Zabrania się dokonywania napraw samochodów i motocykli, malowania karoserii, a także mycia pojazdów poza miejscami do tego wyznaczonymi, zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

3.    Zarządca nieruchomości lub administrator, po ustaleniu właścicieli pojazdów, których stan wskazuje na to, że nie są one używane (wraki), zarówno z tablicami rejestracyjnymi, jak i bez tablic, podejmie następujące działania:

a)    wezwie właściciela pisemnie do usunięcia pojazdu z terenu stanowiącego wspólną nieruchomość (parkingu, chodnika, trawnika, itp.) zakreślając mu jednocześnie nie dłuższy niż 14 dni termin do wykonania tej czynności;

b)    w wypadku, gdy właściciel pojazdu w wyznaczonym terminie nie usunie pojazdu albo gdy bezskuteczne okaże się wykorzystanie wszystkich możliwości ustalenia właściciela pojazdu, a dalsze przebywanie pojazdu w dotychczasowym miejscu stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia (wycieki płynów, rozbite szkło, wystające poza obrys pojazdu części, itp.) o zaistniałej sytuacji zostanie zawiadomiona straż miejska w celu podjęcia przez nią dalszych czynności formalnych i faktycznych związanych z usunięciem takiego pojazdu.

4.    Na parkingach i miejscach postojowych znajdujących się pod zarządem Spółdzielni dozwolone jest parkowanie pojazdów ciężarowych, kamperów, pojazdów o dużych gabarytach i rozmiarach oraz przyczep transportowych i kampingowych wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i odpowiednio oznaczonych. Parkingi i miejsca postojowe nieposiadające takiego dodatkowego oznaczenia służą wyłącznie do czasowego parkowania pojazdów osobowych lub motocykli.

5.    Właściciele lokali oraz najemcy lokali zobowiązani są do umożliwienia dostępu Spółdzielni lub działającym z jej upoważnienia wykonawcom do części wspólnych budynku (za pośrednictwem lokalu lub przyległej do niego posesji), które ze względu na stan techniczny wymagają przeprowadzenia nagłego i pilnego remontu lub zostały przewidziane do realizacji remontu w uchwalonych planach okresowych.

§ 13

1.    Mieszkańcy i osoby przebywające w ich lokalach obowiązani są do zachowywania się na terenie osiedla, budynków i domów w sposób niezakłócający spokoju innym mieszkańcom. Za zakłócanie spokoju innym mieszkańcom uważa się również palenie tytoniu lub innych substancji w lokalu, na balkonie, tarasie i loggii oraz terenach przy budynku, w taki sposób, że dym dostaje się do innych lokali mieszkalnych stanowiąc niechcianą przez ich właścicieli lub użytkowników dolegliwość.

2.    Rodzice są obowiązani zwracać uwagę na właściwe zachowanie się ich dzieci; za szkody wyrządzone przez dzieci wszelką odpowiedzialność – na zasadzie winy w nadzorze – ponoszą ich rodzice lub prawni opiekunowie.

3.    W godz. 22.00 – 6.00 mieszkańców osiedla obowiązuje zachowanie ciszy nocnej. W czasie ciszy nocnej mieszkańcy mają obowiązek:

a) ściszania odbiorników radiowych i telewizyjnych,

b) zaprzestania emitowania głośnej gry na instrumentach i głośnego śpiewu,

c) zaniechania urządzania głośnych imprez rodzinnych, okolicznościowych, itp.,

d) zaniechania prowadzenia jakichkolwiek prac remontowych,

e) zaniechania odkurzania oraz wykonywania innych hałaśliwych prac domowych, itp.,

f) zaniechania głośnych rozmów na balkonach, tarasach oraz przydomowych ogródkach,

g) nie dopuszczania do hałasowania przez przetrzymywane zwierzęta w lokalach, na balkonach, tarasach oraz przydomowych ogródkach.

4.    W dni świąteczne obowiązuje całkowity zakaz wykonywania głośnych prac przez całą dobę.

5.    W częściach wspólnych budynku, takich jak: klatki schodowe, windy, wózkownie i rowerownie, piwnice, garaże wielostanowiskowe, pomieszczenia techniczne, itp. oraz na placach zabaw, skwerach i ławkach na terenach zielonych obowiązuje całkowity zakaz spożywania wyrobów alkoholowych, palenia tytoniu oraz palenia i zażywania środków ogólnie uznanych za odurzające.

§ 14

Jeżeli właściciel lub użytkownik lokalu (oraz osoby w nim zamieszkałe) wykraczają w sposób rażący lub uporczywy przeciwko zasadom używania lokali i porządku domowego, swoim zachowaniem wywołują uzasadnione zgorszenie u innych mieszkańców lub utrudniają im korzystanie z lokali, a zachowania te noszą jednocześnie znamiona deliktów cywilnych lub wykroczeń, Spółdzielni przysługuje w stosunku do tych osób prawo wykonania czynności przewidzianych prawem cywilnym lub prawem karnym wykroczeniowym, mających na celu ich ukaranie, nie wyłączając prawa do żądania odszkodowania za wyrządzone szkody.

§ 15

Przepisy powyższe dotyczą wszystkich najemców, użytkowników i właścicieli lokali mieszkalnych, garaży i lokali usługowych zarządzanych przez Spółdzielnię oraz osób stale lub czasowo zamieszkujących razem z nimi lub przebywających u nich okazjonalnie.

§ 16

Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą SBM „Maślice” na posiedzeniu w dniu 07.11.2023 Uchwałą Nr 1/8/2023.

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia SBM „ Maślice ”

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano–Mieszkaniowej „Maślice” obraduje na podstawie przepisów art. 36–42 Ustawy Prawo Spółdzielcze, postanowień Statutu SBM „Maślice” oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

I. Przepisy ogólne

§ 1

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia SBM „Maślice” należą sprawy określone w § 66 Statutu Spółdzielni.

§ 2

1.     Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku,  w terminie do końca 30 czerwca, po upływie roku obrachunkowego.

2.     W okolicznościach wyjątkowych i usprawiedliwionych, z przyczyn noszących znamiona siły wyższej lub wskutek sytuacji wynikającej  z ograniczeń w zdolności bezpośredniego komunikowania się ludzi między sobą i unormowanej przepisami prawa skutecznymi wobec wszystkich, Walne Zgromadzenie może zostać zwołane w innym terminie niż wskazany w punkcie 1.

§ 3

1.     O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamiani są na piśmie, co najmniej na 21 dni przed jego terminem:

-         członkowie Spółdzielni;

-         związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona;

-         Krajowa Rada Spółdzielcza.

2.     Zawiadomienie powinno zawierać informację o czasie, miejscu, porządku obrad, a ponadto także informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad  oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.

3.     Zawiadomienie przekazuje się zgodnie z zasadami określonymi w § 68 punkt 3 Statutu Spółdzielni.

4.     W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Spółdzielni tylko osobiście lub przez pełnomocników, a osoby prawne przez ustanowionych  w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka Spółdzielni. Członek Spółdzielni może uczestniczyć osobiście w Walnym Zgromadzeniu i zastępować jednocześnie nie więcej   niż jednego członka. Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik ten nie może być wybierany jako członek Rady Nadzorczej lub Zarządu.

5.     Pełnomocnictwo, o którym mowa w punkcie 4,  powinno być udzielone – pod rygorem nieważności - na piśmie i opatrzone czytelnym podpisem członka, który go udziela, obejmującym jego imię i nazwisko, ze wskazaniem jego adresu oraz cech identyfikacyjnych jego dowodu osobistego, a także wskazywać imię i nazwisko pełnomocnika, jego adres zamieszkania oraz cechy identyfikacyjne dowodu osobistego pełnomocnika. Pełnomocnik osoby prawnej – członka spółdzielni - wraz z pełnomocnictwem, przedkłada aktualny (nie późniejszy niż sprzed 3 miesięcy) wypis z rejestru sądowego obejmującego rubrykę określającą imiennie osoby upoważnione do składania w imieniu tej osoby prawnej oświadczeń woli.

6.     W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz osoby zaproszone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.

7.     Członek ma prawo do korzystania w czasie obrad Walnego Zgromadzenia, na własny koszt, z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.

§ 4

1.     Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady. On też zarządza zgłaszanie kandydatów i wybory do prezydium Walnego Zgromadzenia. Wybór poszczególnych członków prezydium odbywa się oddzielnie.

2.     Głosy oddane na zgłoszone kandydatury do prezydium Walnego Zgromadzenia oblicza jeden z członów Rady Nadzorczej. Wyniki głosowania oznajmia zebranym przewodniczący Rady Nadzorczej.

3.     Walne Zgromadzenie wybiera prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz. Wybór prezydium przeprowadza się w głosowaniu jawnym.

4.     Przewodnictwo dalszych obrad Walnego Zgromadzenia przejmuje przewodniczący prezydium.

§ 5

1.     Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym wybiera zwykłą większością głosów, spośród obecnych członków Spółdzielni, następujące komisje:

1/ mandatowo – skrutacyjną, w składzie 2 osób.

Do zadań tej komisji należy:

-         sprawdzenie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników osób prawnych – członków Spółdzielni   oraz przedstawicieli osób z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych lub zdolności tej pozbawionych;

-         sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał;

-         dokonywanie na zarządzenie przewodniczącego Zgromadzenia, obliczeń wyników głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu, wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania tajnego lub jawnego.

2/ wyborczą, w składzie 2 osób.

Do zadań tej komisji należy sporządzenie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej, kandydatów na delegatów na Zjazd Związku    Rewizyjnego i delegatów na Kongres Spółdzielczości.

3/ wnioskową, w składzie 2 osób.

Do zadań tej komisji należy uporządkowanie wniosków zgłoszonych      w trakcie obrad z podziałem na:

-         wnioski kwalifikujące się do przyjęcia – wyłącznym kryterium kwalifikującym konkretny wniosek do przyjęcia, jest jego zgodność merytoryczna z zakresem właściwości rzeczowej Walnego Zgromadzenia, a ich realizacja jest zgodna z obowiązującym prawem. W razie wątpliwości co do charakteru danego wniosku komisja wnioskowa przedstawia go pod rozwagę prezydium Walnego Zgromadzenia, które ostatecznie decyduje o tym czy wniosek ten kwalifikuje się  do przyjęcia, czy do odrzucenia. O ile wniosek zostanie zakwalifikowany przez prezydium Walnego Zgromadzenia do przyjęcia, komisja przygotowuje projekt uchwały w tym zakresie, zgodnie z § 70 Statutu Spółdzielni, wskazując w niej organ Spółdzielni odpowiedzialny  za realizację wniosku,

-         wnioski kwalifikujące się do odrzucenia i przygotowanie projektu uchwały w tym zakresie, zgodnie z § 70 Statutu Spółdzielni.

4/ inne komisje Walne Zgromadzenie wybiera w miarę potrzeby.

2.     Po wyborze komisje ukonstytuowują się, wybierając ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

3.     Komisje sporządzają protokół ze swej działalności, który podpisują przewodniczący i sekretarz.

4.     Przewodniczący komisji składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności komisji.

5.     Protokoły komisji przekazywane są sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.

§ 6

1.      Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w § 3 niniejszego Regulaminu.

2.      Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni, a jego uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem wynikającym z treści § 70  ust. 5 Statutu Spółdzielni.

3.      Po przedstawieniu każdej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłoszeń. Osoby zamierzające zabrać głos w dyskusji wyrażają swój akces do zabrania głosu, poprzez przekazanie sekretarzowi prezydium Zgromadzenia kartki ze swoim imieniem i nazwiskiem. Zgłoszenia te stanowią podstawę do sporządzenia listy mówców.

4.      Głosowanie dotyczące wniosków o charakterze formalnym odbywa się jawnie, a decyzje Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku zgłoszenia wniosku formalnego przewodniczący prezydium udziela jednego głosu przemawiającego za wnioskiem oraz jednego przeciw, po czym zarządza głosowanie.

5.      W sprawach formalnych przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością, o ile zakwalifikuje zgłoszoną kwestię, jako mającą charakter zagadnienia formalnego. Za wnioski w sprawach formalnych, uważa się wnioski dotyczące, w szczególności:

a/ sposobu głosowania;

b/ głosowania bez dyskusji;

c/ zakończenia dyskusji;

d/ zamknięcia listy mówców;

e/ podjęcia decyzji o przeprowadzeniu dyskusji nad kilkoma punktami     porządku obrad łącznie;

f/ zamknięcia listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej;

g/ zarządzenia przerwy na czas nie dłuższy niż 15 minut.

6.      Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut.

7.      Członkom Rady Nadzorczej, Zarządu oraz przedstawicielom Związku Rewizyjnego lub Krajowej Rady Spółdzielczej głos może być udzielony poza kolejnością, przy czym do ich wystąpień nie stosuje się ograniczenia czasowego.

8.      Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę osobie zabierającej głos, jeżeli odbiega od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony na wypowiedź. W przypadku nie zastosowania się mówcy do uwag, przewodniczący Zgromadzenia odbiera mu głos.

9.      Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.

§ 7

1.      Po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, jeśli określona sprawa wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

2.      Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący informuje zebranych  o wnioskach, które zostały zgłoszone do danego punktu porządku obrad  i o kolejności głosowania nad poszczególnymi wnioskami. Wnioski dalej idące są głosowane w pierwszej kolejności. Wnioskiem „dalej idącym” jest taki wniosek, którego przegłosowanie przesądza celowość głosowania wniosków pozostałych. Kwalifikacji wniosków dokonuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

3.      Każda uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenie powinna mieć nadany numer kolejny, datę podjęcia i tytuł określający sprawę, w której uchwała została podjęta.

4.      Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

II. Wybór Rady Nadzorczej

§ 8

1.     Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w liczbie 3-5, spośród członków Spółdzielni.

2.     Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

3.     Do Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała  w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania ze Spółdzielnią stosunku pracy  przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie.

4.     Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie, kolejno po sobie następujące, kadencje. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować do Rady Nadzorczej, jeżeli nie pełnili funkcji członka Rady przez jedną kadencję.

5.     Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają na piśmie do komisji wyborczej, członkowie Spółdzielni lub pełnomocnicy członków Spółdzielni, w terminie ustalonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia. W zgłoszeniu członek podaje imię i nazwisko kandydata oraz swoje imię i nazwisko.

6.     Kandydatami do Rady Nadzorczej nie mogą być osoby, które nie spełniają kryteriów przewidzianych w treści § 62 ust. 6, 7, 8 i 9 Statutu Spółdzielni.

7.     Kandydaci na członków Rady Nadzorczej, po ogłoszeniu kandydatur składają ustnie, na pytanie przewodniczącego Zgromadzenia,  oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na kandydowanie. Kandydaci, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji,     ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących:

-         zatrudnienia w Spółdzielni,

-         prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,

-         pozostawania w sporze ze Spółdzielnią rozstrzyganym w drodze postępowania wewnątrzspółdzielczego lub postępowania sądowego,

-         zalegania z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych,

-         działania na szkodę Spółdzielni lub przeciwko jej interesom,

-         liczby kadencji pełnionych w Radzie,

Członkowie Spółdzielni mogą zadawać kandydatom pytania.

8.     Do zgłoszenia kandydatury członka nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu, który w dostateczny sposób usprawiedliwił swoją nieobecność, należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie z urzędową adnotacją potwierdzającą własnoręczność jego podpisu oraz informacje, o których mowa w ust. 6 i 7.

9.     Komisja wyborcza sporządza listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Członkowie komisji wyborczej i mandatowo-skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej.

10.Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności komisji mandatowo-skrutacyjnej.

11. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.

12. Głos jest nieważny, jeżeli:

a/ zawiera większą liczbę nazwisk, niż ustalona przez komisję wyborczą,

b/ karta wyborcza jest przekreślona,

c/ zawiera więcej nazwisk nieskreślonych, niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej.

13. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja mandatowo-skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący komisji ogłasza wyniki głosowania.

14. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów przeprowadza się ponowne wybory spośród tych kandydatów.

Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów.

15. Liczba osób wybranych do Rady Nadzorczej nie może przekraczać liczby członków Rady określonej w statucie Spółdzielni.

16. Zasady przewidziane powyższymi postanowieniami mają także zastosowanie przy wyborach delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz delegatów na Kongres Spółdzielczości. Zakaz przewidziany w ust. 3 nie obowiązuje. Delegatami mogą być członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.

§ 9

Odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji może nastąpić w głosowaniu tajnym, większością 3/4 głosów członków biorących udział   w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli stanowią oni 2/3 ogólnej ilości członków Spółdzielni uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu, o ile   w porządku obrad podanym członkom do wiadomości według zasad ustalonych w Statucie, był punkt dotyczący odwołania członków Rady Nadzorczej.

III. Absolutorium dla członków Zarządu

§ 10

1.     Głosowanie w sprawie absolutorium odbywa się dla każdego członka Zarządu oddzielnie w sposób jawny.

2.     Członek Zarządu, któremu Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium może być odwołany w głosowaniu tajnym; w tym wypadku nie stosuje się przepisu § 70 ust. 1 Statutu, a przepis § 76 Statutu stosuje się odpowiednio,  z wyłączeniem umieszczonej na jego końcu treści, która brzmi: „ o ile w porządku obrad podanym członkom do wiadomości według zasad ustalonych w statucie, był punkt dotyczący odwołania członków Rady Nadzorczej”.

IV. Przepisy końcowe

§ 11

1.  Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.

2.  Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się, w terminie 14 dni   od dnia jego odbycia,  protokół  który podpisują przewodniczący i sekretarz.

3.  Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat.

§ 12

Przerwanie obrad Walnego Zgromadzenia może nastąpić, jeżeli za przerwą zagłosuje 3/4 członków biorących w nim udział, przy czym dokończenie obrad przerwanego Walnego Zgromadzenia nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego przerwania. Nowy termin i miejsce obrad przerwanego Walnego Zgromadzenia jego Przewodniczący podaje do wiadomości uczestniczącym  w nim członkom.

§ 13

1.     Sprawy związane z obradowaniem Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które nie zostały uregulowane w statucie lub regulaminie, rozstrzyga Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym. O ile charakter regulacji będącej przedmiotem głosowania wymaga podjęcia uchwały, przewodniczący zarządza głosowanie bezpośrednio nad treścią odpowiednio sformułowanej uchwały.

2.     W kwestiach porządkowych decyzję podejmuje prezydium Walnego Zgromadzenia.

§ 14

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Członków SBM „Maślice”, jednocześnie traci moc uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni nr 1/2008 z dnia 27.06.2008 r.

Regulamin przyjmowania członków, ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Maślice” we Wrocławiu

Regulamin sporządzony został w oparciu o:
1. ustawę z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (z późn. zmianami),
2. ustawę z 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (z późn. zmianami),
3. statut Spółdzielni.

I. PRZYJMOWANIE CZŁONKÓW

§ 1

1. Członkiem Spółdzielni może być każda osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
2. Członkiem Spółdzielni może być osoba prawna.

§ 2

1. Członkostwo Spółdzielni jest dobrowolne i realizuje się poprzez złożenie deklaracji przez przystępującego. Deklaracja powinna być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, opatrzona własnoręcznym podpisem przystępującego, zawierać jego imię i nazwisko oraz dokładny adres dla doręczeń, podpis lub podpisy osób upoważnionych do jej reprezentowania – oraz ilość zadeklarowanych udziałów i stwierdzenie o jaki lokal ubiega się przystępujący. O ile, w czasie obowiązywania członkostwa dane zawarte w deklaracji ulegną zmianie, członek zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić o tym fakcie Spółdzielnię na piśmie. Formalnoprawne skutki zaniedbania tego obowiązku zwłaszcza co do skuteczności doręczeń, obciążają członka Spółdzielni.

2. Organem właściwym do przyjmowania członków jest Zarząd. Przyjęcie członka do Spółdzielni powinno być stwierdzone na jego deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub osób przez Zarząd upoważnionych, z podaniem daty uchwały o przyjęciu.

3. Uchwała o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni powinna być podjęta w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia deklaracji członkowskiej. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia Zarząd zawiadamia zainteresowaną osobę na piśmie, w ciągu dwóch tygodni od dnia jej powzięcia.

4. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków Spółdzielni, zawiadomienie powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie odwołania się do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą w ciągu trzech miesięcy od daty jego wniesienia.

5. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków osób, którym przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przyznają roszczenie przyjęcia do Spółdzielni.

§ 3

1. Członek Spółdzielni obowiązany jest do wniesienia wpisowego oraz zadeklarowanych udziałów

2. Wpisowe wynosi 760,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych). Członek obowiązany jest wpłacić wpisowe w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni. Wpisowe nie podlega zwrotowi Zasadą jest, iż wysokość wpisowego nie może przekraczać wysokości najniższego wynagrodzenia ogłaszanego przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie przepisów kodeksu pracy.

3. Udział wynosi 800,00 zł (słownie: osiemset złotych). Członek jest zobowiązany zadeklarować co najmniej jeden udział i wpłacić go w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni. W przypadku opóźnienia wpłaty udziału, członek obowiązany jest zapłacić Spółdzielni za czas zwłoki odsetki ustawowe.

§ 4

1. Zarząd Spółdzielni prowadzi rejestr członków zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania (w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi – ich nazwę i siedzibę), wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, wysokość wniesionych udziałów, datę przyjęcia w poczet członków, datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania, zmiany tych danych.

2. Członek Spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub Spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr.

II. USTANAWIANIE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

§ 5

1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a Spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej i powinna określać numer lokalu, jego położenie i powierzchnię oraz może określać udział w częściach wspólnych budynku.

2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni.

3. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal do używania, a członek zobowiązuje się do:
- wniesienia wkładu budowlanego,
- terminowego uiszczania Spółdzielni opłat na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię oraz na pokrycie zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów, zgodnie z postanowieniami statutu Spółdzielni,
- używania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem, co nie narusza innych przepisów prawa nadających członkom uprawnienia do używania lokalu dla celów własnej działalności gospodarczej, oraz stosowania się do regulaminu porządku domowego,
- udostępnienia swojego lokalu dla wykonania odpowiednich prac osobom upoważnionym do tego przez Spółdzielnię w razie awarii oraz w celu dokonania przeglądu stanu technicznego instalacji wod.-kan. i gaz. lokalu, przeprowadzenia remontu lub modernizacji budynku,
- utrzymywania lokalu w należytym stanie technicznym i sanitarnym oraz dokonywania w tym lokalu napraw i zabiegów konserwacyjnych.

4. Umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, domu, garażu sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w terminie do dwóch miesięcy od daty jednoczesnego spełnienia następujących warunków:
- uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku, w którym znajduje się lokal, garaż,
- protokolarnego przekazania lokalu,
- wykonania umownego zakresu rzeczowego domu.

5. Umowa o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zawarta z innym członkiem przed wygaśnięciem prawa do tego lokalu, jest nieważna.

6. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może należeć do kilku osób z tym, że członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba, że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, stosuje się odpowiednio postanowienia § 46 statutu Spółdzielni.

§ 6

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.

§ 7

Członek Spółdzielni zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie, wnosi wkład budowlany w wysokości wkładu wypłaconego osobie uprawnionej oraz zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego tę osobę z tytułu przypadającej na nią części zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.

§ 8

Członek Spółdzielni może lokal lub jego część wynająć lub oddać w bezpłatne używanie. Nie wymaga to zgody Spółdzielni, z wyjątkiem wypadku, gdy jest to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu albo zmianą przeznaczenia lokalu lub jego części. Członek Spółdzielni jest obowiązany do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o wynajęciu lub oddaniu w bezpłatne używanie lokalu lub jego części jeżeli miałoby to wpływ na wysokość opłat, o których mowa w § 5 ust. 3.

§ 9

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu wygasa wskutek ustania członkostwa i innych zdarzeń w wypadkach, terminach i na zasadach określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i statucie Spółdzielni.

§ 10

Postanowienia niniejszego rozdziału stosują się do spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu, w tym do garaży oraz do prawa do miejsc w garażach wielostanowiskowych i domów.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują zapisy statutu Spółdzielni.
UCHWAŁA NR 2/12/2008 RADY NADZORCZEJ SBM „MAŚLICE” w sprawie: aneksu do „Regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w SBM „Maślice” we Wrocławiu” – zmiana uchwały RN nr 1/5/2007 z dnia 24.04.2007r.

Regulamin określający tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w SBM "Maślice" z siedzibą we Wrocławiu.

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony i wprowadzony w życie Uchwałą Rady Nadzorczej SBM Maślice nr 5/2007, z dnia 13 lutego 2007 r.

§ 1

Niniejszy Regulamin określa tryb i zasady przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków członków Spółdzielni kierowanych do jej organów.

§ 2

Skargi i wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub ustnej, jeżeli są zgłaszane przez zainteresowanych osobiście członkom Zarządu. Skarga lub wniosek, bez względu na formę jego zgłoszenia, powinny zawierać krótkie uzasadnienie faktyczne pozwalające na zorientowanie się w problematyce przedstawionej przez zainteresowanego oraz wskazywać czego, składający wniosek lub skargę, się domaga lub o co wnosi. O ile wniosek lub skarga nie spełni warunku formalnego przedstawionego w zdaniu poprzednim, Zarząd wezwie zainteresowanego do uzupełnienia pisma. Określenie "forma pisemna" nie obejmuje zgłoszenia skargi lub wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej lub transmisji faksowej.

§ 3

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie podlegają rejestracji w dzienniku korespondencji i kierowane są przez członka Zarządu, za pośrednictwem pisemnej dekretacji do rozpatrzenia i załatwienia przez pracownika zajmującego się merytorycznie zagadnieniami, których dotyczy skarga lub wniosek.

§ 4

1. Skargi i wnioski zgłaszane ustnie, o ile dotyczą bieżącej działalności Spółdzielni, a ich załatwienie nie wymaga podejmowania czynności sprawdzających lub badania dokumentów, załatwiane są niezwłocznie, poprzez udzielenie zainteresowanemu odpowiedzi przez pracownika odpowiedzialnego merytorycznie za zagadnienia przedstawione przez zainteresowanego.

2. O ile, w związku ze złożoną w formie ustnej, skargą lub wnioskiem, niezbędne będzie wykonanie przez Spółdzielnię czynności sprawdzających lub badanie dokumentów, zainteresowany ma obowiązek potwierdzić wniesienie skargi ustnej na piśmie, przedstawiając syntetycznie jej osnowę faktyczną oraz wskazać o co wnosi lub czego się domaga. Rejestracja takiej skargi oraz wyznaczenie pracownika do jej załatwienia następuje wg. zasad określonych w §3 Regulaminu.

§ 5

1. Skargi i wnioski skierowane do Zarządu Spółdzielni powinny być rozpatrzone w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach zawiłych, w ciągu 2 miesięcy od dnia ich wniesienia.

2. Jeżeli skarga zostanie przez Zarząd załatwiona odmownie, a wynika ze stosunku członkostwa, wymaga ona pisemnego uzasadnienia i pouczenia zainteresowanego o trybie i terminie do jej zaskarżenia, zgodnie z zasadami określonymi przez Statut SBM MAŚLICE.

3. Pouczenia powinno także wskazywać, o ile Statut ją przewiduje, możliwość skorzystania przez zainteresowanego z postępowania odwoławczego wewnątrzspóldzielczego.

§ 6

1. Skargi i wnioski skierowane bezpośrednio do Rady Nadzorczej Spółdzielni, a dotyczące spraw należących do kompetencji Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej przekazuje - wg. właściwości rzeczowej - do załatwienia przez Zarząd.

2. Skargi na działalność Zarządu Rada Nadzorcza rozpatruje na najbliższym posiedzeniu, po uprzednim wezwaniu Zarządu do przedstawienia pełnej dokumentacji dotyczącej meritum skargi oraz do złożenia niezbędnych wyjaśnień.

3. Do wymogów formalnych skargi lub wniosku skierowanego do Rady Nadzorczej oraz co do terminów ich rozpatrzenia, stosuje się odpowiednio przepisy § 2 i 5 ust. 1.

§ 7

Nadzór i kontrolę nad sposobem przyjmowania i załatwiania przez Zarząd skarg i wniosków wnoszonych przez członków Spółdzielni, sprawuje Rada Nadzorcza.

REGULAMIN OBRAD RADY NADZORCZEJ SBM „MAŚLICE”.

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni, zwana dalej „Radą” jest organem statutowym Spółdzielni sprawującym kontrolę i nadzór nad jej działalnością i działa na podstawie przepisów „Prawo Spółdzielcze” z dnia 16.09.1982 r. (Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 z późniejszymi zmianami) zwanych dalej ustawą, statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.
Liczbę członków Rady, skład Rady, tryb przeprowadzania wyborów członków Rady, jej kadencję oraz zakres działania określa statut Spółdzielni.
Rada realizuje swoje funkcje statutowe na posiedzeniach, w pracach prezydium Rady  i przez wykonywanie czynności kontrolno-nadzorczych.
Rada na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje i któremu przewodniczy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, winna ukonstytuować się i dokonać wyboru swojego Prezydium, w skład którego wchodzą: Przewodniczący, jego Zastępca i Sekretarz, a ponadto powołuje ze swojego grona dwuosobową Komisję Rewizyjną.

§ 2

W toku kadencji posiedzenia Rady,  co najmniej raz na kwartał,  zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności czynność tę wykonuje Zastępca Przewodniczącego.
Posiedzenie Rady powinno być także zwołane na pisemny wniosek 2/3 członków Rady  lub na pisemny wniosek Zarządu w terminie nie późniejszym niż 2 tygodnie  od dnia zgłoszenia wniosku.
Pisemne zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia wraz z porządkiem obrad powinno być przesłane członkom Rady nie później niż na 7 dni przed jego terminem. Dopuszcza się także możliwość przesłania członkom Rady zawiadomienia i porządku obrad za pośrednictwem poczty mailowej przy zachowaniu takiego samego terminu jak w przypadku doręczenia tradycyjnego.
Posiedzeniem Rady kieruje Przewodniczący lub jego Zastępca, który otwiera posiedzenie, stwierdza wymagalną obecność członków Rady (quorum), po czym poddaje pod głosowanie przyjęcie porządku obrad oraz zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
Członkowie Rady mogą zgłaszać dodatkowe sprawy do porządku obrad. Zgłoszenie powinno być dokonane na piśmie nie później niż jeden dzień przed terminem posiedzenia.
O włączeniu sprawy do porządku obrad lub skreśleniu sprawy z porządku obrad decyduje Rada zwykłą większością głosów przy czynności głosowania w sprawie  przyjęcia porządku obrad. Uchwały Rady mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 3

Uchwały Rady są ważne, jeżeli zostały podjęte  w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W protokole z posiedzenia Rady winno być odnotowane, że Rada jest zdolna do podejmowania uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Odwołanie członków Zarządu może być dokonane większością 2/3 głosów członków Rady przy 100% obecności. Głosowania są jawne  z wyłączeniem spraw, w których statut Spółdzielni przewiduje głosowanie tajne. Rada może ponadto uchwalić tryb głosowań tajnych na żądanie co najmniej 2/3 członków Rady obecnych na posiedzeniu, w odniesieniu do uchwał podejmowanych na tym posiedzeniu.
W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym:
– członkowie Zarządu,

– pełnomocnicy Zarządu,

– radca prawny,

– inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.

Członkowie Rady obowiązani są brać udział osobiście w posiedzeniach i pracach Rady. Członek Rady obowiązany jest swoją nieobecność na posiedzeniu usprawiedliwić, co zostaje odnotowane w protokole z obrad Rady. Rada może wystąpić do Walnego Zgromadzenia o odwołanie ze swego grona członka, który nie wywiązuje się ze swoich statutowych obowiązków lub bez usprawiedliwienia opuścił trzy kolejne posiedzenia.
W okolicznościach wyjątkowych i usprawiedliwionych, z przyczyn noszących znamiona siły wyższej lub wskutek sytuacji wynikającej z ograniczeń w zdolności bezpośredniego komunikowania się ludzi między sobą i unormowanej przepisami prawa skutecznymi wobec wszystkich, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane i przeprowadzane  za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (posiedzenie zdalne), w sposób umożliwiający pewną identyfikację członków Rady uczestniczących w takim posiedzeniu. Wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 4

Posiedzenia Rady są protokołowane. Członkowie Rady podpisują się na liście obecności, która stanowi załącznik do protokołu.
Protokół powinien zawierać:

– kolejny numer (licząc od początku roku kalendarzowego) oraz miejsce i datę posiedzenia,

– imiona i nazwiska członków Rady i innych osób, które brały udział w posiedzeniu,

– porządek obrad,

– zwięzłe streszczenie kolejnych spraw objętych porządkiem obrad, przebieg i wypowiedzi

w  dyskusji, treść podjętych uchwał oraz sposób i wyniki głosowania,

– wnioski członków, które po zgłoszeniu nie zostały uwzględnione, o ile wnioskodawca tego zażąda, oraz ewentualne sprzeciwy członków do protokołu przeciw podjętym uchwałom.

Wynikające z podjętych uchwał zalecenia i wnioski skierowane do Zarządu i innych organów Spółdzielni Rada przekazuje na piśmie w terminie 14 dni.
Rada rozpatruje poprawki do protokołu na następnym posiedzeniu przed zatwierdzeniem protokołu. Zatwierdzony protokół podpisuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca  i Sekretarz Rady, a parafuje protokolant powołany przez Radę.

§ 5

1.      Prezydium organizuje działalność Rady.

2.      Do zakresu działania Prezydium należy:

- projektowanie porządku obrad posiedzeń Rady oraz ich miejsca i terminów,

- koordynowanie działalności Rady z działalnością komisji.

§ 6

Rada powołuje w zależności od potrzeb stałe komisje tematyczne i wybiera ich przewodniczącego i zastępcę, którymi mogą być tylko członkowie Rady.

§ 7

1.      Komisje działają na zlecenie Rady i składają Radzie sprawozdania wraz z wnioskami. W sprawach pilnych komisje mogą składać wnioski bezpośrednio Zarządowi Spółdzielni, informując o nich Prezydium Rady.

2.      Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany do terminowego rozpatrywania wniosków komisji oraz do informowania wnioskodawców i Rady o sposobie ich załatwienia.

§ 8

W celu wykonywania swoich zadań Rada może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty, sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni oraz korzystać z usług lustratorów i biegłych rzeczoznawców.

§ 9

Wysokość świadczeń związanych z udziałem w pracach statutowych i regulaminowych Rady wypłacanych w formie ryczałtowego wynagrodzenia określają stosowne przepisy statutu Spółdzielni   - § 63.

§ 10

Zgodnie z art. 58 „Prawa Spółdzielczego” członek Rady odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem, lub postanowieniami statutu Spółdzielni, chyba, że nie ponosi winy.

§ 11

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.

Jednocześnie traci moc prawną uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni nr 6/2008         z dnia 27.06.2008 r.

UCHWAŁA NR 2 / 5 /2018
RADY NADZORCZEJ SBM „MAŚLICE”

REGULAMIN
funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Maślice”

§ 1

Spółdzielnia tworzy wyodrębniony fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych na podstawie art. 6 ust. 3, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z uwzględnieniem zmian z dnia 20 lipca 2017 roku. Odpisy na te fundusze obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

§ 2

1. Remontem jest wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. Fundusz remontowy służy gromadzeniu w dłuższej perspektywie czasowej środków na pokrycie wydatków związanych wyłącznie z wykonaniem tego rodzaju prac, a w szczególności robót, których niewykonanie w odpowiednim czasie może zagrozić stanowi konstrukcji. Fundusz remontowy służy utrzymaniu nieruchomości wspólnej w stanie nie pogorszonym i nie może służyć do finansowania żadnych przedsięwzięć inwestycyjnych, nie mających na celu odtworzenia stanu pierwotnego nieruchomości wspólnej.

2. Finansowanie remontów określonych w § 2 ust. 1 jest realizowane odrębnie dla każdej nieruchomości na podstawie planu gospodarczo-finansowego uchwalonego przez Radę Nadzorczą :

a) naliczanymi w danej nieruchomości odpisami na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych,

b) częścią pożytków i innych przychodów z własnej działalności gospodarczej spółdzielni,

c) kredytami zaciągniętymi na potrzeby danej nieruchomości.

3. Uchwalone przez Radę Nadzorczą plany gospodarczo-finansowe gospodarki środkami funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych powinny zapewnić dla każdej nieruchomości zrównoważenie wpływów i wydatków tego funduszu w skali od 3 do 5 lat lub w skali realizacji jednorodnego przedsięwzięcia remontowego (docieplenie budynków, wymiana instalacji ).

§ 3

Fundusz na finansowanie remontów dla obiektów wymienionych w § 14 regulaminu tzw. fundusz wspólny tworzony jest z:

1) kwot uzyskanych z tytułu obniżenia wynagrodzenia wykonawców w związku z wadami stwierdzonymi przy odbiorze,

2) kwot kar za zwłokę w usuwaniu wad,

3) oprocentowania rachunku bankowego, na którym gromadzone są środki funduszu,

4) odszkodowania zakładów ubezpieczeń za szkody powstałe w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni,
5) kwot uzyskanych ze zbycia środków trwałych zaliczanych do zasobów mieszkaniowych na podstawie Uchwał Walnego Zgromadzenia,

6) innych tytułów zwiększeń wg decyzji i uchwał organów statutowych Spółdzielni,

7) innych wpływów i nadwyżek nie obciążających kosztów działalności Spółdzielni, dotacji, dobrowolnych wpłat, itp.

§ 4

1. Podstawą do określenia potrzeb remontowcy są okresowe i bieżące kontrole nieruchomości.

2. Właściciele lokali mieszkalnych i właściciele lokali użytkowych o ile reprezentują co najmniej 51 % głosów liczonych według udziałów w nieruchomości wspólnej, mogą zgłosić określone potrzeby remontowe dotyczące budynków w których znajdują się ich lokale.

3. Zgłoszenie potrzeb remontowych dokonywane przez właścicieli lokali o którym mowa w ust. 2, wymaga dla swojej skuteczności uwierzytelnienia podpisów właścicieli. Uwierzytelnienie następuje poprzez złożenie podpisów właścicieli na zgłoszeniu w obecności pracownika SBM „Maślice”.

4. Okresowe kontrole przeprowadzane są przez osobę mającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w art. 2 „Prawa budowlanego”.

5. Bieżące kontrole przeprowadzane będą na wniosek dyrektora pionu techniczno-eksploatacyjnego przez komisję powołaną przez Zarząd, lub przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

6. Dane zawarte w protokołach okresowej kontroli nieruchomości, protokołach bieżącej kontroli i wnioskach właścicieli nieruchomości, stanowić będą podstawę do sporządzenia planu na następny rok robót remontowych nieruchomości z podziałem na budynki i infrastrukturę towarzyszącą. Plany robót remontowych w formie uchwał zatwierdza Rada Nadzorcza SBM „Maślice”.
Roboty remontowe, które są niezbędne do natychmiastowego wykonania, np. w związku z decyzją organów nadzoru budowlanego lub stwierdzonym zagrożeniem życia, zdrowia mieszkańców, majątku Spółdzielni lub majątku właścicieli lokali nieruchomości, wykonywane są w pierwszej kolejności.
Zakres rzeczowy i finansowy nieplanowanych robót przedstawia się na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej celem zatwierdzenia korekty do planu remontów.

7. Wysokość planowanych wydatków na remonty w danym roku nie może przekroczyć stanu posiadanych środków na funduszu remontowym danej nieruchomości.

8. W przypadku konieczności wykonania remontów, które spowodować mogą przekroczenie stanu posiadania środków na funduszu remontowym danej nieruchomości, decyzję o przystąpieniu do realizacji zakresu robót remontowych podejmuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu, po wyrażeniu zgody przez właścicieli lokali liczone większością udziałów w częściach wspólnych.

9. Jeżeli w danej nieruchomości wydatki przekroczą stan posiadanych środków funduszu remontowego (wystąpi ujemny wynik funduszu remontowego), Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu, podejmuje decyzję o zwiększeniu wysokości odpisu na fundusz remontowy. Decyzja taka nie wymaga zgody właścicieli lokali w danej nieruchomości.

10. Plan remontu, zakres i koszt prac remontowych oraz wysokość stawki odpisów na fundusz remontowy przedstawiane są właścicielom lokali w budynku poprzez włożenie informacji do skrzynki listowej na 3 tygodnie przed przedstawieniem projektu uchwały planu remontowego Radzie Nadzorczej Spółdzielni. Plan remontowy części wspólnych, zakres i koszt tych robót oraz wysokość stawki odpisów na fundusz remontowy uważa się za uzgodnione z właścicielami w przypadku braku odpowiedzi w przeciągu 3 tygodni licząc od daty dostarczenia planu remontowego. Po tym terminie zakres rzeczowy, wartość i stawka odpisu zostanie zatwierdzona przez Radę Nadzorczą jako obowiązująca.
W przypadku zgłoszenia w przewidzianym terminie, w formie pisemnej do SBM, popartej przez większość właścicieli ( min 51 % udziałów nieruchomości wspólnej określonej zgodnie z § 4 ust. 1) uwag do planu remontów, Spółdzielnia uwzględni je pod warunkiem, że zmieniony zakres remontów nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa nieruchomości oraz nie wpłynie na pogorszenie stanu technicznego pozostałych lokali i są zgodne z § 2 ust.1.

§ 5

Niewykorzystane lub przekroczone w ciągu roku środki funduszu remontowego przechodzą na rok następny. Niewykorzystane środki funduszu remontowego nie podlegają wypłacie za wyjątkiem:

- przypadków określonych w § 9,

- właścicielom lokali znajdujących się w budynku wyodrębnionej wspólnoty na mocy art. 241 i 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zgodnie z postanowieniem statutu.

Natomiast kwotę wydatków stanowiącą niedobór środków funduszu remontowego tworzonego z odpisów na ten fundusz w wysokości wpływów danej nieruchomości, wyodrębniona ze Spółdzielni wspólnota lub właściciele wyodrębnionej wspólnoty wpłacą na konto funduszu remontowego Spółdzielni.

§ 6

Środki funduszu remontowego przeznaczone są na remonty elementów nieruchomości wspólnej.
Do robót finansowanych z funduszu remontowego zalicza się:

1. Remont przyłączy, elementów przyłączy budynku obejmujące:

a) przyłącza wodociągowe,

b) przyłącza kanalizacyjne,

c) przyłącza kotłowni,

d) przyłącza do linii elektrycznej,

e) przyłącza do sieci gazowej.

2. Remonty fundamentów łącznie z izolacjami, obejmujące:

a) wzmocnienie fundamentów lub ich zabezpieczenie,

b) izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne,

c) osuszanie fundamentów.

3. Remonty elementów konstrukcyjnych budynku lub ich części, dotyczących:

a) elementów konstrukcyjnych stropów,

b) elementów konstrukcyjnych ścian nośnych i zewnętrznych,

c) elementów konstrukcyjnych i pokrycia dachu,

d) ocieplenia stropów i stropodachów,

e) kanałów spalinowych i wentylacyjnych,

f) pozostałych elementów konstrukcyjnych budynku, jak np. słupów, podciągów, schodów, zadaszeń, izolacji przeciwwodnych i dźwiękochłonnych części wspólnych budynku, nie przynależnych do lokalu mieszkalnego,

g) elementów konstrukcyjnych tarasów, balkonów i loggii wraz z izolacjami przeciwwodnymi i termicznymi, obróbkami blacharskimi i jastrychem.

4. Remonty elewacji budynku, obejmujące:

a) tynki i okładziny zewnętrzne,

b) malowanie elewacji,

c) ocieplenie ścian budynku,

d) elementy odwodnienia budynku,

e) balustrady, przegrody oraz mury oporowe tarasów, balkonów i loggii.

5. Wymiana lub remont okien oraz drzwi zewnętrznych i do pomieszczeń wspólnego użytku (klatki schodowe, korytarze piwniczne, pralnie, suszarnie, pomieszczenia techniczne, kotłownie itp.)

6. Przebudowa układu funkcjonalnego budynku, obejmująca:

a) sanitariaty,

b) wjazdy, podjazdy, zabezpieczenia i wykonanie innych elementów związanych z udostępnieniem i przystosowaniem obiektu oraz pomieszczeń ogólnodostępnych budynku dla osób niepełnosprawnych.

7. Remont lub wymianę instalacji budynku, oraz naprawa lub wymiana wyposażenia armatury i urządzeń dotyczących:

a) instalacji sanitarnych,

b) instalacji centralnego ogrzewania dla budynków z lokalną kotłownią,

c) instalacji elektrycznych, odgromowych i uziemienia, instalacji klimatyzacyjnych,

d) instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych,

e) przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych,

f) instalacji gazowych,

g) wymianę, naprawę lub legalizację liczników wody i ciepła,

h) wind osobowych i platform dla osób niepełnosprawnych.

8. Remont części wspólnych budynków, w tym malowanie (ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych, piwnic, rowerowni, wózkowni, pomieszczeń gospodarczych, kotłowni, itp.).

9. Remonty ciągów pieszo-jezdnych, jezdni, chodników, parkingów oraz montaż urządzeń poprawiających ich bezpieczeństwo i estetykę.

10. Remont elementów małej architektury i urządzeń placów zabaw oraz elementów służących rekreacji codziennej i utrzymania porządku.

11. Wymiana elementów służących rekreacji codziennej (ławki itp.) i utrzymania porządku (kosze na śmieci).
12. Usuwanie usterek budowlanych w okresie gwarancji i rękojmii.

13. Usuwanie innych zdarzeń losowych, które zostały w całości lub częściowo zrefundowane przez ubezpieczyciela.

14. Usuwanie wad technologicznych.

15. Inne wg decyzji Zarządu lub Rady Nadzorczej.

§ 7

Balkony wraz z elementami składowymi, w szczególności: balustrady, murki, posadzki, izolacje, obróbki blacharskie, elementy wykończeniowe; przylegające do lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot odrębnej własności i służące do wyłącznego użytku jego właściciela, stanowią część składową tego lokalu, a koszty ich utrzymania w należytym stanie, w tym także ich odtworzenie, obciążają właściciela lokalu mieszkalnego. Właściciel lokalu, do którego przynależy balkon odpowiada za wszystkie szkody powstałe w wyniku złego stanu technicznego balkonu przynależnego do jego lokalu.
Tarasy i taraso-balkony wraz z elementami składowymi, takimi jak : konstrukcja, izolacje przeciwwodne i termiczne, obróbki blacharskie, jastrych oraz balustrady, murki oporowe, barierki i przegrody między tarasowe, stanowią część wspólną budynku, a koszty ich naprawy, remontu i odtworzenia obciążają fundusz remontowy budynku.
Właściciel lokalu, do którego przynależy taras lub taraso-balkon odpowiada za elementy wykończeniowe tj. płytki z fugami, izolację podpłytkową (hydroizolację) oraz uszczelnienia elastyczne (sylikonowe). Koszty napraw i remontów ww. elementów wykończeniowych obciążają właściciela lokalu, do którego przynależy taras lub taraso-balkon.

§ 8

Roboty wymienione w § 6 punkty 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, których wartość danego rodzaju robót nie przekracza kwoty 1200 zł netto (słownie: tysiąc dwieście złotych) mogą być zaliczone na poczet bieżącej działalności eksploatacyjnej jako naprawy bieżące i konserwacje. O powyższym decyduje dyrektor pionu techniczno-eksploatacyjnego.

§ 9

Wypłaty z funduszu remontowego na pokrycie kosztów usuwania usterek budowlanych w okresie gwarancji i rękojmii mogą być dokonywane:

• przez komisyjne stwierdzenie usterek na wniosek poszkodowanego,

• przez oszacowanie usterek przez uprawnione osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

• jeżeli jest to konieczne podpisanie ugody pomiędzy Zarządem SBM „Maślice”, a wnioskodawcą.

Wypłaty z funduszu remontowego mogą być dokonywane również na podstawie innych uchwał Rady Nadzorczej.

§ 10

Za wydatki na remont części wspólnych nieruchomości uważa się wydatki ponoszone na:

1. Zakup materiałów i urządzeń.

2. Zakup usług obejmujących:

a) wykonanie ekspertyzy, opinii, projektu,

b) transport materiałów i urządzeń,

c) wykonawstwo robót.

3. Najem sprzętu budowlanego.

4. Opłaty administracyjne i inne opłaty wynikające z odrębnych przepisów, w związku z robotami określonymi w § 6 regulaminu.

§ 11

Bieżącą działalność eksploatacyjną Spółdzielni obciążają naprawy i konserwacje nie wymienione w § 6 niniejszego regulaminu, w tym między innymi:

• konserwacje anten, domofonów, zieleni,

• koszenie trawy, obcinanie krzewów i drzew,

• przeglądy budowlane, kominiarskie,

• przeglądy instalacji wod-kan, elektrycznej, gazowej,

• czyszczenie przewodów kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji wodnych wody zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania,

• czyszczenie przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych i dymowych),

• inne o charakterze konserwacyjno-eksploatacyjnym oraz roboty wymienione w § 8.

§ 12

1. Wysokość stawek odpisów na fundusz remontowy, powinna uwzględniać odrębnie dla każdej nieruchomości:

1) wielkość faktycznych potrzeb w zakresie remontów zasobów, w okresie dla którego ustalone będą stawki odpisów,

2) przewidywane wydatki na wymianę środków trwałych zaliczanych do zasobów mieszkaniowych poprzez ich wymianę,

3) stan funduszu na remonty na początku roku.

2. Roczne stawki odpisów, o których mowa w ust.1, są określone w planie finansowo-gospodarczym na dany rok, uchwalonym przez Radę Nadzorczą. Zmiana stawki odpisu w ciągu roku jest uchwalana przez Radę Nadzorczą.

3. Stawki odpisów od lokali służących działalności społeczno-wychowawczej Spółdzielni, lokali zajmowanych na potrzeby własne Spółdzielni, ustalane są analogicznie jak dla lokali mieszkalnych.

4. Minimalne stawki odpisów, o których mowa w ust. 2, nie uwzględniają potrzeb finansowych, związanych z naprawami wewnątrz lokalu wykraczającymi poza zakres napraw obciążających Spółdzielnię wg regulaminu gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stawki odpisów na fundusz remontowy Ustalane przez Radę Nadzorczą Spółdzielni są zróżnicowane w zależności od potrzeb.

§ 13

Fundusze remontowe, dla obiektów nowo wybudowanych tworzy się od 1-go dnia następnego kwartału po miesiącu, w którym budynek został rozliczony.

§ 14

Z funduszu remontowego wspólnego mogą być remontowane obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe, wychowawcze oraz kulturalno-oświatowe należące do Spółdzielni, siedziba Spółdzielni, lokale stanowiące działalność gospodarczą Spółdzielni oraz obiekty służące wszystkim członkom Spółdzielni.

§ 15

Nie podlegają finansowaniu środkami funduszu remontowego wady i usterki ujawnione w protokołach z rocznych komisyjnych przeglądów gwarancyjnych. Komisję w skład, której wchodzą przedstawiciele inwestycji i eksploatacji oraz wykonawców powołuje Zastępca Dyrektora Spółdzielni ds. techniczno-eksploatacyjnych i egzekwuje ich usunięcie od wykonawców i na ich koszt.

§ 16

Z chwilą wejścia w życie niniejszego tekstu jednolitego „Regulaminu funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Maślice” ” traci moc Uchwała nr 2/9/2017 RN SBM „Maślice” z dnia 08.08.2017 r.

§ 17

Niniejszy regulamin podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

§ 18

Regulamin wchodzi w życie z dniem 29. 05. 2018 r.

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USŁUGOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ „MAŚLICE”

ROZDZIAŁ I

Zasady ogólne.

W oparciu o postanowienia § 63-65 Statutu Spółdzielni ustala się następujące zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami o innym przeznaczeniu oraz ustalaniu opłat za lokale mieszkalne i lokale o innym przeznaczeniu.

§ 1

Celem rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami o innym przeznaczeniu jest ustalanie wysokości obciążeń poszczególnych lokali kosztami:
a) eksploatacji zasobów, w tym:
- koszty utrzymania budynku i innych nieruchomości,
- konserwacja części wspólnych,
- sprzątanie,
- koszty administracyjne,
- energii elektrycznej części wspólnych i oświetlenia terenu,
b) gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c) kosztów dozoru i nadzoru technicznego budynku,
d) dostawy wody i odprowadzenia ścieków, odprowadzenia ścieków opadowych lub roztopowych,
e) dostawy gazu na cele ogrzewania i podgrzania wody,
f) podatków i opłat za lokale oraz wieczyste użytkowanie gruntu,
g) pozostałe.

§ 2

Jednostkami rozliczeniowymi kosztów gospodarki zasobami są: 1 m² powierzchni użytkowej lokalu lub wskazania urządzeń pomiarowych.
Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i lokalu o innym przeznaczeniu zalicza się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu bez względu na ich przeznaczenie
i sposób użytkowania.
Powierzchnię użytkową lokalu ustala się wg projektów wykonawczych.
Powierzchnie lokali ustalone przed wprowadzeniem w życie niniejszego regulaminu nie podlegają zmianie.
Jednostką rozliczeniową do ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są zgodnie
ze złożonymi oświadczeniami osób posiadających prawo do konkretnego lokalu, których wzory
są załącznikami do regulaminu:
a) dla lokali mieszkalnych powierzchnia lokalu lub liczba mieszkańców zamieszkujących lokal
b) dla lokali usługowych ilość zadeklarowanych pojemników ich objętość oraz ilość odbiorów pojemników w miesiącu.
Zgodnie z zasadami określonymi w aktualnie obowiązującej uchwale Rady Miejskiej Wrocławia
Wzory oświadczeń o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią załączniki do regulaminu.”

§ 3

Sposób doręczania korespondencji związanej z naliczaniem i rozliczaniem zaliczek na pobór wody i odprowadzenie ścieków oraz energii cieplnej oraz korespondencji związanej z naliczaniem opłat na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania lokali nieruchomości wspólnej i nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, przy zachowaniu terminów określonych w art.4 ust.7 i 7¹ ustawy
o Spółdzielni mieszkaniowych ustala się następująco:
a) do osób posiadających adres do korespondencji w zasobach Spółdzielni – do skrzynki na listy,
b) do osób posiadających adres do korespondencji poza zasobami Spółdzielni – zwykłą przesyłką pocztową na adres podany do korespondencji

ROZDZIAŁ II

Rozliczenie kosztów eksploatacji podstawowej.

§ 4

Koszty eksploatacji obciążają lokale mieszkalne i lokale o innym przeznaczeniu (w tym piwnice, komórki, garaże, lokale użytkowe).

§ 5

Podstawą do określenia obciążeń kosztami eksploatacji jest średni roczny koszt
w przeliczeniu na m² powierzchni użytkowej odrębnie dla lokali mieszkalnych, lokali przynależnych (piwnic, komórek), lokali usługowych, garaży.

§ 6

Stawkę opłaty eksploatacyjnej ustala się dzieląc przewidywane miesięczne średnie koszty do poniesienia przez średnią powierzchnię użytkową lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu.

§ 7

Średni roczny koszt eksploatacji w przeliczeniu na m² powierzchni użytkowej lokali usługowych
i garaży może być powiększony z tytułu większej intensywności użytkowania oraz wyższych stawek opłat za usługi komunalne i inne dodatkowe koszty ponoszone przez Spółdzielnię w związku z tymi lokalami.

§ 8

Średni roczny koszt eksploatacji w przeliczeniu na m² powierzchni użytkowej piwnic i komórek pomniejszony jest o 50% kosztów eksploatacji podstawowej z tytułu mniejszej częstotliwości korzystania z tych pomieszczeń w stosunku do pozostałych lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu.

§ 9

Ustaloną stawkę opłaty eksploatacyjnej na 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i lokali usługowych powiększa się o zaliczki na:
- dostawę wody i odprowadzenie ścieków,
- centralne ogrzewanie (c.o.) i ciepłą wodę użytkową (c.w.u.).
oraz o koszty obsługi i dozoru technicznego kotłowni, dźwigów osobowych lub platform schodowych, odpisy na fundusz remontowy i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłata
za odprowadzenie ścieków opadowych lub roztopowych zgodnie z § 2.
Zasady tworzenia i wydatkowania funduszu na remonty określone są odrębnym REGULAMINEM.
Stawkę opłaty eksploatacyjnej na 1 m² piwnic i komórek powiększa się o odpisy na fundusz remontowy i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat za odprowadzenie ścieków opadowych lub roztopowych zgodnie z § 2.
Stawkę opłaty eksploatacyjnej na 1 m² powierzchni użytkowej garażu pomniejsza się o koszty sprzątania klatek schodowych, a powiększa się o odpisy na fundusz remontowy.

§ 10

Stawki opłat eksploatacyjnych ustala się dla zasobów obejmujących odrębne nieruchomości na lokale mieszkalne i lokale o innym przeznaczeniu wg przewidywanych kosztów na dany okres (rok) użytkowanych na zasadach:
a) spółdzielczych lokatorskich i własnościowych praw do lokali,
b) lokali stanowiących odrębną własność członków,
c) lokali stanowiących odrębną własność właścicieli nie będących członkami spółdzielni,
d) lokali użytkowych na podstawie umów najmu.

§ 11

Obciążenie za lokale użytkowe zajmowane na potrzeby własne Spółdzielni ustalane są na poziomie przewidywanych przybliżonych kosztów rzeczywistych. Opłaty ustala Rada Nadzorcza.

§ 12

Podstawowa stawka opłaty eksploatacyjnej obejmuje:
a) koszty utrzymania technicznego budynku i innych nieruchomości,
b) konserwację części wspólnych,
c) sprzątanie,
d) koszty administracyjne,
e) koszty energii elektrycznej części wspólnych.

§ 13

W lokalach usługowych własnościowych oraz garażach własnościowych, w których ceny ustalone
są na poziomie kosztów własnych, stawki opłat obliczane są jak dla lokali mieszkalnych, przy czym stawki te mogą być zwiększone z tytułu intensywności eksploatacji (wg § 7).

§ 14

W lokalach mieszkalnych własnościowych stawki opłat obliczane są na poziomie kosztów własnych.

§ 15

W pomieszczeniach przynależnych do lokalu własnościowego (piwnice, komórki) stawki opłat obliczane są tak jak dla lokali mieszkalnych, przy czym stawki opłat pomniejszone są o 50% kosztów opłaty eksploatacyjnej podstawowej z tytułu mniejszej częstotliwości korzystania z tych pomieszczeń (wg § 8).

§ 16

1. W lokalach mieszkalnych koszty eksploatacyjne oblicza się jako suma iloczynów stawek eksploatacyjnych:
- kosztów utrzymania technicznego budynku,
- konserwacji części wspólnych,
- sprzątania,
- kosztów administracyjnych,
- kosztów energii elektrycznej części wspólnych,
oraz
- kosztów dozoru i nadzorów technicznych kotłowni,
- kosztów dozoru i nadzorów technicznych dźwigów osobowych i platform schodowych,
- zaliczka na dostawę wody i odprowadzenie ścieków,
- zaliczka na ciepło,
- odpis na fundusz remontowy,
- kosztów odprowadzenia ścieków opadowych lub roztopowych,
i powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

2. W lokalach usługowych koszty eksploatacyjne oblicza się jako suma iloczynów stawek eksploatacyjnych:
- kosztów utrzymania technicznego budynku,
- konserwacji części wspólnych,
- sprzątania,
- kosztów administracyjnych,
- kosztów energii elektrycznej części wspólnych,
oraz
- kosztów dozoru i nadzorów technicznych kotłowni,
- kosztów dozoru i nadzorów technicznych dźwigów osobowych i platform schodowych,
- odpisu na fundusz remontowy,
- kosztów odprowadzenia ścieków opadowych lub roztopowych,
i powierzchni użytkowej lokalu usługowego.

3. Koszty dozoru i nadzoru budowlanego kotłowni oblicza się jako iloczyn stawki dozoru i nadzoru kotłowni i powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i lokalu usługowego.
Koszty dozoru i nadzoru technicznego dźwigów osobowych i platform schodowych oblicza się jako iloczyn stawki dozoru i nadzoru dźwigów osobowych i platform schodowych i powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i usługowego.

4. Koszty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oblicza się zgodnie ze złożonymi oświadczeniami przez mieszkańców. Zgodnie z zasadami określonymi w aktualnie obowiązującej uchwale Rady Miejskiej Wrocławia

5. Koszty energii elektrycznej części wspólnych pomieszczeń przynależnych do mieszkania oblicza się jako iloczyn stawek na energię elektryczną i powierzchni użytkowej lokalu przynależnego do lokalu mieszkalnego pomniejszone o 50%.

6. Zaliczki na dostawę wody i odprowadzenie ścieków oblicza się na jeden lokal mieszkalny według średniego zużycia wody na budynku w ciągu danego okresu rozliczeniowego. Dla lokali usługowych koszty dostawy wody i odprowadzenie ścieków fakturowane i rozliczane są wg zasad określonych
w ROZDZIALE III.

7. Zaliczka na wytworzenie ciepła do podgrzania wody do celów bytowych (c.w.u.) i grzewczych (c.o.) wg ROZDZIAŁU IV.

8. Zasady tworzenia i wydatkowania funduszu na remonty określone są odrębnym REGULAMINEM.

9. Dla nowowybudowanych lokali Spółdzielnia uchwałą Rady Nadzorczej ustali stawkę za wywóz odpadów budowlanych.
Koszty wywozu odpadów budowlanych oblicza się jako iloczyn stawki wywozu odpadów budowlanych i powierzchni lokalu.
Stawka za wywóz odpadów budowlanych obowiązuje w okresie, w którym wytwarzane są odpady budowlane powstające w procesie wykańczania nowowybudowanych mieszkań, przy czym nie dłużej niż przez okres 4-ch miesięcy licząc od dnia przekazania pierwszego lokalu mieszkalnego.

10. Koszt odprowadzenia ścieków opadowych i roztopowych oblicza się jako iloczyn stawki odprowadzenie ścieków opadowych lub roztopowych i powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego
i usługowego.

§ 17

Dla garaży koszty eksploatacyjne oblicza się jako suma iloczynów stawek eksploatacyjnych:
- kosztów utrzymania technicznego,
- konserwacji części wspólnych,
- kosztów administracyjnych,
oraz
- odpisu na fundusz remontowy,
- kosztów odprowadzenie ścieków opadowych lub roztopowych,
i powierzchni użytkowej garaży.

§ 18

Dla piwnic i komórek koszty eksploatacyjne oblicza się jako suma iloczynów stawek eksploatacyjnych:
- kosztów utrzymania technicznego,
- konserwacji części wspólnych,
- sprzątania,
- kosztów administracyjnych,
- kosztów energii elektrycznej części wspólnych i oświetlenia terenu,
z zastosowaniem do powyższych stawek 50% wskaźnika zmniejszającego
oraz
- odpisu na fundusz remontowy,
- kosztów odprowadzenia ścieków opadowych lub roztopowych,
i powierzchni użytkowej piwnic i komórek.

§ 19

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalane są na podstawie danych przedstawionych Spółdzielni przez właścicieli lokali mieszkalnych i usługowych, osoby posiadającej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i usługowego oraz osoby oczekującej na ustanowienie
na ich rzecz odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub usługowego, w formie oświadczenia, stanowiących załączniki do regulaminu. Złożenie oświadczenia do spółdzielni należy dokonać
w terminie 7 dni, od daty wystąpienia zmiany ilości osób zamieszkujących.

§ 20

Zaliczkę na dostawę wody i odprowadzenie ścieków oraz zaliczkę na wytworzenie ciepła ustala Zarząd Spółdzielni w wysokości pokrywającej ponoszone koszty.

§ 21

Opłaty gruntowe i podatki od nieruchomości ustalane są przez Radę Nadzorczą Spółdzielni zgodnie
z Uchwałą Rady Miasta Wrocławia.

ROZDZIAŁ III

Rozliczenie zużycia wody i odprowadzenia ścieków.

§ 22

Na poczet rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków wnoszone są miesięczne zaliczki ustalane przez Zarząd Spółdzielni wyliczone na podstawie odczytu wodomierzy lub zużycia wody w poprzednim kwartale lub innym okresie w skali całego budynku. Jednostką przeliczeniową jest jeden lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu.

§ 23

Do celów rozliczeniowych przyjmuje się, że ilość pobranej wody równa jest ilości odprowadzonych ścieków.

§ 24

Rozliczenia dokonywane są w okresach półrocznych.

§ 25

Koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków rozliczane są na podstawie odczytów wodomierzy zbiorczych (liczników) zainstalowanych na przyłączach sieci do budynków i aktualnej ceny w/w mediów, powiększonej o koszty abonamentu.
Koszt wynikający z różnicy odczytów wodomierzy zbiorczych (liczników) i odczytów wodomierzy w lokalach mieszkalnych i lokalach o innym przeznaczeniu (podliczników) rozlicza się proporcjonalnie do zużytej wody wskazanej przez podliczniki. W wypadku braku odczytu wskazań wodomierza w lokalu mieszkalnym lub o innym przeznaczeniu, zużycie wody przyjmuje się jak w okresach poprzednich
z ostatniego roku.
O terminie odczytu wodomierzy w lokalu użytkownicy będą powiadamiani co najmniej
z siedmiodniowym wyprzedzeniem, przez wywieszenie informacji w widocznym miejscu na klatce schodowej. W dniu odczytu wodomierzy, osoba upoważniona przez spółdzielnię, w godzinach ogłoszonych, dwukrotnie dokona próby odczytu w lokalu. W przypadku nie udostępnienia lokalu
do odczytu, po drugiej próbie, osoba odczytująca ma obowiązek pozostawić pisemne zawiadomienie
o nieskutecznej próbie wykonania odczytu wodomierzy. Właściciel lub użytkownik lokalu, który
nie udostępnił lokalu do odczytu ma obowiązek podania wskazań wodomierzy w terminie określonym
w zawiadomieniu.

§ 26

Dla budynków posiadających odrębne punkty czerpania wody dla celów wspólnych (np. do podlewania zieleni, mycia części wspólnych budynku itp.) zużycie wody, dla punktów czerpania wody nie opomiarowanych, przyjmuje się jako różnicę pomiędzy odczytem wodomierzy głównych i sumą odczytów wodomierzy w lokalach mieszkalnych i lokalach usługowych. Różnicę pomiędzy odczytem wodomierzy głównych i sumą odczytów wodomierzy w lokalach mieszkalnych i lokalach usługowych rozlicza się proporcjonalnie na koszty utrzymania czystości i koszty utrzymania terenów zielonych.
Natomiast w przypadku takiego opomiarowanego punktu czerpalnego, zużycie wody dla celów wspólnych przyjmuje się wg wskazań wodomierza. Wskazania wodomierza rozlicza się proporcjonalnie na koszty utrzymania czystości i koszty utrzymania terenów zielonych.

§ 27

Odczyty wskazań wodomierzy dokonywane są przez Spółdzielnię lub osoby upoważnione przez nią. Dopuszcza się podawanie pracownikom działu EiGZM Spółdzielni wskazań wodomierzy przez użytkowników lokali mieszkalnych i lokali użytkowych. W przypadku podania wskazań wodomierzy przez użytkownika lokalu, a podane wskazania budzą wątpliwości, użytkownik lokalu mieszkalnego lub użytkowego ma obowiązek udostępnić możliwość sprawdzenia odczytu przez Spółdzielnię.
W przypadku nie udostępnienia pomieszczenia w celu sprawdzenia odczytu, do rozliczenia zaliczek przyjmuje się zużycie wody jako różnica pomiędzy odczytem wodomierza głównego i sumą odczytów wodomierzy w pozostałych lokalach mieszkalnych lub o innym przeznaczeniu.

§ 28

Koszty dostawy, montażu, naprawy i wymiany oraz legalizacji wodomierzy finansowane są z funduszu remontowego

§ 29

W razie przejściowej niesprawności licznika wskazującego pobór wody i ciepła w lokalu mieszkalnym lub lokalu o innym przeznaczeniu ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia
za okres rozliczeniowy poprzedzający uszkodzenie do czasu usunięcia niesprawności.

§ 30

Wszelkie konsekwencje finansowo-prawne ponosi właściciel lokalu, który odmówił montażu wodomierzy lub ich legalizacji. W lokalach, w których brak jest wodomierza z ważną legalizacją lub jest zerwana plomba przy wodomierzu, lub też jest samowolnie zdemontowany przez użytkownika lokalu albo właściciel lokalu nie udostępni lokalu w celu sprawdzenia odczytu wodomierza, ilość pobranej wody przypadającej na taki lokal ustala się jako różnicę pomiędzy odczytem wodomierza głównego i sumą odczytów wodomierzy w poszczególnych lokalach.

§ 31

1. Reklamacje dotyczące rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków użytkownicy mogą złożyć tylko za dany okres rozliczeniowy w formie pisemnej w siedzibie Spółdzielni
w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od daty otrzymania rozliczenia, lub w terminie do 30 dni
od daty dostarczenia rozliczenia do skrzynki na listy lub 30 dni od daty wysłania rozliczenia przesyłką listową.

2. O sposobie załatwienia zgłoszenia reklamacyjnego użytkownicy informowani będą pisemnie
w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

3. Różnice kosztów powstałe w wyniku uwzględnienia reklamacji, uwzględnione będą przy rozliczeniu kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków danego budynku za kolejny okres rozliczeniowy.

4. W przypadku, gdy suma wpłat zaliczkowych w okresie rozliczeniowym przewyższa koszty poniesione na dostawę wody i odprowadzenie ścieków w tym okresie, to nadwyżka (nadpłata)
ta zostanie zwrócona na poczet przyszłych zaliczek w następnym okresie rozliczeniowym.

5. W przypadku, gdy suma wpłat zaliczkowych za okres rozliczeniowy jest mniejsza od rzeczywistych kosztów poniesionych na dostawę wody i odprowadzenie ścieków wynikających z rozliczenia za ten okres, użytkownik zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę w ciągu 14 dni od daty otrzymania rozliczenia.

§ 32

W przypadku stwierdzenia działania jakichkolwiek urządzeń zakłócających prawidłową pracę wodomierzy np. magnesu neodymowego na wodomierz, użytkownik lokalu poniesie pełne koszty wymiany wodomierzy na odporne na działanie tych urządzeń. Opłata za wodę ustalana będzie jak dla lokali nie opomiarowanych, za poprzedni okres rozliczeniowy z ostatnich trzech lat. Stwierdzenie,
że wodomierze poddane były działaniu urządzeń zakłócających ich pracę np. magnesu neodymowego, może spowodować powiadomienie organów ścigania.

ROZDZIAŁ IV

Rozliczenie kosztów energii cieplnej.

§ 33

Koszty energii cieplnej (ciepło) rozliczane są w skali całego budynku. Jednostką rozliczeniową ciepła zużytego do podgrzania wody do celów użytkowych- c.w.u. jest m³ zużytej wody, natomiast ciepła zużytego do podgrzania pomieszczeń- c.o. jest GJ.

§ 34

Koszt wytworzenia ciepła do podgrzania wody do celów grzewczych (c.o.) i użytkowych (c.w.u.) wynikający z różnicy odczytów ciepłomierza (licznika) głównego i podliczników (ciepłomierzy
w poszczególnych lokalach) rozlicza się proporcjonalnie do ciepła zużytego wskazanego przez podliczniki.

§ 35

Zaliczka na podgrzanie wody do celów c.o. i c.w.u. dla mieszkań ustala Zarząd Spółdzielni w oparciu
o przewidywane koszty dostawy energii w danym roku, a jednostką przeliczeniową jest m² powierzchni przeliczeniowej lokalu mieszkalnego i lokalu usługowego.
Wysokość zaliczki na podgrzanie wody do celów bytowych (c.w.u.) może być korygowana w oparciu
o faktyczne zużycie wody wg ostatniego okresu (półrocznego) rozliczeniowego.
Wysokość zaliczki na podgrzanie wody do celów grzewczych (c.o.) może być korygowana w oparciu
o faktyczne zużycie energii wg półrocznego rozliczenia kosztów.
Na poczet kosztów wytworzenia ciepła wnoszona jest przez użytkowników lokali mieszkalnych zaliczka każdego miesiąca w terminie płatności określonym w Statucie Spółdzielni. Rozliczenia dokonywane są w okresach półrocznych lub innych, ustalanych przez Zarząd Spółdzielni.
Koszty wytworzenia ciepła w lokalach usługowych rozliczane i fakturowane są w okresach rozliczeniowych wg zasad określonych w niniejszym Rozdziale.
O terminie odczytu ciepłomierzy w lokalu użytkownicy będą powiadamiani co najmniej
z siedmiodniowym wyprzedzeniem, przez wywieszenie informacji w widocznym miejscu na klatce schodowej. W dniu odczytu ciepłomierzy, osoba upoważniona przez spółdzielnię, w godzinach ogłoszonych, dwukrotnie dokona próby odczytu w lokalu. W przypadku nie udostępnienia lokalu
do odczytu, po drugiej próbie, osoba odczytująca ma obowiązek pozostawić pisemne zawiadomienie
o nieskutecznej próbie wykonania odczytu ciepłomierzy. Właściciel lub użytkownik lokalu, który
nie udostępnił lokalu do odczytu ma obowiązek podania wskazań ciepłomierzy w terminie określonym w zawiadomieniu.

§ 36

Za powierzchnię ogrzewaną w lokalach mieszkalnych uważa się powierzchnię użytkową zgodną
z projektem wykonawczym.

§ 37

Za powierzchnię użytkową lokali usługowych uważa się powierzchnię pomieszczeń, w których zainstalowane są grzejniki centralnego ogrzewania oraz powierzchnię ogrzewaną pośrednio, ciepłem sąsiadujących pomieszczeń wchodzących w skład tego lokalu.

§ 38

Koszty centralnego ogrzewania (c.o.) i podgrzania wody do celów bytowych (c.w.u.) - (koszty ciepła) rozlicza się na budynek. Rada Nadzorcza Spółdzielni w uzasadnionych przypadkach może łączyć nieruchomości w większe jednostki rozliczeniowe.

§ 39

Zaliczki na ciepło (c.o. i c.w.u.) i rozliczanie ciepła powinno składać się jako suma:
- kosztów stałych (bez względu na ilość zużytego ciepła) i
- kosztów zmiennych (zależnych od zużytego ciepła)
Średnią temperaturę pomieszczeń ogrzewanych przyjmuje się jako temperaturę obliczeniową z projektu budowlanego instalacyjnego, która wynosi 19,7º C.

§ 40

Do kosztów stałych zalicza się:
- opłaty abonamentu,
- opłaty stałe,
- opłaty za ciepło spalania.

Do kosztów zmiennych zalicza się:
- opłaty zmienne,
- opłaty za gaz.
Wszystkie powyższe dane określa faktura dostawcy gazu.

§ 41

Z kosztów zmiennych, na podstawie odczytów liczników głównych, proporcjonalnie wylicza się wysokość kosztów podgrzania wody do celów grzewczych (c.o.) i celów użytkowych (c.w.u.).
W przypadku niesprawności liczników głównych bądź też braku możliwości odczytów zużycia ciepła
na c.o. i c.w.u. na budynek z liczników głównych, procentowy udział kosztów podgrzania wody
do celów grzewczych (c.o.) i celów użytkowych (c.w.u.) przyjmuje się w takiej wysokości w jakiej wyliczono w poprzednim okresie rozliczeniowym lub też przyjmuje się analogicznie jak na innym budynku o podobnych parametrach.

§ 42

W celu rozliczenia kosztów wytworzenia ciepła należy określić:
a) wskaźnik kosztów stałych,
b) wskaźnik kosztów zmiennych:
- dla centralnego ogrzewania (c.o.)
- dla podgrzania wody do celów bytowych (c.w.u.)

§ 43

Wskaźniki kosztów stałych wylicza się jako iloraz kosztów stałych i powierzchni użytkowych wszystkich lokali mieszkalnych i lokali usługowych w danym budynku (zł/m² p.u.).

§ 44

Wskaźnik kosztów zmiennych dla centralnego ogrzewania wylicza się jako iloraz kosztów wytworzenia ciepła dla celów grzewczych (c.o.) i sumy odczytów liczników wszystkich lokali mieszkalnych
i usługowych budynku (zł/GJ).

§ 45

Wskaźnik kosztów zmiennych dla podgrzania wody do celów bytowych wylicza się jako iloraz kosztów wytworzenia ciepła dla celów bytowych (c.w.u.) i sumy odczytów liczników c.w.u. wszystkich lokali mieszkalnych i lokali usługowych budynku (zł/m³ wody ciepłej).

§ 46

Obciążenie kosztami wytworzonego ciepła dla poszczególnych lokali mieszkalnych i lokali usługowych wylicza się jako:
a) koszty stałe – to iloczyn wskaźnika kosztów stałych i powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i lokalu usługowego,
b) koszty zmienne:
- dla centralnego ogrzewania (c.o.) – to iloczyn wskaźnika kosztów zmiennych dla c.o. i zużytego ciepła (odczyt z licznika danego lokalu mieszkalnego i lokalu usługowego),
- dla podgrzania wody do celów bytowych (c.w.u.) – to iloczyn wskaźnika kosztów zmiennych dla podgrzania wody do celów bytowych (c.w.u.) i zużytej wody ciepłej (wg odczytu licznika danego lokalu mieszkalnego i lokalu usługowego).
c) ustala się dla wszystkich mieszkań w budynku współczynniki wyrównawcze (korekcyjne)
w wysokości „1”.

§ 47

Zerwanie plomby na urządzeniach pomiarowych lub uszkodzenie tych urządzeń powoduje rozliczenie kosztów wytworzenia ciepła dla celów bytowych i grzewczych wg średniej stawki za m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i lokalu usługowego danego budynku powiększonej o 50%.

§ 48

Odczyty wskazań ciepłomierzy w lokalach dokonywane są przez Spółdzielnię lub osoby upoważnione przez nią. Dopuszcza się podawanie pracownikom działu EiGZM Spółdzielni wskazań ciepłomierzy przez użytkowników lokali mieszkalnych i lokali użytkowych. W przypadku podania wskazań ciepłomierzy przez użytkownika lokalu, a podane wskazania budzą wątpliwości, użytkownik lokalu mieszkalnego lub użytkowego ma obowiązek udostępnić możliwość sprawdzenia odczytu przez Spółdzielnię. W przypadku nie udostępnienia pomieszczenia w celu sprawdzenia odczytu,
do rozliczenia zaliczek przyjmuje się zużycie ciepła jako różnica pomiędzy odczytem licznika głównego
i sumą odczytów ciepłomierzy w pozostałych lokalach mieszkalnych lub o innym przeznaczeniu.

§ 49

Koszty dostawy, montażu, naprawy i wymiany oraz legalizacji ciepłomierzy finansowane są z funduszu remontowego

§ 50

W razie przejściowej niesprawności licznika podłączonego do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu ilość zużytego ciepła (w GJ) i ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia za okres rozliczeniowy poprzedzający uszkodzenie do czasu usunięcia niesprawności.

§ 51

Przyrządy pomiarowe (ciepłomierze), które rejestrują zużycie ciepła w lokalach mieszkalnych
i usługowych, podlegają okresowej legalizacji lub wymianie. Okresy ważności legalizacji przyrządów pomiarowych określone są przez Ministra Gospodarki w drodze rozporządzenia.
Koszty usunięcia niesprawności, legalizacji bądź wymiany licznika ciepła są finansowane z funduszu remontowego. W przypadku, kiedy właściciele lokali mieszkalnych lub usługowych odmówią montażu ciepłomierza lub jego legalizację, zużycie ciepła na c.o. (centralne ogrzewanie) w lokalach mieszkalnych lub usługowych ustala się jako różnicę pomiędzy zużyciem ciepła na c.o. wg licznika głównego, a sumą zużyć ciepła na c.o. w lokalach mieszkalnych i usługowych, w których zamontowane są ciepłomierze z ważnym okresem przydatności do użytkowania, dzieloną na powierzchnie użytkowe lokali mieszkalnych i usługowych, których właściciele odmówili wymiany bądź legalizacji przyrządu pomiarowego. Ilość zużytej ciepłej wody określa się wg procentowego udziału kosztów podgrzania wody do celów użytkowych (c.w.u.) wyliczonych w danym budynku na podstawie procentowego udziału ilości ciepłej wody zużytej w lokalach mieszkalnych i innych lokalach, w których ciepłomierze posiadają ważny okres przydatności do użytkowania. Ilość zużytej zimnej i ciepłej wody w lokalach mieszkalnych i usługowych, w których nie są zainstalowane przyrządy pomiarowe sprawne i z ważnym okresem przydatności do użytkowania, ustala się wg zasad określonych w § 29. Wszelkie konsekwencje finansowo-prawne ponosi właściciel lokalu, który odmówił montażu ciepłomierza lub jego legalizacji.

§ 52

Indywidualne rozliczenie kosztów wytworzenia ciepła dla podgrzania wody do celów bytowych (c.w.u.) i celów grzewczych (c.o.) ustala się okresy półroczne w oparciu o odczyty liczników lokali mieszkalnych i lokali usługowych w obrębie jednej nieruchomości rozliczeniowej.

§ 53

1. Reklamacje dotyczące rozliczenia kosztów wytworzenia ciepła do celów bytowych (c.w.u.)
i celów grzewczych (c.o.) użytkownicy mogą złożyć tylko za dany okres rozliczeniowy w formie pisemnej w siedzibie Spółdzielni w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od daty otrzymania rozliczenia, lub w terminie do 30 dni od daty dostarczenia rozliczenia do skrzynki na listy lub 30 dni od daty wysłania rozliczenia przesyłką listową.

2. O sposobie załatwienia zgłoszenia reklamacyjnego użytkownicy informowani będą pisemnie
w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

3. Różnice kosztów powstałe w wyniku uwzględnienia reklamacji, uwzględnione będą przy rozliczeniu kosztów wytworzenia ciepła (c.o. i c.w.u.) danego budynku za kolejny okres rozliczeniowy.

4. W przypadku, gdy suma wpłat zaliczkowych w okresie rozliczeniowym przewyższa koszty poniesione na wytworzenie ciepła do celów bytowych (c.w.u.) i celów grzewczych (c.o.) w tym okresie, to nadwyżka (nadpłata) ta zostanie zwrócona na poczet przyszłych zaliczek w następnym okresie rozliczeniowym.

5. W przypadku, gdy suma wpłat zaliczkowych za okres rozliczeniowy jest mniejsza od rzeczywistych kosztów poniesionych na wytworzenie ciepła do celów bytowych i celów grzewczych wynikających z rozliczenia za ten okres, użytkownik zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę
w ciągu 14 dni od daty otrzymania rozliczenia.

ROZDZIAŁ V

Zasady dokonywania opłat za lokale mieszkalne i lokale o innym przeznaczeniu.

§ 54

Opłaty za lokale mieszkalne i lokale o innym przeznaczeniu wnoszone są co miesiąc z góry do 15-go dnia każdego miesiąca, a zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na podstawie decyzji z Urzędu Miejskiego.

§ 55

Obowiązek wnoszenia opłat określony w ROZDZIALE II powstaje w danym miesiącu, z chwilą przekazania protokołem użytkownikowi lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu.
Dla obiektów nowo wybudowanych w pierwszym roku okresem rozliczeniowym zaliczek jest
31 grudzień.
Obowiązek wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje z datą złożenia oświadczenia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Wrocławia stanowiącego załącznik do regulaminu.

§ 56

Właściciele lokali mieszkalnych i usługowych, osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu mieszkalnego i usługowego oraz osoby oczekujące na ustanowienie na ich rzecz odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub usługowego zobowiązane są do każdorazowego zgłoszenia
do spółdzielni w formie pisemnego oświadczenia, zmiany ilości osób zamieszkujących w terminie 7 dni od zaistnienia takiej sytuacji. W przypadku nowowybudowanych budynków w terminie 7 dni od daty zakończenia podstawienia kontenera na odpady budowlane. Dla osób w lokalach nowowybudowanych, które nie złożyły oświadczenia do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Spółdzielnia naliczy wysokość opłaty zgodnie z ilością osób, które podpisały ze Spółdzielnią umowę
o budowę lokalu lub dla właścicieli mieszkań zgodnie z ilością osób w akcie notarialnym.

§ 57

W przypadku złożenia deklaracji o segregowaniu odpadów komunalnych przez co najmniej 51 % osób posiadających prawa do lokali w budynku wielorodzinnym przyjmuje się, że odpady na terenie tej nieruchomości będą segregowane. W przypadku złożenia deklaracji o nie segregowaniu odpadów komunalnych przez co najmniej 51 % osób posiadających prawa do lokali w budynku wielorodzinnym przyjmuje się, że odpady na tej nieruchomości będą nie segregowane. W przypadku stwierdzenia przez służby odbierające odpady komunalne lub Gminę Wrocław nie segregowania odpadów komunalnych w nieruchomości, w której ponad 51 % osób posiadających prawo do lokalu zadeklarowała segregowanie odpadów komunalnych opłata może ulec zmianie do wysokości opłaty za odpady nie segregowane.

§ 58

Niedopłata powstała w wyniku rozliczenia zaliczek winna być uregulowana przez użytkownika w ciągu 14 dni od daty otrzymania rozliczenia. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Spółdzielni może wyrazić zgodę na regulowanie niedopłaty maksymalnie w sześciu miesięcznych ratach. Natomiast nadpłata powstała w wyniku rozliczenia zaliczek zostanie zaliczona na poczet przyszłych opłat eksploatacyjnych lub w uzasadnionych przypadkach Zarząd Spółdzielni może wyrazić zgodę na wypłatę nadpłaty na konto wskazane przez użytkownika na jego pisemny wniosek.

§ 59

W przypadku, gdy lokal nie jest przekazany przez Spółdzielnię użytkownikowi, opłaty (zgodnie
z umową cywilno-prawną) ograniczają się do opłat z tytułu podatków i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Spółdzielni.

§ 60

O nieuregulowanych w terminie opłatach Spółdzielnia będzie informowała na piśmie w formie monitu. Pierwszy monit – przypomnienie – bezpłatny. Za każdy kolejny monit będzie pobierana opłata w wysokości 50 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarząd Spółdzielni może odstąpić od naliczania opłat za monit pod warunkiem uregulowania należności głównej.

§ 61

Od nieuregulowanych w terminie opłat Spółdzielnia naliczać będzie ustawowe odsetki za zwłokę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarząd Spółdzielni może odstąpić od dochodzenia odsetek pod warunkiem uregulowania należności głównej.

§ 62

Członek nie może potrącać swoich należności z opłat za używanie lokalu.

§ 63

Opłata miesięczna za używanie lokalu jest zaokrąglona do pełnego grosza.

§ 64

Pozostałe media rozliczane są na koniec roku kalendarzowego na dzień 31 grudnia.

§ 65

Traci moc Uchwała nr 1/5/2014 RN SBM „Maślice” z dnia 27.05.2014, Uchwała nr 2/10/2015 RN SBM „Maślice” z dnia 29.09.2015, Uchwała nr 5/3/2016 RN SBM „Maślice” z dnia 29.03.2016, Uchwała nr 3/5/2016 RN SBM „Maślice” z dnia 04.05.2016.

§ 66

Niniejszy REGULAMIN podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą SBM „Maślice”.
Zmiany dotyczące naliczenia opłaty eksploatacyjnej i likwidacji zaliczki na pokrycie kosztów energii elektrycznej części wspólnych ujęte w paragrafach 1, 3, 9, 16, 18, 20 wchodzą w życie z dniem 01.01.2017r. Zmiany dotyczące naliczenia opłat za monit oraz regulowania odsetek za zwłokę ujęte w paragrafach 60, 61 wchodzą w życie z dniem 04.06.2019r zgodnie z podjętą Uchwałą nr 4/6//2019 RN SBM ‘Maślice” z dnia 04.06.2019r.

deklaracja śmieciowa mieszkanie dla SBM