Augustowska 83-87

Lokalizacja inwestycji: Augustowska 83-87
Typ inwestycji: Lokal mieszkaniowy

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA AUGUSTOWSKA 83-87

54-144 Wrocław, ul. Pilczycka 196D

NIP: 8943134824 REGON: 381741250

tel. 71 354 84 41

Statut Wspólnoty Mieszkaniowej we Wrocławiu ul. Augustowska 83-85-87

Właściciele lokali wyodrębnionych z nieruchomości przy ul. Augustowskiej 83-85-87 we Wrocławiu na podstawie przepisów ustawy z 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. nr 85, poz. 388 z późn. zm.) ustalają co następuje:

I. Zasady ogólne

§ 1

Właściciele lokali wyodrębnionych z nieruchomości przy ul. Augustowskiej 83-85-87 we Wrocławiu tworzą Wspólnotę Mieszkaniową.
Wspólnota będzie nosić nazwę: "Wspólnota Mieszkaniowa we Wrocławiu Augustowska 83-87".

§ 2

Wspólnota Mieszkaniowa we Wrocławiu ul. Augustowska 83-87 może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.
Sprawami Wspólnoty Mieszkaniowej we Wrocławiu, ul. Augustowska 83-87 kieruje Zarząd Wspólnoty i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między Wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali.

II. Prawa właścicieli lokali

§ 3

1. Właściciele lokali mogą w umowie określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej. Ustalony w tej formie sposób zarządu może być dowolny, nie może jednak pozostawać w sprzeczności z obowiązującym prawem.

2. Właściciele lokali na podstawie uchwały podjętej większością głosów liczoną według wielkości udziałów i zaprotokołowanej przez notariusza mogą zmienić sposób zarządu nieruchomością wspólną ustalony w umowie zawartej w formie aktu notarialnego.

3. Właściciele lokali w drodze uchwały podjętej większością głosów liczoną wg wielkości udziałów wybierają Zarząd składający się wyłącznie z osób fizycznych wybranych spośród nich lub spoza ich grona.

4. Właściciele lokali na mocy uchwały podjętej większością głosów liczoną według wielkości udziałów mogą w każdej chwili zawiesić w czynnościach lub odwołać Zarząd albo poszczególnych jego członków.

5. Właściciel lokalu ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem.

6. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. Do zmiany przeznaczenia nieruchomości wspólnej wymagana jest uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej.

7. Wszystkie decyzje przekraczające zakres zwykłego zarządu podejmują właściciele lokali w drodze uchwały przyjętej większością głosów liczoną według wielkości udziałów, a w szczególności dotyczące:

- ustalenia wynagrodzenia zarządu nieruchomości wspólnej,
- przyjęcia rocznego planu gospodarczego,
- ustalenia wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu,
- zmiany przeznaczenia części nieruchomości wspólnej,
- udzielenia zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej, na ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie nadbudowy lub przebudowy i rozporządzenie tym lokalem oraz zmianę wysokości udziałów w następstwie powstania odrębnej własności lokalu nadbudowanego lub przebudowanego,
- udzielenia zgody na zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej,
- dokonania podziału nieruchomości wspólnej,
- nabycia nieruchomości,
- podjęcia decyzji o wytoczeniu powództwa o nakazanie sprzedaży lokalu, jeżeli jego właściciel zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym,
- ustalenia w wypadkach nie uregulowanych przepisami, części kosztów związanych z eksploatacją urządzeń lub części budynku służących zarówno do użytku poszczególnych właścicieli lokali, jak i do wspólnego użytku właścicieli co najmniej dwóch lokali, które zaliczane będą do kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
- określenia zakresu i sposobu prowadzenia przez Zarząd ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej,
- połączenia dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną nieruchomość lub podziału lokalu.

8. Każdemu właścicielowi lokalu służy prawo kontroli działalności Zarządu.

9. Każdy właściciel może żądać ustanowienia Zarządcy przymusowego przez Sąd, jeżeli Zarząd zostanie odwołany i nie zostanie powołany lub pomimo powołania nie wypełnia swoich obowiązków albo narusza zasady prawidłowej gospodarki.

10. Właściciel lokalu, w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na Zebraniu Ogółu Właścicieli albo od dnia powiadomienia o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów, może zaskarżyć taką uchwałę do Sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy.

11. Każdy z właścicieli lokali może zwołać zebranie coroczne ogółu właścicieli lokali, gdy Zarząd nie zwoła tego zebrania w pierwszym kwartale każdego roku.

12. Właściciele lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej mogą podjąć decyzję o zwołaniu Zebrania Właścicieli Lokali.

III. Obowiązki właścicieli lokali

§ 4

1. Właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nie znajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach w stosunku do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.

2. Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu i jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie.

3. Właściciel lokalu jest obowiązany przestrzegać regulaminu porządku domowego, korzystać z nieruchomości wspólnej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.

4. Na żądanie Zarządu właściciel lokalu jest obowiązany zezwalać na wstęp do lokalu ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.

5. Na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Wspólnoty.

6. Należności z tytułu kosztów Zarządu oraz kosztu zaliczek na media mogą być dochodzone w postępowaniu upominawczym bez względu na ich wysokość.
Od zaległości w uiszczaniu opłat na koszty Zarządu Nieruchomością Wspólną oraz zaliczek za media będą naliczane odsetki ustawowe.

7. Jeżeli współwłaściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Wspólnota Mieszkaniowa we Wrocławiu ul.Augustowska 83-87 może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

8. Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.

9. Za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej odpowiada każdy właściciel lokalu w części odpowiadającej jego udziałowi w tej nieruchomości.

IV. Organy Wspólnoty Mieszkaniowej we Wrocławiu ul. Augustowska 83-87.

§ 5

Organami Wspólnoty Mieszkaniowej we Wrocławiu ul. Augustowska 83-87 są:
- Zebranie Właścicieli Lokali.
- Zarząd wybrany przez Właścicieli Lokali.

§ 6

Zebranie Właścicieli Lokali
Właściciele lokali uczestniczą w zebraniu osobiście albo poprzez pełnomocników. Pełnomocnictwo jest ważne, jeżeli jest udzielone na piśmie.
Zebranie, którego tematem jest roczne sprawozdanie z działalności Zarządu, odbywa się co najmniej raz w roku, nie później niż do końca I kwartału każdego roku.
Zebrania Właścicieli Lokali mogą być także, w razie potrzeby, zwoływane przez Zarząd.
Zebrania Właścicieli Lokali zwoływane są także przez Zarząd na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej.
O Zebraniu Właścicieli Zarząd zawiadamia każdego właściciela lokalu na piśmie przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania. W zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad. W wypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli lokali należy wskazać treść tej zmiany.

§ 7

Zarząd Wspólnoty - jego uprawnienia i obowiązki.
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej we Wrocławiu ul. Augustowska 83-87 składa się z trzech członków.
Członkiem Zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona.
Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili na mocy uchwały właścicieli lokali zawieszeni w czynnościach lub odwołani.

§ 8

Uprawnienia Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej we Wrocławiu ul. Augustowska 83-87:

1. Kierowanie sprawami Wspólnoty Mieszkaniowej we Wrocławiu, ul. Augustowska 83-87 i reprezentowanie jej na zewnątrz oraz w stosunkach między Wspólnotą, a poszczególnymi właścicielami lokali należy wyłącznie do uprawnień Zarządu.

2. Oświadczenia woli za Wspólnotę Mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie.

3. Czynności zwykłego zarządu podejmuje Zarząd samodzielnie lub może zlecić na podstawie umowy Zarządcy. Nadzór nad wykonaniem umowy z zarządcą należy do Zarządu.

Czynności zwykłego Zarządu nieruchomością wspólną obejmują:

1. weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali,

2. prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej i nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,

3. zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,

4. utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali (w tym dźwigów osobowych), terenu nieruchomości określonego w § 1, chodnika przy nieruchomości i innych terenów jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów i postanowień ustaw.

Do obowiązków zarządcy należy:

1. zawieranie umów związanych z realizacją tego zadania poprzez angażowanie dozorcy lub wybór innej formy działania,

2. zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci,

3. zapewnienie usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej np.: anteny zbiorcze, domofon, itp.,

4. wykonywanie bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości wspólnej, a w szczególności dokonywanie napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych, umożliwiających użytkownikom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokalu, ciepłej i zimnej wody, domofonu, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej,

5. usuwanie awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej,

6. opłacenie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez użytkowników poszczególnych lokali,

7. zawieranie umów o dostawy robot bądź usług związanych z realizacją zadań wymaganych, kontrola prawidłowość wykonania tych umów oraz ich rozwiązywanie w przypadkach gospodarczo uzasadnionych,

8. przygotowywanie projektów, planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo – finansowego) i korekt tego planu – w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego,

9. przygotowanie rozliczeń planu gospodarczego i rozliczeń funduszu remontowego,

10. prowadzenie odpowiedniej księgowości, sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego najpóźniej na 15 dni przed terminem zebrania sprawozdawczego,

11. windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości,

12. rozliczanie z użytkownikami lokali opłat z tytułu kosztów zarządzania nieruchomością wspólną, windykacja opłat należnych od użytkowników lokali w postępowaniu sądowym.

Do podjęcia przez Zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała Właścicieli Lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca Zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej.
Na żądanie Zarządu właściciel lokalu jest obowiązany zezwalać na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.
Zarząd może żądać rozstrzygnięcia przez Sąd w przypadku braku zgody wymaganej większości właścicieli lokali na podjęcie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu kierując się dobrem nieruchomości wspólnej oraz interesem wszystkich właścicieli.

Zarząd może żądać od Właścicieli Lokali okazania dokumentów potwierdzających prawo własności lokali.
Zarząd ma prawo otrzymywać wynagrodzenie, którego wysokość określa uchwała Zebrania Właścicieli Lokali.

§ 9

Obowiązki Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej we Wrocławiu ul. Augustowska 83-87:

1. Sporządzanie protokołu przejęcia nieruchomości i jej dokumentacji technicznej (budowlanej, powykonawczej i książki obiektu budowlanego) w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej, przechowywanie dokumentacji technicznej budynku.

2. Podjęcie czynności zmierzających do opracowania lub aktualizacji dokumentacji technicznej budynku i rozliczenia kosztów związanych z opracowaniem lub aktualizacją tej dokumentacji.

3. Prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej.

4. Prowadzenie dla nieruchomości wspólnej, określonej przez Wspólnotę Mieszkaniową, ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.

5. Dokonywanie rozliczeń przez rachunek bankowy Wspólnoty.

6. Zwoływanie Zebrań Ogółu Właścicieli co najmniej raz w roku, nie później niż do końca I kwartału każdego roku.

7. Składanie właścicielom lokali rocznych sprawozdań ze swojej działalności.

8. Zwoływanie zebrań na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej.

9. Zawiadomienie każdego właściciela lokalu na piśmie, przynajmniej na tydzień przed terminem, o każdym zebraniu. W zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad.
W wypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli lokali należy wskazać treść tej zmiany.

10. Przygotowanie i przedstawienie właścicielom lokali projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przyległych nieruchomości gruntowych umożliwiających polepszenie warunków dla nieruchomości wspólnej, a nabycie tych nieruchomości nie spowoduje utraty cech wymaganych dla działki budowlanej pod budynkiem.

11. Prowadzenie i protokołowanie Zebrań Właścicieli Lokali.

12. Zbieranie głosów indywidualnie od właścicieli lokali w przypadku podejmowania uchwał na tej drodze lub uzupełniania głosów oddanych częściowo na zebraniu.

13. Powiadomienie na piśmie każdego właściciela lokalu o treści uchwały, która została podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie.

14. Wykonywanie uchwał Właścicieli Lokali.

§ 10

1. Korespondencja masowa od Zarządu Wspólnoty i Zarządcy jest wrzucana do skrzynek na listy zamontowanych na klatkach schodowych budynku.

2. Jako termin skutecznego doręczenia tak dystrybuowanej korespondencji uważa się 15 dzień po dacie wrzucenia korespondencji do skrzynek na listy.

3. Każdy właściciel lokalu może pisemnie zażądać, aby korespondencję do niego kierować, na jego koszt, listami poleconymi i jest to wiążące dla Zarządu Wspólnoty.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali wraz z późniejszymi zmianami.

§ 12

Statut został przyjęty przez Właścicieli Lokali w drodze uchwały nr 1 z dnia 12.02.2019 r. podjętej większością głosów liczą według wielkości udziałów.

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WE WROCŁAWIU UL. AUGUSTOWSKA 83-87

§ 1


Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę mienia, zapewnienie bezpieczeństwa, spokoju oraz zgodnego współżycia mieszkańców. Przestrzeganie postanowień regulaminu jest obowiązkiem mieszkańców i użytkowników lokali oraz Zarządcy.

§ 2

Każdy lokal powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, określonym w zaświadczeniu o użytkowanie lokalu.

§ 3

1. Zarządca zobowiązany jest wobec mieszkańców Wspólnoty do:
a) zapewnienia należytego stanu technicznego budynku i jego wyposażenia,
b) wyposażenia w zbiorniki do składowania odpadków komunalnych i utrzymanie czystości wokół zbiorników,
c) zapewnienia oświetlenia budynku, korytarzy piwnicznych i pomieszczeń ogólnego użytku,
d) utrzymanie czystości wewnątrz i wokół budynku,

2. Zarządca umieszcza w widocznym miejscu na klatce schodowej tablicę z odpowiednimi informacjami, w tym:
a) adres i numer telefonu Zarządcy,
b) godziny pracy Zarządcy,
c) informacje o telefonach służb miejskich,
d) bieżące informacje i ogłoszenia,
e) regulamin porządku domowego Wspólnoty.

§ 4

W wypadku działań mieszkańców lub innych osób znajdujących się na terenie Wspólnoty zagrażających bezpieczeństwu życia lub zdrowia ludzi albo mienia na tym terenie, przedstawiciele Zarządu Wspólnoty i Zarządcy oraz każdy użytkownik lokalu ma prawo i obowiązek zwrócić uwagę na niewłaściwe zachowanie się tych osób i żądać zaprzestania tych działań.

§ 5

Uwagi o zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu życia lub zdrowia ludzi albo mieniu znajdującemu się na terenie Wspólnoty, należy zgłaszać do Zarządcy lub Zarządu Wspólnoty.

§ 6

Obowiązkiem mieszkańców jest:
1) udzielanie sobie wzajemnej pomocy i nie zakłócanie spokoju sąsiadom,
2) utrzymanie porządku i czystości na klatkach schodowych, w windach, w piwnicach, wózkowniach, rowerowniach, osłonach śmietnikowych oraz terenach przyległych do budynku,
3) utrzymywanie w czystości drzwi wejściowych do lokalu od strony klatki schodowej (korytarza) i usuwanie zanieczyszczeń gromadzących się pod wycieraczkami przy drzwiach do lokali,
4) utrzymywanie zamieszkiwanych przez siebie lokali oraz innych użytkowanych pomieszczeń w należytym stanie technicznym, sanitarnym i przy pełnym przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa użycia gazu palnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym PN oraz przestrzegania zasad przewietrzania lokalu poprzez zwiększanie bądź zmniejszanie przepustowości elementów nawiewnych powietrza zewnętrznego w celu uzyskania właściwej pracy wentylacji grawitacyjnej mieszkania,
5) dbanie o budynek i jego otoczenie oraz chronienie przed zniszczeniem lub dewastacją,
6) udostępnienie lokalu, z którego korzystają w celu:
- zlokalizowania awarii oraz usunięcia jej w przypadku, kiedy wywołuje szkodę lub zagraża bezpośrednio powstaniem szkody,
- dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu,
- ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania,
- przeprowadzenia remontu części wspólnych lub ich modernizacji.

§ 7

1. Niedopuszczalne jest wyrzucanie czegokolwiek przez okna i balkony. Mieszkańcy zobowiązani są dbać o budynek, jego otoczenie, chronić je przed zniszczeniem lub dewastacją oraz zobowiązani są do utrzymywania zamieszkałych przez siebie lokali oraz innych użytkowanych pomieszczeń w należytym stanie technicznym i sanitarnym.
2. Śmieci i odpadki należy wynosić do pojemników do tego przeznaczonych. W wypadku rozsypania lub rozlania czegokolwiek osoba, która to zrobiła, powinna miejsce zabrudzone niezwłocznie posprzątać.
3. Zbędne przedmioty o dużych wymiarach (stare meble, sprzęt gospodarstwa domowego, RTV) należy składać w wyznaczonych do tego przez Zarządcę miejscach i w terminach ustalonych do ich wywozu lub oddawać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
4. W piwnicach i na balkonach niedopuszczalne jest przechowywanie materiałów łatwopalnych. Ponadto niedopuszczalne jest przechowywanie na balkonach przedmiotów szpecących wygląd budynku.
5. Użytkownicy lokali zobowiązani są do usuwania śmieci, a w zimie śniegu i lodu z balkonów i podjazdów do garaży.
6. Zabronione jest używanie otwartego ognia w piwnicach i na klatkach schodowych, grillowania na balkonach oraz na terenach bezpośrednio przyległych do budynku.
7. Podlewanie kwiatów na balkonach i oknach odbywać się powinno w taki sposób, aby nie ulegała zalaniu elewacja budynku, balkony, jak też okna niższych kondygnacji.
8. Niedopuszczalne jest samowolne instalowanie anten radiowych, telewizyjnych, telefonicznych i internetowych na elewacji, dachu i kominach budynku, jak również wchodzenie na dach budynku.
9. Prowadzenie hodowli zwierząt w lokalach mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeniach gospodarczych oraz ich otoczeniu jest niedozwolone.
10. W przypadku zanieczyszczenia pomieszczeń wspólnego użytku, klatek schodowych, piwnic, otoczenia budynku przez psy, koty lub inne zwierzęta właściciele tych zwierząt zobowiązani są do niezwłocznego uprzątnięcia nieczystości. Poza teren lokalu psy powinny być wyprowadzane na smyczy, a psy obronne i agresywne w kagańcach.
11. Utrzymanie roślinności na terenie posesji, wymaga szczególnej opieki i ochrony. Dlatego niedopuszczalne jest deptanie i jakiekolwiek niszczenie lub uszkadzanie trawników, drzew i krzewów. Do chodzenia przeznaczone są wyłącznie ciągi piesze i pieszo jezdne.
12. Nie zaleca się zabudowywania oraz okładania szachtów instalacyjnych okładzinami ceramicznymi lub innymi, ponieważ w przypadku awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w szachtach, koszty odtworzenia okładzin szachtu ponosi właściciel lokalu.
13. Montowanie na elewacji agregatów klimatyzacyjnych, rolet zewnętrznych, markiz oraz wszelkich reklam wymaga zgody Wspólnoty.
14. Wywieszanie informacji i reklam na tablicach informacyjnych i wejściach do klatek schodowych wymaga zgody Wspólnoty lub Zarządcy.
15. Zabrania się kolportowania materiałów reklamowych i innych bez uzgodnienia ze Wspólnotą lub Zarządcą. Jedynym dopuszczalnym sposobem dostarczania tych materiałów jest umieszczanie ich w skrzynkach pocztowych lub innych pojemnikach oznaczonych napisem materiały reklamowe.

§ 8

1. Naprawę i przeróbkę instalacji elektrycznej znajdującej się od ZK do licznika mogą przeprowadzać osoby uprawnione przez Wspólnotę lub Zarządcę, natomiast naprawa instalacji od licznika do lokali i w lokalach osoby posiadające uprawnienia do wykonywania tych czynności na zlecenie i koszt użytkownika bądź właściciela danego lokalu.
2. Naprawę i przeróbki na instalacji wod-kan. na odcinku od wodomierza głównego do zaworu odcinającego dopływ wody do mieszkania znajdującego się na podejściu wodnym wraz z zaworem oraz od przykanalika do podejścia kanalizacyjnego lokatora – należy do części wspólnej budynku i naprawę mogą przeprowadzać osoby uprawnione przez Wspólnotę lub Zarządcę, natomiast w lokalach osoby posiadające uprawnienia do wykonywania tych czynności na zlecenie i koszt właściciela lokalu.
3. W przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu należy natychmiast zamknąć zawór dopływu gazu przy gazomierzu, po czym niezwłocznie zawiadomić o nieszczelności instalacji gazowej pogotowie gazowe i Zarządcę. Naprawy i przeróbki instalacji gazowej mogą być przeprowadzane tylko przez osoby mające stosowne uprawnienia, na koszt Wspólnoty.
4. O uszkodzeniach zauważonych na terenie Wspólnoty lub o wadliwym funkcjonowaniu instalacji użytkownicy lokali winni niezwłocznie poinformować Zarządcę lub Zarząd Wspólnoty.
5. Naprawy lub przeróbki w lokalach mieszkalnych na instalacji centralnego ogrzewania wiążące się z zamknięciem dopływu wody do grzejników lub też spuszczanie wody ze zładu jest niedopuszczalne przed powiadomieniem Zarządcy. Wszystkie takie naprawy i przeróbki muszą być zgłaszane do Zarządcy. Powyższe prace mogą być wykonywane przez osoby uprawnione przez Zarządcę i na koszt użytkownika lokalu mieszkalnego. Uruchomienie i wyłączenie centralnego ogrzewania następuje za zgodą Zarządu Wspólnoty. Optymalnym terminem włączenia jest 01 października każdego roku, natomiast wyłączenia 31 kwietnia roku następnego, chyba że z uwagi na warunki atmosferyczne uzasadnione jest włączenie i wyłączenie w innym terminie. Naprawy i przeróbki na instalacji c.o. na odcinku od kotłowni do zaworów odcinających zamontowanych przed licznikami mieszkaniowymi c.o.- rozdzielaczami do każdego lokalu, należy do Wspólnoty. Natomiast naprawa instalacji c.o. w lokalu, od zaworu odcinającego zamontowanego przed rozdzielaczem należy do właściciela danego lokalu.

§ 9

Balkony i loggie, wraz z balustradami, murkami, posadzkami, izolacjami, obróbkami blacharskimi, elementami wykończeniowymi przynależnymi do nich, przylegające do lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot odrębnej własności i służące do wyłącznego użytku jego właściciela, stanowią część składową tego lokalu, a koszty ich utrzymania w należytym stanie technicznym, w tym także ich odtworzenie, obciążają właściciela lokalu mieszkalnego.

§ 10

Zmiana wyposażenia klatek schodowych, funkcjonalności urządzeń obsługujących daną klatkę schodową, przeróbki na instalacji itp. wymaga zgody Wspólnoty. Prace polegające na zmianie wyposażenia klatek schodowych, funkcjonalności urządzeń obsługujących daną klatkę schodową, przeróbkach na instalacji itp., może wykonywać jedynie Zarządca lub firmy i osoby upoważnione przez Wspólnotę.

§ 11

1. W piwnicach i garażach zabrania się:
a) zastawiania korytarzy piwnicznych wszelkimi przedmiotami,
b) przechowywanie rzeczy stanowiących pożywkę dla gryzoni bądź stanowiących zagrożenie życia lub zdrowia mieszkańcom,
c) przechowywania przedmiotów gnijących i rozkładających się.
2. Opuszczający piwnicę winien zgasić światło i zamknąć dokładnie drzwi na klucz.
3. Przy korzystaniu z piwnicy i garaży właściciele lub użytkownicy zobowiązani są przestrzegać przepisy obowiązujące w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
4. Najemcy i właściciele obowiązani są nie zanieczyszczać urządzeń technicznych znajdujących się w piwnicach i garażach (np. wodomierze, zawory wodociągowe, wyciory kominowe itp.). Dostęp do tych urządzeń powinien być udostępniony przez użytkownika lub właściciela osobie upoważnionej przez Wspólnotę lub pracownikom przedsiębiorstw, zakładów wodociągowych, gazowni, elektrycznych itp.
5. W garażach niedopuszczalne jest parkowanie pojazdów z instalacją gazową LPG.

§ 12

1. W pomieszczeniach wózkowni i rowerowni zabrania się:
a) przechowywania rzeczy stanowiących pożywkę dla gryzoni bądź stanowiących zagrożenie życia lub zdrowia mieszkańcom,
b) przechowywania przedmiotów gnijących i rozkładających się,
c) przechowywania przedmiotów łatwopalnych.
2. Opuszczający wózkownię i rowerownię winien zgasić światło i zamknąć dokładnie drzwi na klucz.
3. Korzystający z wózkowni i rowerowni zobowiązani są przestrzegać przepisów obowiązujących w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
4. W pomieszczeniach wózkowni i rowerowni można przechowywać wyłącznie wózki dziecięce, rowery, hulajnogi itp. urządzenia służące rekreacji.
Zarządca budynku za zgodą Zarządu Wspólnoty może usunąć z wózkowni i rowerowni przedmioty, które nie powinny się tam znajdować, bez konieczności powiadamiania osób, które te przedmioty tam pozostawiły.

§ 13

1. Parkowanie samochodów na terenach Wspólnoty poza obszarem jezdni jest dozwolone jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Zabronione jest parkowanie niezgodnie z przepisami, wzdłuż drogi pożarowej, na trawnikach, na ciągach dla pieszych, blokowanie wjazdów na parkingi, wjazdów do garaży lub na miejscach przysługujących innym osobom. W razie złamania tego zakazu, Zarządca sporządzi dokumentację dowodową fotograficzną i po dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu (w formie pisemnej, z podpisem członka Zarządu Wspólnoty lub Zarządcy, pozostawionego za wycieraczką pojazdu), może nastąpić odholowanie pojazdu, na koszt jego właściciela, na parking strzeżony, przy zachowaniu poniższych zasad ujętych w Regulaminie porządku domowego Wspólnoty.
2. Zabrania się dokonywania napraw samochodów i motocykli, malowania karoserii, a także mycia pojazdów poza miejscami do tego wyznaczonymi zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.
3. Zarząd Wspólnoty lub Zarządca zobowiązany jest, po ustaleniu właścicieli pojazdów, których stan wskazuje na to, że nie są one używane (wraki), zarówno z tablicami rejestracyjnymi lub bez tablic podejmie następujące zadania:
a) po ustaleniu właściciela pojazdu należy pisemnie wystąpić z wezwaniem o usunięcie pojazdu pod rygorem wywozu na złomowisko i obciążenia kosztami wywozu, informując o prawie odwołania od decyzji do Zarządu Wspólnoty w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania,
b) w wypadku, gdy właściciel pojazdu w wyznaczonym terminie nie usunął pojazdu lub, gdy wykorzystane zostały wszystkie możliwości ustalenia właściciela pojazdu, a pojazd jest zdekompletowany i nie nadaje się do użytku, należy dokonać oględzin pojazdu przez trzyosobowy zespół składający się z przedstawicieli:
- straży miejskiej lub policji,
- Zarządu Wspólnoty,
- Przedstawiciela Zarządcy, oraz sporządzić protokół z oględzin i zakwalifikowania wraku do wywozu. Następnie Wspólnota zleci specjalistycznej firmie wywózkę pojazdu na złom.

§ 14

1. Właściciele lokali, użytkownicy i osoby przebywające w ich lokalu zobowiązani są do zachowywania się na terenie Wspólnoty w sposób nie zakłócający spokoju innym mieszkańcom.
2. Rodzice są zobowiązani zwracać uwagę na kulturalne zachowanie się dzieci; za szkody wyrządzone przez dzieci wszelką odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
3. W godzinach od 22.oo do 6.oo mieszkańców Wspólnoty obowiązuje zachowanie ciszy nocnej, a w szczególności:
a) ściszać odbiorniki radiowe i telewizyjne,
b) zaprzestać głośnej gry na instrumentach i głośnego śpiewu,
c) prowadzenia prac remontowych,
d) odkurzania itp.
4. W dni świąteczne obowiązuje całkowity zakaz wykonywania głośnych prac przez całą dobę.

§ 15

Jeżeli właściciel i użytkownik lokalu lub osoby w nim przebywające wykraczają w sposób rażący lub uporczywy przeciwko zasadom używania lokali i porządku domowego, swoim zachowaniem wywołują uzasadnione zgorszenie u innych mieszkańców lub utrudniają im korzystanie z lokali, Zarządowi Wspólnoty lub Zarządcy przysługuje w stosunku do tych osób zastosowanie sankcji przewidzianych wobec członków Wspólnoty. Ponadto Wspólnota ma prawo żądania odszkodowania za wyrządzone szkody.

§ 16

Przepisy powyższe dotyczą wszystkich właścicieli i użytkowników lokali mieszkalnych i niemieszkalnych.

§ 17

Niniejszy regulamin został przyjęty przez Właścicieli Lokali w drodze uchwały nr 4 z dnia 12. 02. 2019 r. podjętej większością głosów liczoną według wielkości udziałów.